Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 юни 2013 г.

Електронно фактуриране при обществени поръчки: още една стъпка към изцяло електронни обществени поръчки и електронно управление в Европа

Днес Европейската комисия предложи проект на директива за електронно фактуриране при обществени поръчки, придружен от съобщение, в което излага своето виждане за цифровизацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки, т. нар. „цялостен електронен цикъл на обществените поръчки“.

Електронното фактуриране е важна стъпка към безхартиена публична администрация (електронно управление) в Европа – един от приоритетите на Програмата в областта на цифровите технологии – и има потенциал за реализиране на значителни икономически и екологични ползи. Според оценки на Комисията въвеждането на електронното фактуриране при обществените поръчки в целия ЕС може да доведе до икономии в размер до 2,3 млрд. евро.

Комисарят по вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви по този повод: За Европейската комисия е приоритет да гарантира, че публичните администрации в ЕС са модерни и ефикасни. Преминаването към електронни поръчки и по-специално към електронно фактуриране може да доведе до значителни икономии и да улесни дейността както на правителствата, така и на хилядите предприятия, работещи на вътрешния пазар. Преминаването от хартия към изцяло автоматизирано фактуриране може да намали разходите за получаване на една фактура от 30-50 евро до 1 евро. Подобни икономии са от полза с оглед на сегашната икономическа ситуация. Тъй като неговите разходи са най-високи в целия ЕС, публичният сектор трябва да играе водеща роля в стимулирането на използването на електронното фактуриране“.

Основни елементи на инициативите:

Електронно фактуриране

В проекта на директива за електронно фактуриране при обществени поръчки се предлага определяне на европейски стандарт за електронно фактуриране, като се очаква това да доведе до подобряване на оперативната съвместимост между различните (предимно национални) системи за електронно фактуриране.

Целта е премахване на правната несигурност, прекомерната сложност и допълнителните оперативни разходи за икономическите оператори, които в момента трябва да използват различни електронни фактури в различните страни членки. Това ще спомогне и за засилване на използването на електронното фактуриране в Европа, което засега остава много слабо – едва 4-15 % от всички фактури.

Цялостен електронен цикъл на обществените поръчки

Съобщението за цялостен електронен цикъл на обществените поръчки поставя проекта на директива за електронно фактуриране в по-широк контекст и представя визията на Комисията за цифровизацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки. В него се разглежда използването на електронни обществени поръчки и електронно фактуриране в ЕС в момента и се определят областите, в които трябва да бъдат предприети действия, за да се постигне преминаване към цялостен електронен цикъл на обществените поръчки:

  • превръщане на електронното фактуриране в правило, а не в изключение при обществените поръчки;

  • напредък на работата по стандартизирането;

  • изготвяне на национални стратегии за цялостен електронен цикъл на обществените поръчки;

  • обмен на добри практики.

Съобщението ще послужи за основа за евентуални бъдещи инициативи за по-нататъшна цифровизация на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Контекст:

В Програмата в областта на цифровите технологии за Европа — един от стълбовете на стратегията „Европа 2020“ — електронното управление и единният цифров пазар са посочени като изключително важни елементи на една съвременна и конкурентоспособна икономика на ЕС. В тази рамка Комисията положи значителни усилия за цифровизиране на обществените поръчки в ЕС. В края на 2011 г. като част от модернизирането на правната рамка на обществените поръчки (IP/11/1580) Комисията предложи фазите на електронно обявяване, електронен достъп до документи за обществени поръчки и електронно подаване на оферти да станат задължителни в целия ЕС. Преговорите по това преразглеждане на правилата за обществените поръчки са в заключителен стадий.

През април 2012 г. това предложение бе последвано от съобщението „Стратегия за електронни обществени поръчки“ (IP/12/389), в което е изложена стратегия за преминаване към електронни обществени поръчки. През 2010 г. Комисията публикува съобщение, озаглавено „Реализиране на ползите от електронното фактуриране за Европа“, в което страните членки се призовават да въведат електронното фактуриране и да отговорят на проблемите, произтичащи от липсата на оперативна съвместимост между съществуващите системи за електронно фактуриране. В съобщението се призовава електронното фактуриране да стане стандартен метод на фактуриране до 2020 г. През 2012 г. Европейският съвет призова за мерки в подкрепа на електронното фактуриране, а Европейският парламент апелира то да стане задължително при обществените поръчки до 2016 г. В резултат от тези призиви и на ползите от електронното фактуриране през октомври 2012 г. предложение за електронно фактуриране при обществени поръчки бе определено като едно от 12-те основни действия в Акта за единния пазар II (IP/12/1054).

Управлението на обществените поръчки е от изключителна важност в настоящия контекст на фискална консолидация. Разходите на публичните администрации за стоки, строителни работи и услуги представляват 19 % от БВП на ЕС, така че тяхното по-ефективно управление може да допринесе значително за повишаване на цялостната им ефективност. Ефективната публична администрация е ключов елемент на конкурентоспособността на икономиката на ЕС. Модернизирането на публичната администрация бе определено за един от петте приоритета в годишния обзор на растежа на Комисията през 2012 и 2013 г. Реформата на обществените поръчки, цифровизацията на публичната администрация, намаляването на административната тежест и повишаването на прозрачността създават условия за растеж.

Преминаването към цялостен електронен цикъл на обществените поръчки може да доведе до реализиране на всички тези ползи, а също така и до значителни икономии и опростяване за участниците на пазара, да улесни иновациите и да стане повод за структурно преосмисляне на някои области на публичната администрация. То може също така да улесни участието на МСП в процедури за обществени поръчки чрез намаляване на административната тежест, повишаване на прозрачността относно възможностите за бизнес и понижаване на разходите за участие.

Следващи стъпки

Предложението на Комисията за електронното фактуриране ще бъде изпратено в Съвета на министрите и Европейския парламент за приемане.

Вж. също MEMO/13/614

Допълнителна информация относно политиката на ЕС в областта на обществените поръчки:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm

За контакти :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar