Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 juni 2013

Romer: kommissionen uppmanar medlemsstaterna att påskynda insatserna för integrering

Europeiska kommissionen har uppmanat medlemsstaterna att fullgöra sina åtaganden om att sörja för jämlikhet och göra mer för att förbättra den ekonomiska och sociala integreringen av Europas 10–12 miljoner romer. Uppmaningen ges med anledning av kommissionens lägesrapport som har offentliggjorts idag. Den visar att medlemsstaterna måste bli bättre på att genomföra de nationella strategier för integrering av romer som de lämnat in i enlighet med EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer. Den nya rapporten åtföljs av en rekommendation med förslag till särskilda åtgärder i medlemsstaterna, bl.a. positiv särbehandling, och dessutom övergripande politiska åtgärder, bland annat lokala insatser för att förbättra situationen för romerna. Medlemsstaterna skulle få två år på sig att vidta konkreta åtgärder för att förbättra situationen för den romska befolkningen.

– Om medlemsstaterna menar allvar med sina nationella strategier måste de lägga i en högre växel i arbetet för att integrera romerna. EU-ramen för nationell integrering av romer har funnits i över två år. Det är dags att strategierna följs av konkreta åtgärder, säger vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor. Även om vissa framsteg har gjorts, är de fortfarande begränsade. Det är därför vi nu ger särskild vägledning för att hjälpa medlemsstaterna att förbättra och påskynda sina insatser: Åtgärder för att hjälpa romer måste vidtas på lokal nivå, olika länder måste samarbeta, och det krävs snabba insatser för att förbättra situationen för romska ungdomar.

– Åtgärderna för inkludering av romerna måste genomföras och övervakas med fullt deltagande från det civila samhället, bland annat företrädare för de romska befolkningsgrupperna. Tillsammans med de nationella kontaktpunkterna för integrering av romer måste dessa också medverka i planeringen av användningen av EU-medlen för 2014–2020, säger László Andor, kommissionär för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Medlemsstaterna – särskilt de som har en stor romsk befolkning – måste med det snaraste och på ett kraftfullt sätt främja att romer faktiskt ges lika tillgång till utbildning och arbetsmarknaden. Kommissionen har också försett de mest berörda medlemsstaterna med landsspecifika rekommendationer. Att romerna ges lika möjligheter kommer att bidra till att uppnå Europa 2020-målen på områdena utbildning, sysselsättning och fattigdomsminskning.

Lägesrapport

Trots att många medlemsstater har infört mekanismer för en bättre samordning av insatserna för integration av romer och stärkt dialogen med lokala och regionala myndigheter, visar dagens lägesrapport om romernas integration att det finns utrymme för förbättringar när det gäller att involvera det civila samhällets organisationer och införa sunda övervaknings- och utvärderingsmetoder för att mäta resultaten. I rapporten konstateras att de flesta medlemsstater inte har anslagit tillräckliga medel från sina nationella budgetar för att genomföra strategierna. Dessutom bör myndigheterna göra mer för att bekämpa diskriminering och förklara de sociala och ekonomiska fördelarna med integrering av romer.

Trots kritiken uppmärksammar rapporten också en rad exempel på god praxis i medlemsstaterna, till exempel den regionala handlingsplan för integrering av romer som utvecklats av delstaten Berlin, samarbete mellan nationella myndigheter och lokala aktörer i Frankrike, och det arbete som utförts i Bulgarien för att bättre utnyttja EU-medel. Ungern har utarbetat ett stabilt system för att övervaka genomförandet av den nationella strategin, Spanien har utbildat 158 poliser i hantering av etnisk diskriminering och Rumänien har avsatt 15 000 platser för romska studerande på skolor och universitet samt inom yrkesutbildning.

Rekommendation

Kommissionens förslag till rekommendation från rådet är det första EU-rättsinstrumentet för integrering av romer. I förslaget rekommenderas att medlemsstaterna vidtar konkreta åtgärder för att överbrygga klyftorna mellan romerna och resten av befolkningen. Rekommendationen stärker den EU-ram för nationella strategier för integrering av romer som godkändes av alla medlemsstater 2011 genom att fastställa villkoren för en verkningsfull integrering av romerna i medlemsstaterna. Rekommendationen bygger på tidigare meddelanden och är inriktad på de fyra områden där EU:s ledare anslutit sig till de gemensamma målen för integration av romer inom EU:s ramprogram, nämligen tillgång till utbildning, sysselsättning, hälso- och sjukvård och bostäder. För genomförandet av de riktade insatserna uppmanas medlemsstaterna att anslå inte bara EU-medel utan också nationella och privata medel och medel från tredje sektorn för integrering av romer – vilket är en nyckelfaktor enligt den utvärdering av medlemsstaternas nationella strategier som kommissionen gjorde i fjol (IP/12/499). Rekommendationen ger också vägledning när det gäller att omsätta de övergripande frågorna i åtgärder för integrering av romer, t.ex. att se till att strategierna också genomförs lokalt, övervaka efterlevnaden av bestämmelser mot diskriminering, skydda romska barn och kvinnor och bekämpa fattigdom.

Finansiering

Enligt den föreslagna rekommendationen ska medlemsstaterna anslå tillräckliga medel från alla tillgängliga källor till sina nationella och lokala strategier och handlingsplaner för inkludering av romer. Detta bör underlättas av att en tillräcklig andel av EU:s sammanhållningsmedel anslås för investering i mänskliga resurser genom Europeiska socialfonden och att i varje medlemsstat minst 20 % av detta belopp anslås för social inkludering. Enligt den föreslagna rekommendationen ska integrationen av romer också tas med i de berörda medlemsstaternas partnerskapsavtal. För sörja för ett verkningsfullt genomförande bör kapaciteten hos de lokala myndigheterna och det civila samhällets organisationer stärkas.

Nästa steg

För att rådets rekommendation ska träda i kraft måste den först antas enhälligt av medlemsstaterna, församlade i rådet, och godkännas av Europaparlamentet Detta kommer att stärka medlemsstaternas befintliga politiska åtaganden. EU-länderna har två år på sig att i praktiken genomföra de åtgärder som behövs för att följa rekommendationen. De måste årligen underrätta kommissionen om den har tillämpats. Kommissionen kommer för sin del att fortsättningsvis bevaka och bedöma utvecklingen i sina årliga lägesrapporter om integrationen av romer.

Resultaten kommer också att bidra till den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken. I maj 2013 föreslog kommissionen landsspecifika rekommendationer för fem medlemsstater inom ramen för den europeiska planeringsterminen i frågor som rör romer, nämligen Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Rumänien och Slovakien. Tack vare denna årliga cykel förblir integreringen av romer ett fast och kontinuerligt inslag på den europeiska dagordningen.

De landsspecifika rekommendationerna är inriktade på de viktigaste strukturella hindren för framsteg mot att uppnå Europa 2020-målen att minska fattigdom och social utestängning och att främja utbildning i varje medlemsstat. De ger också en vägledning om finansieringsprioriteringar för perioden 2014–2020. Vid de pågående förhandlingarna med medlemsstaterna om användningen av EU-medel bör det säkerställas att tillräckliga medel anslås för att åtagandena ska kunna omsättas i konkreta åtgärder.

Bakgrund

Integrering av romer ligger i medlemsstaternas intresse, framför allt i de länder som har en stor romsk minoritet. Romerna utgör en betydande och ökande andel av befolkningen i skolåldern och av den framtida arbetskraften. T.ex. i Bulgarien och Rumänien är en av fyra eller fem personer som kommer ut på arbetsmarknaden rom. En verkningsfull politik för sysselsättning och personanpassade och tillgängliga stödtjänster för romska arbetssökande är av största vikt för att romer ska kunna förverkliga sin potential och delta i samhället på lika villkor.

I sin rapport från 2012 uppmanar Europeiska kommissionen också EU:s medlemsstater att genomföra sina nationella strategier för att förbättra den ekonomiska och sociala integreringen av romerna i Europa. Medlemsländerna har utarbetat sina planer som ett svar på den europeiska ram för nationella strategier för integrering av romer som kommissionen antog den 5 april 2011 (IP/11/400, MEMO/11/216), och som fick stöd av EU:s ledare i juni 2011 (IP/11/789).

EU:s strukturfonder — Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) — har mobiliserats för att stärka det nationella arbetet och utgör, vid sidan av de nationella budgetarna, ett viktigt ekonomiskt redskap när det gäller att säkerställa att de nationella strategierna för integrering av romer omsätts i en verklig socioekonomisk integrering av romer. Men även om de tre fonderna står för sammanlagt 50 miljarder euro per år, kan inte missgynnade befolkningsgrupper, däribland romer, dra nytta av medlen i tillräcklig utsträckning.

Den 15 maj 2013 träffade vice ordförande Viviane Reding och kommissionsledamot László Andor nyckelaktörer från det romska civila samhället för att diskutera integrationen av romer i Europa och förbereda dagens förslag till rekommendation (MEMO/13/437).

Den 27 juni 2013 kommer kommissionens rapport och förslag till rådets rekommendation att läggas fram vid sammanträdet inom ramen för den europeiska plattformen för integrering av romer, som i år inriktas på det akuta behovet av att förbättra situationen för romska barn och ungdomar.

Läs mer

MEMO/13/610

Pressmaterial:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/130626 en.htm

Europeiska kommissionen och romerna:

http://ec.europa.eu/roma

Viviane Redings webbplats:

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Webbplatsen för kommissionär László Andor, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och integration:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Följ László Andor på Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Overview of efforts for a successful implementation of the national Roma strategies:

1. Involving local and regional authorities: further efforts are needed

2. Working closely with civil society: civil society involvement not yet sufficient

3. Allocating proportionate financial resources

Weaknesses in allocating financial resources matching the policy commitments made in the strategies remain a major obstacle to implementation.

4. Monitoring and evaluation

5. Fighting discrimination convincingly

II. Roma population figures - Council of Europe estimates

Document prepared by the Support Team of the Special Representative of the Secretary General of the Council of Europe for Roma Issues.

Updated on 2 July 2012. Most estimates include both local Roma, Roma-related groups (Sinti, Travellers, etc.) and Roma migrants.


Side Bar