Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 26. junija 2013

Komisija poziva države članice, naj okrepijo prizadevanja za vključevanje Romov

Evropska komisija je pozvala države članice, naj izpolnijo svoje zaveze glede zagotavljanja enakopravnosti in naredijo več za izboljšanje ekonomske in socialne vključenosti deset do dvanajst milijonov evropskih Romov. Poziv sledi danes objavljenemu poročilu Komisije o napredku, ki kaže, da morajo države članice dosledneje izvajati svoje nacionalne strategije vključevanja Romov, ki so jih predložile v skladu z okvirom EU za nacionalne strategije vključevanja Romov. Novo poročilo spremlja tudi priporočilo, ki državam članicam EU predlaga posebne ukrepe (vključno s pozitivnimi ukrepi) ter horizontalne ukrepe (vključno z lokalnimi) za izboljšanje položaja Romov. Države članice bi imele dve leti časa, da v praksi izvedejo konkretne ukrepe za izboljšanje razmer na terenu.

„Če nameravajo države članice resno izvajati svoje nacionalne strategije, morajo okrepiti prizadevanja za vključevanje Romov. Okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov je vzpostavljen že več kot dve leti. Čas je, da tem strategijam sledijo konkretni ukrepi“ ,je dejala podpredsednica Viviane Reding, evropska komisarka za pravosodje, in dodala: „Čeprav je bil dosežen določen napredek, je ta še vedno omejen. Zato zdaj dajemo posebne smernice, ki bodo državam članicam pomagale okrepiti in pospešiti prizadevanja: ukrepe v podporo Romom je treba izvajati na lokalni ravni, pri čemer mora sodelovati več držav, nujno pa je treba posredovati tudi za izboljšanje položaja mladih Romov.“

Komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je ob tej priložnosti povedal: „Izvajanje in spremljanje ukrepov za vključevanje Romov mora potekati v tesnem sodelovanju civilne družbe, zlasti predstavnikov romskih skupnosti. Ti morajo biti skupaj z nacionalnimi kontaktnimi točkami za Rome vključeni v trenutno načrtovanje porabe sredstev EU za obdobje 2014–2020. Države članice, zlasti tiste z velikimi romskimi skupnostmi, morajo takoj in odločeno spodbujati enak dostop Romov do izobraževanja in trga dela. Komisija je poleg tega predlagala posebna priporočila za države članice, ki jih romska problematika najbolj zadeva. Zagotavljanje enakih možnosti za Rome je pomembno tudi z vidika uresničevanja ciljev strategije Evropa 2020 na področju izobraževanja, zaposlovanja in zmanjševanja revščine.“

Poročilo o napredku

Današnje poročilo o napredku pri vključevanju Romov ugotavlja, da je veliko držav članic vzpostavilo mehanizme za boljše usklajevanje prizadevanj ter okrepitev dialoga z lokalnimi in regionalnimi oblastmi na tem področju, vendar je mogoče še izboljšati vključevanje organizacij civilne družbe v ta proces ter izvajanje preskušenih metod spremljanja in ocenjevanja za vrednotenje rezultatov. Poročilo ugotavlja tudi, da večina držav članic izvajanju strategij ne namenja zadostnih sredstev iz svojih nacionalnih proračunov. Poleg tega bi morali javni organi okrepiti prizadevanja v boju proti diskriminaciji ter intenzivneje seznanjati javnost glede socialnih in ekonomskih koristi vključevanja Romov.

V poročilu pa je razen kritik navedeno tudi več primerov dobrih praks držav članic, kot je npr. regionalni akcijski načrt za vključevanje Romov, ki ga je razvila nemška zvezna država Berlin, sodelovanje nacionalnih organov in lokalnih akterjev v Franciji ter delo, ki ga je opravila Bolgarija za boljšo uporabo sredstev EU. Madžarska je vzpostavila zanesljiv sistem za spremljanje izvajanja svoje nacionalne strategije, Španija je usposobila 158 policistov za obravnavanje primerov etnične diskriminacije, Romunija pa je samo za romske študente namenila 15 000 mest v šolah, univerzah in poklicnem usposabljanju.

Priporočilo

Predlog Komisije za priporočilo Sveta je prvi pravni akt EU na področju vključevanja Romov. Predlog državam članicam priporoča, naj sprejmejo pozitivne ukrepe za odpravljanje razlik med Romi in ostalim prebivalstvom. Poleg tega krepi okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov, o katerem so se leta 2011 dogovorile vse države članice, in sicer določa pogoje za učinkovito vključevanje Romov v državah članicah. Ob upoštevanju prejšnjih sporočil se novo priporočilo osredotoča na štiri področja, na katerih so se voditelji EU zavezali k doseganju skupnih ciljev za vključevanje Romov v skladu z okvirom EU: dostop do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenega varstva in stanovanja. Za izvedbo ustreznih ciljnih ukrepov države članice poziva, naj za vključevanje Romov dodelijo sredstva EU, pa tudi sredstva iz javnih in zasebnih virov. Namensko financiranje je namreč ključni dejavnik, ki ga je Komisija opredelila v svoji oceni izvajanja nacionalnih strategij držav članic v preteklem letu (IP/12/499). Poleg tega priporočilo usmerja države članice, da bi horizontalna vprašanja laže preoblikovale v konkretne ukrepe za vključevanje Romov, na primer z zagotavljanjem, da se strategije izvajajo na lokalni ravni, uveljavljanjem protidiskriminacijskih pravil, izvajanjem socialnega pristopa pri naložbah, zaščito romskih otrok in žensk ter z odpravljanjem revščine.

Financiranje

Države članice so v priporočilu pozvane, naj iz vseh razpoložljivih virov namenijo zadostna sredstva za svoje nacionalne in lokalne strategije ter akcijske načrte za vključevanje Romov. V ta namen bi lahko vsaka država članica dodelila ustrezni delež kohezijskih sredstev, ki so na voljo v okviru Evropskega socialnega sklada, za naložbe v ljudi in vsaj 20 % tega zneska za socialno vključevanje. V priporočilu se poleg tega predlaga vključitev tematike vključevanja Romov v partnerske sporazume zadevnih držav članic. Za zagotovitev učinkovitega izvajanja ukrepov bi bilo treba okrepiti zmogljivosti lokalnih organov in organizacij civilne družbe.

Naslednji koraki

Da bi predlog priporočila Sveta začel veljati, ga bodo morale države članice v Svetu soglasno sprejeti, nato pa ga bo moral potrditi še Evropski parlament. S tem se bodo okrepile že dane politične zaveze držav članic EU. Države članice bodo nato imele na voljo dve leti, da v praksi izvedejo potrebne ukrepe za izvedbo priporočila. O izvajanju bodo morale vsako leto obvestiti Komisijo, ta pa bo v svojih letnih poročilih o napredku pri vključevanju Romov še naprej vsako pomlad ocenjevala doseženi napredek.

Ugotovitve bodo uporabljene tudi v procesu evropskega semestra za usklajevanje ekonomskih politik. Maja 2013 je v okviru evropskega semestra pet držav članic prejelo posebna priporočila v zvezi z romsko problematiko (Bolgarija, Češka, Madžarska, Romunija in Slovaška). S tem letnim ciklom se zagotavlja, da vključevanje Romov nenehno zaseda pomembno mesto na dnevnem redu evropskih razprav.

Priporočila za posamezne države se osredotočajo na najpomembnejše strukturne omejitve, ki v zadevnih državah članicah ovirajo napredek pri uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020 glede zmanjševanja revščine in socialne izključenosti ter krepitve izobraževanja. Temu ustrezno so v njih navedena tudi prednostna področja financiranja za obdobje 2014–2020. S pogajanji o porabi sredstev EU, ki trenutno potekajo z državami članicami, bi bilo treba zagotoviti, da se namenijo zadostna sredstva za uresničitev zavez s konkretnimi ukrepi.

Ozadje

Vključevanje Romov je v interesu držav članic, zlasti tistih, v katerih živi velika romska skupnost. Romi predstavljajo velik in rastoč delež šoloobveznih otrok in bodoče delovne sile. V državah, kot sta Bolgarija in Romunija, je vsak četrti ali peti iskalec prve zaposlitve Rom. Učinkovite politike vključevanja na trg dela ter prilagojene in dostopne podporne storitve za romske iskalce zaposlitve so ključne, da se vsakemu Romu omogoči razvoj njegovega celotnega potenciala ter aktivno in enakovredno sodelovanje v družbi.

Evropska komisija je v svojem poročilu iz leta 2012 pozvala države članice EU, naj izvajajo svoje nacionalne strategije za izboljšanje gospodarskega in socialnega vključevanja Romov v Evropi. Države članice so te načrte pripravile kot odgovor na Komisijin okvir za nacionalne strategije vključevanja Romov, ki je bil sprejet 5. aprila 2011 (glej IP/11/400, MEMO/11/216) in ki so ga junija 2011 podprli tudi vodje držav članic EU (IP/11/789).

Sredstva strukturnih skladov EU, tj. Evropskega socialnega sklada (ESS) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), pa tudi sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) so bila uporabljena za spodbujanje nacionalnih prizadevanj in so poleg nacionalnih proračunov pomemben finančni vzvod pri zagotavljanju prenosa nacionalnih strategij vključevanja Romov v dejansko socialno-ekonomsko vključevanje romskih skupnosti. Skupna sredstva iz navedenih treh skladov sicer znašajo 50 milijard EUR na leto, vendar pa se za prikrajšane skupine, vključno z Romi, še vedno nameni premajhen delež teh sredstev.

Podpredsednica Komisije Viviane Reding in komisar Andor sta se 15. maja 2013 srečala s ključnimi akterji romske civilne družbe, da bi razpravljali o vključevanju Romov v Evropi in pripravili današnji predlog za priporočilo (MEMO/13/437).

Poročilo Komisije in predlog za priporočilo Sveta bosta 27. junija 2013 predstavljena na zasedanju Evropske platforme za vključevanje Romov, ki bo letos osredotočena na nujno izboljšanje položaja romskih otrok in romske mladine.

Več informacij

MEMO/13/610

Informativni paket:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/130626_en.htm

Evropska komisija – Romi:

http://ec.europa.eu/roma

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsednico Viviane Reding lahko spremljate tudi na Twitterju: @VivianeRedingEU

Domača spletna stran evropskega komisarja Lászla Andorja, pristojnega za zaposlovanje in socialne zadeve:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Komisarja Lászla Andorja lahko spremljate tudi na Twitterju:

http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Kontakta:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

ANNEX

Overview of efforts for a successful implementation of the national Roma strategies:

1. Involving local and regional authorities: further efforts are needed

2. Working closely with civil society: civil society involvement not yet sufficient

3. Allocating proportionate financial resources

Weaknesses in allocating financial resources matching the policy commitments made in the strategies remain a major obstacle to implementation.

4. Monitoring and evaluation

5. Fighting discrimination convincingly

II. Roma population figures - Council of Europe estimates

Document prepared by the Support Team of the Special Representative of the Secretary General of the Council of Europe for Roma Issues.

Updated on 2 July 2012. Most estimates include both local Roma, Roma-related groups (Sinti, Travellers, etc.) and Roma migrants.


Side Bar