Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Brussels, 26 June 2013

Romowie: Komisja wzywa państwa członkowskie do wzmożenia wysiłków na rzecz integracji

Komisja Europejska zaapelowała do państw członkowskich o wypełnienie swoich zobowiązań w celu zapewnienia równości oraz do zwiększenia wysiłków na rzecz lepszej integracji gospodarczej i społecznej Romów w Europie, których społeczność liczy od 10 do 12 mln. Apel ten poprzedziło opublikowane dzisiaj sprawozdanie Komisji z poprawy sytuacji, z którego wynika, że państwa członkowskie powinny dołożyć większych starań przy wdrażaniu krajowych strategii integracji Romów przedłożonych zgodnie z unijnymi ramami dotyczącymi krajowych strategii integracji Romów. Nowemu sprawozdaniu towarzyszy wniosek w sprawie zalecenia skierowany do państw UE, w którym proponuje się państwom członkowskim z jednej strony konkretne środki, w tym działanie pozytywne, a z drugiej – środki polityki horyzontalnej obejmujące działania lokalne mające na celu poprawę sytuacji ludności romskiej. Państwa członkowskie miałyby dwa lata na wdrożenie konkretnych środków, by zmienić u siebie sytuację Romów.

„Jeśli państwa członkowskie poważnie podchodzą do swoich krajowych strategii, muszą przyspieszyć integrację Romów. Unijne ramy krajowych strategii integracji Romów obowiązują od ponad dwóch lat. Czas już, by strategie te przełożyć na konkretne działania”, stwierdziła wiceprzewodnicząca Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości. „Choć poczynione zostały pewne postępy, są one nadal ograniczone. Dlatego też udzielamy teraz konkretnych wskazówek, by pomóc państwom członkowskim zwiększyć ich wysiłki i nadać ich działaniom tempo: działania pomocowe dla Romów muszą być podejmowane na poziomie lokalnym, różne kraje muszą ze sobą współpracować i konieczna jest szybka interwencja, by poprawić sytuację młodych Romów.”

„Środki na rzecz włączenia społecznego Romów należy wdrażać i monitorować przy pełnym zaangażowaniu społeczeństwa, w tym przedstawicieli samych społeczności romskich. Muszą oni – wraz z krajowymi punktami kontaktowymi ds. Romów – zaangażować się w obecne planowanie dotyczące wykorzystania środków unijnych na lata 2014–2020”, stwierdził László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego. „Państwa członkowskie – szczególnie te zamieszkane przez duże społeczności Romów – muszą bezzwłocznie i z całą stanowczością promować skuteczny i równy dostęp Romów do edukacji i rynku pracy. Komisja zaproponowała również konkretne zalecenia dla państw członkowskich, których ta kwestia dotyczy. Zapewnienie ludności romskiej równych szans przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w strategii „Europa 2020” w dziedzinie kształcenia, zatrudnienia i ograniczania ubóstwa.”

Sprawozdanie z poprawy sytuacji

Jak wynika z opublikowanego dziś sprawozdania z poprawy sytuacji Romów, wiele państw członkowskich ustanowiło mechanizmy w celu lepszego koordynowania swoich działań na rzecz integracji Romów i wzmocnienia dialogu z władzami lokalnymi i regionalnymi, jednakże nadal istnieje możliwość dalszej poprawy, jeśli chodzi o zaangażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i wdrożenie rzetelnych metod monitorowania i oceny w celu mierzenia wyników. W sprawozdaniu stwierdzono również, że większość państw członkowskich nie przeznacza wystarczających środków z krajowych budżetów na wdrażanie takich strategii. Ponadto władze państwowe powinny dokładać większych starań w zakresie zwalczania dyskryminacji i wyjaśniać społeczne i gospodarcze korzyści, jakie niesie z sobą integracja Romów.

Obok krytycznych uwag sprawozdanie zawiera szereg przykładów dobrych praktyk zaobserwowanych w państwach członkowskich, takich jak regionalny plan działań na rzecz włączenia społecznego Romów opracowany przez kraj związkowy Berlin, współpraca z krajowymi władzami i lokalnymi podmiotami we Francji, działania w Bułgarii na rzecz sprawniejszego uruchamiania środków unijnych. Węgry opracowały solidny system monitorowania realizacji krajowej strategii, Hiszpania przeszkoliła 158 policjantów w zakresie radzenia sobie z przypadkami dyskryminacji na tle etnicznym, natomiast Rumunia przydzieliła uczniom i studentom romskim 15 tys. miejsc w szkołach, na uniwersytetach i w placówkach szkolenia zawodowego.

Zalecenie

Wniosek Komisji w sprawie zalecenia Rady jest pierwszym unijnym instrumentem prawnym służącym włączeniu społecznemu Romów. Wniosek zalecałby państwom członkowskim podejmowanie pozytywnych działań, by zmniejszyć różnice dzielące Romów od reszty społeczeństwa. Zalecenie wzmacnia unijne ramy krajowych strategii integracji Romów uzgodnione przez wszystkie państwa członkowskie w 2011 r. poprzez ustanowienie warunków skutecznego włączenia społecznego ludności romskiej w państwach członkowskich. Na podstawie poprzednich komunikatów, w proponowanym zaleceniu zwraca się szczególną uwagę na cztery obszary, w których przywódcy unijni zobowiązali się osiągnąć wspólne cele w dziedzinie integracji Romów zgodnie z unijnymi ramami: dostęp do edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej i zakwaterowania. W celu wdrożenia ukierunkowanych działań w zaleceniu prosi się państwa członkowskie o przeznaczenie nie tylko funduszy unijnych, lecz także krajowych, prywatnych oraz funduszy trzeciego sektora na rzecz włączenia społecznego Romów – kluczowy czynnik określony przez Komisję w jej ocenie krajowych strategii państw członkowskich w zeszłym roku (IP/12/499). Ponadto w zaleceniu proponuje się wytyczne, by pomóc państwom członkowskim przełożyć kwestie horyzontalne na działania sprzyjające integracji Romów, takie jak zapewnienie realizacji strategii na poziomie lokalnym, egzekwowanie przepisów przeciwko dyskryminacji, postępowanie zgodnie z koncepcją inwestycji społecznych, ochrona dzieci i kobiet romskich oraz walka z ubóstwem.

Finansowanie

W proponowanym zaleceniu sugeruje się, by państwa członkowskie przeznaczały dostateczne środki na swoje krajowe i lokalne strategie oraz plany działania na rzecz włączenia społecznego Romów. Środki te miałyby pochodzić z wszelkich dostępnych źródeł. Aby usprawnić ten proces, należy przeznaczać odpowiednią część środków z unijnej polityki spójności na inwestycje w ludzi za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego, a także przeznaczać co najmniej 20 % tej kwoty w każdym państwie członkowskim na włączenie społeczne. W proponowanym zaleceniu sugeruje się również, by integracja Romów weszła w zakres umów o partnerstwie państw członkowskich, których ta kwestia dotyczy. Aby zapewnić skuteczne wykonanie, należy wzmocnić zdolności władz lokalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Kolejne kroki

Aby wniosek w sprawie zalecenia Rady mógł wejście w życie, musi on w pierwszej kolejności zostać przyjęty jednomyślnie przez państwa członkowskie w Radzie i uzyskać zgodę Parlamentu Europejskiego. W ten sposób wzmocni się istniejące zobowiązania polityczne państw członkowskich. Państwa unijne mają dwa lata na wdrożenie koniecznych środków, by zapewnić zgodność z zaleceniem. Co roku będą miały obowiązek informować Komisję o tym, jak je wykonały. Komisja ze swojej strony będzie w dalszym ciągu oceniać postępy w zakresie integracji Romów w odnośnych sprawozdaniach, które są publikowane co roku wiosną.

Ustalenia zostaną również wzięte pod uwagę w procesie dotyczącym europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej. W maju 2013 r. w ramach europejskiego semestru Komisja zaproponowała pięciu państwom członkowskim (Bułgarii, Republice Czeskiej, Rumunii, Słowacji, i Węgrom) konkretne zalecenia odnoszące się do kwestii Romów. Dzięki takiemu corocznemu cyklowi kwestia dotycząca integracji romskiej pozostaje stałym i mocnym punktem agendy europejskiej.

W zaleceniach dla poszczególnych państw zwraca się szczególną uwagę na najważniejsze utrudnienia strukturalne wpływające na postępy na drodze do osiągnięcia celów nakreślonych w strategii „Europa 2020”, a mianowicie ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawy możliwości kształcenia w każdym z państw członkowskich. W związku z tym w zaleceniach wskazano także priorytety finansowania na okres 2014–2020. Trwające negocjacje z państwami członkowskimi na temat wykorzystania funduszy UE powinny zapewnić odpowiedni przydział środków, by móc przełożyć zobowiązania na konkretne działania.

Kontekst

Integracja Romów leży w interesie państw członkowskich, szczególnie tych, w których mieszka liczna mniejszość romska. Romowie stanowią istotną i stale rosnącą część populacji w wieku szkolnym i przyszłej siły roboczej. W takich państwach jak Bułgaria czy Rumunia jedna na cztery do pięciu osób wchodzących na rynek pracy to osoba pochodzenia romskiego. Skuteczne polityki w zakresie aktywizacji zawodowej oraz spersonalizowane i dostępne usługi w zakresie wsparcia dla Romów poszukujących pracy mają wielkie znaczenie, by umożliwić ludności romskiej wykorzystanie swojego potencjału i aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa na równych warunkach.

W sprawozdaniu z 2012 r. Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie UE do wdrożenia ich krajowych strategii w celu poprawy integracji gospodarczej i społecznej Romów w Europie. Państwa członkowskie opracowały te strategie w odpowiedzi na przedstawione przez Komisję unijne ramy krajowych strategii integracji Romów przyjęte w dniu 5 kwietnia 2011 r. (zob. IP/11/400, MEMO/11/216), które zostały wkrótce potem poparte przez przywódców państw UE w czerwcu 2011 r. (IP/11/789).

Uruchomione zostały fundusze strukturalne UE: Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), a także Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), by zwiększyć działania krajowe. Obok krajowych budżetów stanowią one dźwignię finansową odgrywającą dużą rolę w procesie przekładania krajowych strategii integracji Romów na włączenie społeczno-gospodarcze społeczności romskich. Chociaż trzy wymienione fundusze wynoszą łącznie 50 mld EUR rocznie, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, w tym Romowie, nie korzystają dostatecznie z tych środków.

Dnia 15 maja 2013 r. wiceprzewodnicząca Viviane Reding oraz komisarz László Andor spotkali się z kluczowymi przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Romów, by omówić kwestię integracji Romów w Europie i przygotować dzisiejszy wniosek w sprawie zalecenia (MEMO/13/437).

Dnia 27 czerwca 2013 r. sprawozdanie Komisji oraz wniosek w sprawie zalecenia Rady zostaną przedstawione na spotkaniu platformy europejskiej na rzecz integracji Romów, która w tym roku skupi się na pilnej potrzebie poprawy sytuacji dzieci i młodzieży romskiego pochodzenia.

Dodatkowe informacje

MEMO/13/610

Informacje dla prasy:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/130626_en.htm

Komisja Europejska - Romowie:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_pl.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding na Twitterze: @VivianeRedingEU

Strona internetowa László Andora, komisarza UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

László Andor na Twitterze: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Overview of efforts for a successful implementation of the national Roma strategies:

1. Involving local and regional authorities: further efforts are needed

2. Working closely with civil society: civil society involvement not yet sufficient

3. Allocating proportionate financial resources

Weaknesses in allocating financial resources matching the policy commitments made in the strategies remain a major obstacle to implementation.

4. Monitoring and evaluation

5. Fighting discrimination convincingly

II. Roma population figures - Council of Europe estimates

Document prepared by the Support Team of the Special Representative of the Secretary General of the Council of Europe for Roma Issues.

Updated on 2 July 2012. Most estimates include both local Roma, Roma-related groups (Sinti, Travellers, etc.) and Roma migrants.


Side Bar