Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 26 juni 2013

Roma: Commissie roept lidstaten op om meer te doen aan integratie

De Europese Commissie roept de lidstaten op om eerdere toezeggingen na te komen. De EU-landen moeten gelijke behandeling waarborgen en meer doen om de economische en sociale integratie van de tien tot twaalf miljoen Roma in Europa te verbeteren. Deze oproep sluit aan bij het voortgangsverslag dat de Commissie vandaag heeft uitgebracht. Daaruit blijkt namelijk dat er ruimte voor verbetering is bij de uitvoering van de nationale strategieën die de lidstaten hebben ingediend overeenkomstig het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma. Dit nieuwe verslag gaat vergezeld van een voorstel voor een aanbeveling aan de EU-lidstaten, die de lidstaten enerzijds specifieke maatregelen aanreikt, zoals positieve actie, en anderzijds voorziet in horizontale beleidsmaatregelen, waaronder lokale acties om de situatie van de Roma-gemeenschap te verbeteren. De lidstaten krijgen twee jaar de tijd om door middel van concrete maatregelen echt iets te veranderen voor de Roma.

“Als het de lidstaten ernst is met hun nationale strategieën, moeten zij alle zeilen bijzetten om de integratie van de Roma tot een succes te maken. Het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma bestaat nu twee jaar. Het wordt tijd dat strategieën worden omgezet in daden,” aldus Viviane Reding, vicevoorzitter en commissaris voor Justitie. “Er is weliswaar vooruitgang geboekt, maar slechts in zeer beperkte mate. Daarom geven we de lidstaten nu specifieke aanwijzingen om sneller en beter te werk te gaan. Roma moeten vaker op lokaal niveau worden geholpen, landen moeten samenwerken en er moet dringend iets worden gedaan aan de situatie van jonge Roma."

“Bij de uitvoering van en het toezicht op de maatregelen voor Roma-integratie is een grote rol weggelegd voor het maatschappelijk middenveld, niet in de laatste plaats voor vertegenwoordigers van Roma-gemeenschappen zelf. Zij moeten nu – samen met de nationale contactpunten voor de Roma – worden betrokken bij het programmeren van de EU-middelen voor de periode 2014-2020”, aldus László Andor, commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie. “Met name de lidstaten met grote Roma-gemeenschappen moeten er dringend voor zorgen dat deze groep daadwerkelijk gelijke toegang krijgt tot onderwijs en werk. De Commissie heeft voor de betrokken lidstaten ook landspecifieke aanbevelingen voorgesteld. Wanneer Roma gelijke kansen krijgen, draagt dit bij tot de verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid, sociale integratie en onderwijs.”

Voortgangsverslag

Uit het voortgangsverslag van vandaag blijkt dat veel lidstaten mechanismen hebben opgezet om hun inspanningen voor integratie van de Roma beter te coördineren en de dialoog met plaatselijke en regionale autoriteiten te bevorderen. Niettemin is er ruimte voor verbetering: er dient nauwer te worden samengewerkt met het maatschappelijk middenveld en er is behoefte aan gedegen monitoring- en evaluatiemethoden voor het meten van resultaten. Het verslag wijst verder uit dat de meeste lidstaten onvoldoende nationale middelen uittrekken om uitvoering te geven aan de strategieën. Bovendien moeten overheidsinstanties meer doen om discriminatie te bestrijden en op de sociale en economische voordelen van Roma-integratie te wijzen.

Het verslag bevat niet alleen kritiek, maar vestigt ook de aandacht op een aantal goede nationale praktijken, zoals het door de deelstaat Berlijn ontwikkelde regionale actieplan voor Roma-integratie, de samenwerking tussen nationale autoriteiten en plaatselijke instanties in Frankrijk en de maatregelen die Bulgarije heeft getroffen om beter gebruik te maken van EU-middelen. Hongarije heeft een gedegen systeem ontwikkeld voor het monitoren van zijn nationale strategie, Spanje heeft 158 politieambtenaren opleiding aangeboden inzake discriminatie op grond van etnische afkomst en Roemenië heeft in het middelbaar, universitair en beroepsonderwijs 15 000 plaatsen voor Roma-studenten gereserveerd.

Aanbeveling

Het voorstel van de Commissie voor een aanbeveling van de Raad is het eerste EU-rechtsinstrument voor de integratie van Roma. Het beveelt de lidstaten aan tot positieve actie over te gaan om de kloof tussen de Roma en de rest van de bevolking te dichten. Het voorstel versterkt het EU-kader voor de nationale strategieën, dat de lidstaten in 2011 zijn overeengekomen, door de randvoorwaarden voor succesvolle integratie vast te stellen. Voortbouwend op eerdere mededelingen, is de aanbeveling toegespitst op de vier gebieden waarvoor de EU-leiders uit hoofde van het EU-kader gemeenschappelijke doelen hebben afgesproken: toegang tot onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en huisvesting. Om tot gerichte acties te komen, wordt de lidstaten verzocht om niet alleen EU-middelen toe te wijzen aan de integratie van de Roma, maar ook gebruik te maken van nationale middelen, particuliere middelen en middelen van de derde sector; de Commissie hechtte hier vorig jaar veel belang aan in haar beoordeling van de nationale strategieën (IP/12/499). Verder verschaft de aanbeveling aanwijzingen die de lidstaten moeten helpen om horizontale kwesties om te zetten in acties voor Roma-integratie. Het gaat erom strategieën op lokaal niveau uit te werken, antidiscriminatiewetgeving te handhaven, te kiezen voor sociale investering, Roma-kinderen en –vrouwen te beschermen en armoede aan te pakken.

Financiering

De voorgestelde aanbeveling houdt in dat de lidstaten alle mogelijke bronnen aanspreken om voldoende middelen vrij te maken voor hun nationale en lokale strategieën en actieplannen inzake Roma-integratie. Hiertoe moeten via het Europees Sociaal Fonds voldoende EU-middelen worden toegewezen voor investeringen in menselijk kapitaal; per lidstaat moet ten minste 20% van het betrokken bedrag worden uitgetrokken voor sociale integratie. Verder wordt voorgesteld om integratie van de Roma op te nemen in de partnerschapsovereenkomsten met de betrokken lidstaten. Voor een doeltreffende uitvoering moet de capaciteit van lokale autoriteiten en maatschappelijke organisaties worden versterkt.

Volgende stappen

De aanbeveling wordt pas van kracht nadat het voorstel ertoe in de Raad met eenparigheid van stemmen door de lidstaten is vastgesteld en door het Europees Parlement is goedgekeurd. Dit zal de bestaande politieke toezeggingen van de lidstaten versterken. De EU-landen hebben twee jaar de tijd om gevolg te geven aan de aanbeveling. Zij zullen de Commissie jaarlijks moeten meedelen hoe zij daarbij te werk zijn gegaan. De Commissie zal elk voorjaar haar eigen voortgangsverslag blijven uitbrengen.

De bevindingen zullen ook worden gebruikt in het kader van het Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid. In het Europees semester van mei 2013 heeft de Commissie voor vijf lidstaten (Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Roemenië en Slowakije) landspecifieke aanbevelingen inzake Roma voorgesteld. Deze jaarlijkse cyclus zorgt ervoor dat de integratie van de Roma hoog op de Europese agenda blijft staan.

De landspecifieke aanbevelingen hebben betrekking op de belangrijkste structurele belemmeringen voor het verwezenlijken van de Europa 2020-doelstellingen betreffende de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en de bevordering van onderwijs. Zij stellen ook financieringsprioriteiten vast voor de periode 2014-2020. De lopende onderhandelingen met de lidstaten over het gebruik van EU-middelen moeten ervoor zorgen dat er voldoende middelen worden toegewezen om toezeggingen om te zetten in concrete maatregelen.

Achtergrond

De integratie van de Roma is in het belang van de lidstaten, met name als de nationale Roma-gemeenschap omvangrijk is. In veel lidstaten maken de Roma een aanzienlijk en groeiend deel uit van de leerplichtige jeugd en van de toekomstige beroepsbevolking. In landen als Bulgarije en Roemenië behoort een op vier tot vijf van alle starters op de arbeidsmarkt tot de Roma. Efficiënt activeringsbeleid en individuele, toegankelijke ondersteuning van werkzoekende Roma zijn cruciaal, wil de Roma-gemeenschap haar volle potentieel kunnen ontplooien en op voet van gelijkheid actief kunnen deelnemen aan de samenleving.

In haar verslag van 2012 riep de Europese Commissie de lidstaten op om uitvoering te geven aan hun nationale strategieën ter verbetering van de economische en sociale integratie van de Roma in Europa. De lidstaten ontwikkelden deze plannen naar aanleiding van het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma, dat op 5 april 2011 werd goedgekeurd (zie IP/11/400 en MEMO/11/216) en in juni 2011 door de EU-leiders werd bekrachtigd (IP/11/789).

De EU-structuurfondsen (het Europees Sociaal Fonds, het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling) zijn aangesproken om als belangrijke financiële hefboom de nationale inspanningen te stimuleren. Zo moeten deze fondsen er naast de nationale begrotingen voor zorgen dat de nationale strategieën voor integratie van de Roma ook daadwerkelijk leiden tot de sociaaleconomische integratie van de betrokken gemeenschappen. Met de drie fondsen is in totaal 50 miljard euro per jaar gemoeid. Hiervan komt tot dusver echter te weinig ten goede aan achtergestelde groepen als de Roma.

Op 15 mei 2013 zijn vicevoorzitter Reding en commissaris Andor bijeengekomen met belangrijke vertegenwoordigers van Roma-organisaties om de integratie van Roma in Europa te bespreken en het vandaag ingediende voorstel voor een aanbeveling voor te bereiden (MEMO/13/437).

Op 27 juni 2012 worden het verslag en het voorstel voor een aanbeveling van de Raad gepresenteerd op een bijeenkomst van het Europees Platform voor de integratie van de Roma. Het platform staat dit jaar in het teken van de situatie van Roma-kinderen en –jongeren, waarin snel verbetering moet worden gebracht.

Meer informatie

MEMO/13/610

Persdossier:

Europese Commissie – Roma:

http://ec.europa.eu/roma

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Volg de vicevoorzitter via Twitter: @VivianeRedingEU

Homepage van László Andor, commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Volg László Andor via Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Overview of efforts for a successful implementation of the national Roma strategies:

1. Involving local and regional authorities: further efforts are needed

2. Working closely with civil society: civil society involvement not yet sufficient

3. Allocating proportionate financial resources

Weaknesses in allocating financial resources matching the policy commitments made in the strategies remain a major obstacle to implementation.

4. Monitoring and evaluation

5. Fighting discrimination convincingly

II. Roma population figures - Council of Europe estimates

Document prepared by the Support Team of the Special Representative of the Secretary General of the Council of Europe for Roma Issues.

Updated on 2 July 2012. Most estimates include both local Roma, Roma-related groups (Sinti, Travellers, etc.) and Roma migrants.


Side Bar