Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 26. jūnijā

Komisija aicina dalībvalstis pastiprināt romu integrācijas centienus

Eiropas Komisija aicina dalībvalstis rīkoties saskaņā ar apņemšanos nodrošināt vienlīdzību un darīt vairāk, lai uzlabotu Eiropā dzīvojošo 10–12 miljonu romu ekonomisko un sociālo integrāciju. Šis Komisijas aicinājums seko tās izstrādātajam progresa ziņojumam, kas publicēts šodien un kas liecina, ka dalībvalstīm jāpieliek lielākas pūles, lai īstenotu romu integrācijas valsts stratēģijas, kuras iesniegtas saistībā ar ES programmu attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām. Jaunajam ziņojumam pievienots ES valstīm adresēta ieteikuma priekšlikums, kurā dalībvalstīm gan ieteikts veikt īpašus pasākumus, tostarp sniegt pozitīvu atbalstu, gan arī horizontālus politikas pasākumus, tostarp vietēja mēroga pasākumus romu stāvokļa uzlabošanai. Dalībvalstīm tiktu doti divi gadi, lai konkrētos pasākumus ieviestu praksē un patiešām mainītu romu dzīves apstākļus.

“Ja dalībvalstis nopietni attiecas pret savām valsts stratēģijām, tad tām jāpaātrina romu integrācija. ES programma attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām ir spēkā jau vairāk nekā divus gadus. Būtu laiks pārvērst šīs stratēģijas konkrētā rīcībāŠ”, teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. “Lai gan zināms darbs ir paveikts, tas nav liels. Tādēļ mēs tagad sniedzam konkrētas vadlīnijas, lai palīdzētu dalībvalstīm pastiprināt un paātrināt to centienus: rīcībai, ar ko sniedz palīdzību romiem, jābūt vietēja mēroga, dažādām valstīm jāstrādā kopā, un ir vajadzīgi steidzami pasākumi attiecībā uz romu jauniešiem.”

“Romu iekļaušanas pasākumi jāievieš un jāuzrauga ar pilnīgu pilsoniskās sabiedrības līdzdalību, tostarp arī ar pašu romu kopienu pārstāvju līdzdalību. Viņiem kopā ar valsts romu jautājumu kontaktpersonām jābūt iesaistītiem arī pašreiz notiekošajā plānošanā par ES līdzekļu izlietošanu 2014.–2020. gadā”, teica nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors. “Dalībvalstīm, īpaši tām, kurās ir lielas romu kopienas, nekavējoties un pārliecinoši jāveicina patiešām līdzvērtīga izglītības un darba tirgus pieejamība romiem. Komisija ir arī ierosinājusi konkrētām valstīm, uz kurām šis jautājums attiecas visvairāk, adresētus ieteikumus. Vienādu iespēju nodrošināšana romiem veicinās “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu tādās jomās kā izglītība, nodarbinātība un nabadzības samazināšana.”

Progresa ziņojums

Šīsdienas progresa ziņojumā par romiem secināts – lai gan daudzās dalībvalstīs ir izveidoti mehānismi, ar ko panākt romu integrācijas pasākumu labāku koordināciju un sekmēt dialogu ar vietējām un reģionālajām iestādēm, joprojām ir daudz darāmā, lai iesaistītu sabiedriskās organizācijas un ieviestu efektīvas uzraudzības un izvērtēšanas metodes rezultātu konstatēšanai. Tāpat ziņojumā secināts, ka lielākā daļa dalībvalstu nav piešķīrušas pietiekami daudz līdzekļu no valsts budžeta stratēģiju īstenošanai. Turklāt valsts iestādēm būtu jāpieliek lielākas pūles, lai izskaustu diskrimināciju un izskaidrotu romu integrācijas sociālos un ekonomiskos ieguvumus.

Blakus kritikai ziņojumā arī pievērsta uzmanība virknei labas prakses piemēru dalībvalstīs, tādiem kā reģionālais rīcības plāns romu iekļaušanai, ko izstrādājusi Berlīnes pavalsts, valsts iestāžu un vietējo struktūru sadarbība Francijā, kā arī paveiktais Bulgārijā, lai efektīvāk piesaistītu ES līdzekļus. Ungārija ir izstrādājusi robustu sistēmu, lai uzraudzītu tās valsts stratēģijas īstenošanu, Spānija ir apmācījusi 158 policijas darbinieku rīcībai etniskās diskriminācijas gadījumos, bet Rumānija ir paredzējusi 15 000 vietu romu skolēniem un studentiem skolās, universitātēs un profesionālās apmācības iestādēs.

Ieteikums

Komisijas priekšlikums Padomes ieteikumam ir pirmais ES tiesību instruments saistībā ar romu iekļaušanu. Priekšlikumā dalībvalstīm tiek ieteikts veikt pozitīva atbalsta pasākumus, lai likvidētu romu nošķirtību no pārējiem iedzīvotājiem. Tas stiprina ES programmu attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām, kuru 2011. gadā pieņēma visas dalībvalstis, izstrādājot nosacījumus romu efektīvai iekļaušanai visās dalībvalstīs. Pamatojoties uz iepriekšējiem paziņojumiem, ieteikuma priekšlikumā lielākā uzmanība pievērsta četrām jomām, kurās ES vadītāji apņēmās sasniegt kopīgus mērķus romu integrācijai ar ES programmu: izglītības pieejamība, nodarbinātība, veselības aprūpe un mājokļi. Lai īstenotu konkrētās darbības, dalībvalstis tajā tiek aicinātas piešķirt romu iekļaušanai ne tikai ES līdzekļus, bet arī valsts, privātos un trešā sektora līdzekļus – šis ir būtiski svarīgs faktors, kuru uz Komisija norādīja dalībvalstu stratēģiju izvērtējumā pagājušajā gadā (IP/12/499). Turklāt tas sniedz vadlīnijas, lai palīdzētu dalībvalstīm pārvērst horizontālus jautājumus romu integrācijas pasākumos, piemēram, nodrošinot, ka stratēģijas ir pielāgotas vietējām vajadzībām, ieviešot noteikumus diskriminācijas novēršanai, ievērojot sociālo ieguldījumu pieeju, aizsargājot romu bērnus un sievietes un risinot nabadzības jautājumu.

Finansējums

Ieteikuma priekšlikumā dalībvalstīm ierosināts romu iekļaušanas valsts un vietējā mēroga stratēģijām un rīcības plāniem piešķirt pietiekamu finansējumu no jebkādiem pieejamajiem avotiem. Tas būtu jāveicina, ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību piešķirot samērīgu daļu ES kohēzijas politikas līdzekļu ieguldījumiem cilvēkos un katrā dalībvalstī piešķirot vismaz 20 % no šīs summas sociālajai iekļautībai. Ieteikuma priekšlikumā arī ierosināts romu integrāciju iekļaut attiecīgo dalībvalstu partnerības nolīgumos. Lai nodrošinātu efektīvu īstenošanu, būtu jāstiprina vietējo iestāžu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju kapacitāte.

Turpmākie pasākumi

Lai Padomes ieteikuma priekšlikums stātos spēkā, to vienbalsīgi jāapstiprina dalībvalstīm Padomē un tam jāsaņem Eiropas Parlamenta atbalsts. Šis ieteikums pastiprinās dalībvalstu politiskās apņemšanās. ES valstīm divu gadu laikā jāievieš vajadzīgie pasākumi, ar kuriem panākt atbilstību ieteikumam. Tām būs ik gadu jāinformē Komisija par tā piemērošanu. Savukārt Komisija ik pavasari ikgadējā progresa ziņojumā par romu stāvokli turpinās novērtēt sasniegto.

Šā ziņojuma konstatējumi tiks iestrādāti arī Eiropas pusgada procesā ekonomikas politikas koordinācijai. 2013. gada maijā Komisija Eiropas pusgadā ierosināja konkrētām valstīm adresētus ieteikumus (CSR) piecām dalībvalstīm par jautājumiem, kas saistīti ar romiem (Bulgārija, Čehijas Republika, Ungārija, Rumānija, Slovākija). Šis ikgadējais cikls nodrošina to, ka romu integrācija nemainīgi un pastāvīgi ir Eiropas darba kārtībā.

Konkrētajām valstīm adresētajos ieteikumos īpaša uzmanība pievērsta galvenajiem strukturālajiem šķēršļiem, kas kavē stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu saistībā ar nabadzības un sociālās atstumtības samazināšanu un izglītības veicināšanu dalībvalstīs. Tādējādi tie arī norāda finansēšanas prioritātes 2014.–2020. gadam. Patlaban notiekošajās sarunās ar dalībvalstīm par ES līdzekļu izmantošanu būtu jānodrošina pienācīga līdzekļu piešķiršana, lai pārvērstu apņemšanos konkrētā rīcībā.

Vispārīga informācija

Romu integrācija ir dalībvalstu interesēs – īpaši to dalībvalstu interesēs, kurās ir liela romu minoritāte. Romu proporcionālais daudzums starp skolas vecuma bērniem un nākotnes darbaspēkā ir ievērojams un pieaugošs. Tādās valstīs kā Bulgārija un Rumānija viens no četriem vai pieciem jaunpienācējiem darba tirgū ir romu pārstāvis. Efektīva nodarbinātības aktivizācijas politika, kā arī individualizēti un pieejami atbalsta pakalpojumi darba meklētājiem romiem ir ļoti svarīgi, lai romi izmantotu savu potenciālu un aktīvi un līdzvērtīgi piedalītos sabiedrības dzīvē.

Eiropas Komisija 2012. gada ziņojumā aicināja ES dalībvalstis īstenot valstu stratēģijas, lai uzlabotu romu ekonomisko un sociālo integrāciju Eiropā. Dalībvalstis izstrādāja šos plānus, atsaucoties uz Komisijas ES programmu attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām, kura tika pieņemta 2011. gada 5. aprīlī (skat. IP/11/400, MEMO/11/216) un kuru ES valstu un valdību vadītāji apstiprināja 2011. gada jūnijā (IP/11/789).

Lai pastiprinātu valstu centienus, papildus valstu budžetiem tiek izmantoti ES struktūrfondi (Eiropas Sociālais fonds (ESF), Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)), un tie ir svarīga finanšu svira, kas nodrošina romu integrācijas valsts stratēģiju pārvēršanu faktiskā romu kopienu sociāli ekonomiskā iekļautībā. Tomēr neraugoties uz to, ka minēto trīs fondu apjoms ir 50 miljardi eiro gadā, nelabvēlīgā situācijā esošo iedzīvotāju, tostarp romu, ieguvums no tiem ir pārāk neliels.

2013. gada 15. maijā Komisijas priekšsēdētāja vietniece V. Redinga un komisārs L. Andors tikās ar romu sabiedrības līderiem, lai apspriestu romu integrāciju Eiropā un sagatavotu šīsdienas ieteikuma priekšlikumu (MEMO/13/437).

2013. gada 27. jūnijā ar Komisijas ziņojumu un Padomes ieteikuma priekšlikumu iepazīstinās Eiropas platformas romu iekļaušanas sanāksmē, kurā šogad galvenā uzmanība tiks pievērsta steidzamajai nepieciešamībai uzlabot romu bērnu un jauniešu stāvokli.

Plašāka informācija

MEMO/13/610

Informācija presei –

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/130626_en.htm

Eiropas Komisija – romu jautājumi:

http://ec.europa.eu/roma

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Priekšsēdētāja vietnieces Twitter konts: @VivianeRedingEU

ES nodarbinātības un sociālo lietu komisāra Lāslo Andora tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Lāslo Andora Twitter konts: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Overview of efforts for a successful implementation of the national Roma strategies:

1. Involving local and regional authorities: further efforts are needed

2. Working closely with civil society: civil society involvement not yet sufficient

3. Allocating proportionate financial resources

Weaknesses in allocating financial resources matching the policy commitments made in the strategies remain a major obstacle to implementation.

4. Monitoring and evaluation

5. Fighting discrimination convincingly

II. Roma population figures - Council of Europe estimates

Document prepared by the Support Team of the Special Representative of the Secretary General of the Council of Europe for Roma Issues.

Updated on 2 July 2012. Most estimates include both local Roma, Roma-related groups (Sinti, Travellers, etc.) and Roma migrants.


Side Bar