Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. birželio 26 d.

Romai. Komisija ragina valstybes nares labiau pasistengti siekiant integracijos

Europos Komisija paragino valstybes nares vykdyti savo įsipareigojimus užtikrinti lygybę ir labiau stengtis pagerinti 10-12 mln. Europos romų ekonominę ir socialinę integraciją. Šis raginimas paskelbtas po šiandien išplatintos Komisijos pažangos ataskaitos, iš kurios matyti, kad valstybėms narėms reikia geriau įgyvendinti nacionalines romų integracijos strategijas, pateiktas pagal ES romų integracijos nacionalinių strategijų planą. Prie naujosios ataskaitos pridėtas rekomendacijos ES šalims siūlymas, kuriose joms siūlomos konkrečios priemonės, įskaitant pozityvius veiksmus, bei horizontaliosios politikos priemonės, įskaitant veiksmus vietoje, romų padėčiai gerinti. Valstybėms narėms būtų skirti dveji metai, kad jos praktiškai įgyvendintų konkrečias priemones, dėl kurių iš tikrųjų pasikeistų romų padėtis.

„Jeigu valstybės narės rimtai siekia laikytis savo nacionalinių strategijų, jos turi paspartinti romų integraciją. ES romų integracijos nacionalinių strategijų bendrieji principai parengti jau daugiau kaip prieš dvejus metus. Pats laikas imtis konkrečių darbų pagal šias strategijas, – kalbėjo Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Nors padaryta tam tikra pažanga, ji ne itin didelė. Todėl dabar pateikiame konkrečias rekomendacijas, kad valstybėms narėms būtų lengviau imtis didesnių darbų ir veikti sparčiau. Norint padėti romams, reikia veikti vietoje, skirtingos šalys turi dirbti drauge, reikia skubiai imtis gerinti romų jaunimo padėtį.“

„Romų įtraukties priemonės turi būti įgyvendintos ir stebimos visapusiškai dalyvaujant pilietinei visuomenei, įskaitant ir pačių romų bendruomenių atstovus. Kartu su nacionaliniais romų kontaktiniais centrais jie taip pat turėtų dalyvauti planuojant ES lėšų naudojimą 2014–2020 m., – pridūrė už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Europos Komisijos narys László Andoras. – Valstybės narės, ypač tos, kuriose gyvena didelės romų bendruomenės, turi skubiai imtis ryžtingų priemonių, kad romams iš tikrųjų būtų suteiktos lygios galimybės įgyti išsilavinimą ir patekti į darbo rinką. Komisija toms valstybėms narėms, kurioms šis klausimas aktualiausias, taip pat pateikė konkrečių rekomendacijų. Užtikrinant lygias galimybes romams bus padedama siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų švietimo, užimtumo ir skurdo mažinimo srityje.“

Pažangos ataskaita

Šiandien paskelbtoje romų reikalų pažangos ataskaitoje nurodoma, kad, nors daugelis valstybių narių sukūrė geresnio romų integracijos pastangų koordinavimo ir dialogo su vietos ir regionų valdžios institucijomis skatinimo mechanizmus, yra galimybių labiau įtraukti pilietinės visuomenės organizacijas ir įdiegti patikimus stebėjimo ir rezultatų vertinimo metodus. Ataskaitoje taip pat nustatyta, kad dauguma valstybių narių strategijoms įgyvendinti nėra skyrusios pakankamai nacionalinio biudžeto išteklių. Be to, valdžios institucijos turėtų labiau kovoti su diskriminacija ir aiškinti socialinę ir ekonominę romų integracijos naudą.

Nepaisant kritikos, ataskaitoje taip pat atkreipiamas dėmesys į kelis pavyzdinius veiklos metodus valstybėse narėse, pvz., Berlyno federalinė žemė parengė regioninį romų įtraukties veiksmų planą, Prancūzijoje bendradarbiauja nacionalinės institucijos ir vietos subjektai, Bulgarijoje dirbama stengiantis geriau panaudoti ES lėšas. Vengrijoje parengta gera nacionalinės strategijos įgyvendinimo stebėjimo sistema, Ispanijoje parenti 158 policininkai kovai su etnine diskriminacija, Rumunija romų moksleiviams ir studentams skyrė 15 000 vietų mokyklose, universitetuose ir profesinėse mokyklose.

Rekomendacija

Komisijos siūloma Tarybos rekomendacija yra pirmasis ES teisės aktas dėl romų įtraukties. Valstybėms narėms būtų rekomenduojama imtis pozityvių veiksmų atotrūkiui tarp romų ir likusios visuomenės dalies mažinti. Rekomendacija papildo ES romų integracijos nacionalinių strategijų bendruosius principus, dėl kurių 2011 m. susitarė visos valstybės narės, veiksmingos romų gyventojų įtraukties valstybėse narėse sąlygomis. Atsižvelgiant į ankstesnius komunikatus, siūlomoje rekomendacijoje daugiausiai dėmesio skiriama keturioms sritims, kuriose ES vadovai iškėlė bendruosius ES principus atitinkančius bendrus romų integracijos tikslus: užtikrinti galimybę mokytis, įsidarbinti, naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir gauti būstą. Kad numatyti veiksmai būtų įgyvendinti, valstybių narių prašoma skirti ne tik ES, bet ir nacionalinio, privačiojo ir trečiojo sektorių lėšų romų integracijai finansuoti – tai esminis elementas, kurį Komisija praėjusiais metais įvardijo savo parengtame valstybių narių nacionalinių strategijų įvertinime (IP/12/499). Be to, pateikiama rekomendacijų, kad valstybėms narėms būtų lengviau horizontaliuosius klausimus paversti romų integracijos veiksmais, pavyzdžiui, užtikrinti, kad strategijose būtų numatyti veiksmai vietoje, kad būtų laikomasi nediskriminavimo taisyklių, taikomas socialinių investicijų metodas, apsaugomi romų vaikai ir moterys, sprendžiamas skurdo klausimas.

Finansavimas

Siūlomoje rekomendacijoje valstybėms narėms patariama iš visų turimų šaltinių skirti pakankamai lėšų nacionalinėms bei vietos romų įtraukties strategijoms ir veiksmų planams. Jas turėtų papildyti atitinkama ES sanglaudos politikos lėšų dalis, per Europos socialinį fondą skirta investicijoms į žmones – bent 20 % šios sumos kiekvienoje valstybėje narėje reikėtų skirti socialinei įtraukčiai. Siūlomoje rekomendacijoje taip pat patariama romų integraciją įtraukti į suinteresuotų valstybių narių partnerystės susitarimus. Kad įgyvendinimas būtų veiksmingas, turėtų būti išplėsti vietos valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų pajėgumai.

Tolesni veiksmai

Kad siūloma Tarybos rekomendacija įsigaliotų, pirmiausia Taryboje už ją turi vieningai balsuoti valstybės narės, taip pat reikia Europos Parlamento pritarimo. Tai sustiprins dabartinius politinius valstybių narių įsipareigojimus. ES šalys turi per dvejus metus praktiškai įgyvendinti būtinas priemones, kad būtų atsižvelgta į šią rekomendaciją. Jos kasmet turės informuoti Komisiją, kaip rekomendacijos laikomasi. Komisija toliau vertins pažangą kasmet pavasarį skelbiamoje romų padėties pažangos ataskaitoje.

Į išvadas taip pat bus atsižvelgiama per ekonomikos koordinavimui skirtą Europos semestrą. 2013 m. gegužę, per šių metų Europos semestrą Komisija konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl su romais susijusių klausimų pateikė penkioms valstybėms narėms (Bulgarijai, Čekijai, Rumunijai, Slovakijai, Vengrijai). Toks metinis ciklas užtikrina, kad romų integracija nuolat išliktų svarbus Europos darbotvarkės klausimas.

Konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose didžiausias dėmesys skiriamas svarbiausioms struktūrinėms kliūtims, trukdančioms siekti strategijos „Europa 2020“ skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir švietimo skatinimo kiekvienoje valstybėje narėje tikslų. Todėl jose taip pat nurodyti 2014-2020 m. finansavimo prioritetai. Šiuo metu su valstybėmis narėmis vykstančiose derybose dėl ES lėšų panaudojimo turėtų būti užtikrinta, kad būtų skirta pakankamai lėšų įsipareigojimams įgyvendinti konkrečiais veiksmais.

Pagrindiniai faktai

Romų integracija valstybėms narėms naudinga – tai ypač pasakytina apie tas valstybes nares, kuriose gyvena didelė romų mažuma. Mokyklinio amžiaus romų vaikų dalis nemaža ir toliau didėja – tai ir būsima darbo jėga. Bulgarijoje ir Rumunijoje kas ketvirtas ar penktas naujas darbo rinkos dalyvis yra romas. Labai svarbu, kad darbo ieškantiems romams būtų parengtos veiksmingos įtraukimo į darbo rinką politikos priemonės ir individualizuotos ir prieinamos pagalbos tarnybos, kad romai galėtų išnaudoti savo potencialą ir aktyviai ir lygiomis teisėmis dalyvautų visuomenės gyvenime.

2012 m. ataskaitoje Europos Komisija paragino ES valstybes nares įgyvendinti savo nacionalines strategijas, kad Europoje pagerėtų ekonominė ir socialinė romų integracija. Valstybės narės šiuos planus parengė atsižvelgdamos į 2011 m. balandžio 5 d. priimtus ES romų integracijos nacionalinių strategijų bendruosius principus, (žr. IP/11/400, MEMO/11/216), kuriems ES vadovai pritarė 2011 m. birželio mėn. (IP/11/789).

Valstybėms narėms pagelbėti pasitelkti ES struktūriniai fondai: Europos socialinis fondas (ESF), Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) – tai svarbi finansinė paspirtis nacionaliniams biudžetams siekiant, kad nacionalinės romų integracijos strategijos būtų įgyvendinamos faktiškai ir romų bendruomenės būtų socialiai ir ekonomiškai integruojamos. Tačiau nors bendra iš trijų fondų skiriama suma sudaro 50 mlrd. eurų per metus, nepalankioje padėtyje esantiems žmonėms, tarp jų ir romams, tai padeda nepakankamai.

2013 m. gegužės 15 d. Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding ir Komisijos narys L. Andoras susitiko su svarbiausiais romų pilietinės visuomenės atstovais, kad aptartų romų integraciją Europoje ir parengtų šiandien paskelbtą rekomendacijos pasiūlymą (MEMO/13/437).

2013 m. birželio 27 d. Komisijos ataskaita ir Tarybos rekomendacijos pasiūlymas bus pateiktas Europos romų įtraukties forumo susitikime, per kurį šįmet daugiausia dėmesio bus skiriama skubiai gerintinai romų vaikų ir jaunimo padėčiai.

Daugiau informacijos

MEMO/13/610

Spaudai skirtas rinkinys:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/130626_en.htm

Europos Komisija – romai

http://ec.europa.eu/roma

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos V. Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotojos Twitter @VivianeRedingEU

Už užimtumą ir socialinius reikalus atsakingo Europos Komisijos nario László Andoro svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

László Andoro Twitter http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

ANNEX

Overview of efforts for a successful implementation of the national Roma strategies:

1. Involving local and regional authorities: further efforts are needed

2. Working closely with civil society: civil society involvement not yet sufficient

3. Allocating proportionate financial resources

Weaknesses in allocating financial resources matching the policy commitments made in the strategies remain a major obstacle to implementation.

4. Monitoring and evaluation

5. Fighting discrimination convincingly

II. Roma population figures - Council of Europe estimates

Document prepared by the Support Team of the Special Representative of the Secretary General of the Council of Europe for Roma Issues.

Updated on 2 July 2012. Most estimates include both local Roma, Roma-related groups (Sinti, Travellers, etc.) and Roma migrants.


Side Bar