Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 26. kesäkuuta 2013

Komissio kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan työtä romaniväestön aseman parantamiseksi

Euroopan komissio on kehottanut EU:n jäsenvaltioita täyttämään sitoumuksensa, varmistamaan yhdenvertaisuuden ja tehostamaan työtä Euroopan 10–12 miljoonan romanin taloudellisen ja sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi. Kehotus liittyy tänään julkaistuun edistymiskertomukseen, josta käy ilmi, että jäsenvaltioiden on parannettava EU:n puitekehyksen mukaisten romanien kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpanoa. Kertomuksen ohessa julkaistussa suositusehdotuksessa esitetään, että EU-maat toteuttaisivat sekä erityistoimenpiteitä, kuten positiivista erityiskohtelua, että horisontaalisia toimenpiteitä, kuten paikallisia toimia, jotta romanien asemaa voitaisiin parantaa. Jäsenvaltioille annettaisiin kaksi vuotta aikaa toteuttaa käytännössä toimenpiteitä, jotka vaikuttavat romanien elämään konkreettisella tavalla.

”Jos jäsenvaltiot ottavat kansalliset romanien integrointistrategiansa tosissaan, niiden on laitettava isompi vaihde silmään. EU:n puitekehys romanien kansallisille integrointistrategioille on ollut olemassa jo yli kaksi vuotta. On aika toteuttaa strategiat käytännössä”, totesi oikeusasioista vastaava komissaari, komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaavan komissaarin László Andorin mukaan edistymistä on tapahtunut, mutta se on edelleen vähäistä. ”Siksi haluamme nyt auttaa jäsenvaltioita vahvistamaan ja nopeuttamaan pyrkimyksiään: romanien auttaminen on vietävä paikallistasolle, maiden on tehtävä yhteistyötä ja romaninuorten tilanteen kohentamiseksi tarvitaan pikaisesti toimia”, Andor totesi.

”Kansalaisyhteiskunnan ja romaniyhteisöjen edustajien on oltava kokonaisvaltaisesti mukana romanien osallistamistoimenpiteiden toteuttamisessa ja seurannassa. Niiden, kuten myös romanien kansallisten yhteyspisteiden, on oltava mukana myös suunniteltaessa EU-varojen käyttöä vuosina 2014–2020”, Andor jatkoi. ”Jäsenvaltioiden – ja erityisesti niiden jäsenvaltioiden, joissa on runsaasti romaniväestöä – on kiireellisesti ja määrätietoisesti edistettävä romanien yhdenvertaista pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Komissio on antanut kyseisille jäsenvaltioille myös maakohtaisia suosituksia. Yhdenvertaisten mahdollisuuksien tarjoaminen romaneille edistää osaltaan Eurooppa 2020 –tavoitteiden saavuttamista koulutuksen, työllisyyden ja köyhyyden torjunnan osa-alueilla”.

Edistymiskertomus

Tänään julkaistussa romanien asemaa koskevassa edistymiskertomuksessa todetaan, että vaikka monet jäsenvaltiot ovat luoneet mekanismeja, joilla toimia romanien osallistamiseksi voidaan koordinoida paremmin ja vahvistaa vuoropuhelua paikallis- ja alueviranomaisten kanssa, parantamisen varaa on kansalaisyhteiskunnan järjestöjen osuuden lisäämisessä ja tulosten seuranta- ja arviointimenetelmien luomisessa. Kertomuksesta käy ilmi myös, että suurin osa jäsenvaltioista ei ole osoittanut talousarvoistaan riittävästi varoja strategioiden toteuttamiseen. Viranomaisten olisi lisäksi tehtävä enemmän syrjinnän torjumiseksi ja romanien integroinnista saatavien sosiaalisten ja taloudellisten hyötyjen selittämiseksi.

Kritiikin ohella kertomuksessa otetaan esiin myös esimerkkejä hyvistä käytänteistä, kuten Berliinin osavaltion alueellinen toimintasuunnitelma romanien osallistamiseksi, kansallisten viranomaisten ja paikallisten toimijoiden yhteistyö Ranskassa ja työ, jota Bulgariassa on tehty, jotta EU:n varoja voitaisiin hyödyntää paremmin. Unkarissa on luotu kattava järjestelmä kansallisen strategian seuraamiseksi, Espanja on kouluttanut poliiseja käsittelemään etnistä syrjintää ja Romania on korvamerkinnyt romaneille 15 000 paikkaa kouluissa, yliopistoissa ja ammattikoulutuksessa.

Suositus

Komission ehdotus neuvoston suositukseksi on ensimmäinen EU:n säädös romanien osallistamisesta. Ehdotuksessa suositeltaisiin, että jäsenvaltiot harjoittavat positiivista erityiskohtelua, jotta romanien ja muun väestön välistä kuilua voidaan kaventaa. Siinä vahvistetaan kaikkien jäsenvaltioiden vuonna 2011 sopimaa EU:n puitekehystä romanien kansallisille integrointistrategioille ja asetetaan edellytykset romaniväestön tulokselliselle osallistamiselle jäsenvaltioissa. Ehdotetussa suosituksessa keskitytään aikaisempien tiedonantojen pohjalta neljään osa-alueeseen, joilla EU-johtajat ovat EU:n puitekehyksessä sitoutuneet yhteisiin päämääriin romanien integroimiseksi. Nämä ovat koulutus, työllisyys, terveydenhoito ja asuminen. Kohdennettujen toimien toteuttamiseksi ehdotuksessa pyydetään jäsenvaltioita osoittamaan romanien osallistamiseen EU:n varojen lisäksi myös kansallisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin varoja. Komissio totesi tämän keskeiseksi tekijäksi viime vuonna arvioidessaan jäsenvaltioiden kansallisia strategioita (IP/12/499). Lisäksi suosituksessa neuvotaan, miten jäsenvaltiot voivat toteuttaa horisontaalisten kysymysten pohjalta toimia romanien osallistamiseksi esimerkiksi varmistamalla, että strategiat viedään paikallistasolle, huolehtimalla syrjintäkieltosääntöjen noudattamisesta, noudattamalla sosiaalisiin investointeihin perustuvaa lähestymistapaa, suojelemalla romaninaisia ja –lapsia sekä lievittämällä köyhyyttä.

Rahoitus

Ehdotetussa suosituksessa esitetään, että jäsenvaltiot osoittaisivat romanien osallistamista koskeville kansallisille ja paikallisille strategioilleen ja toimintasuunnitelmilleen riittävästi rahoitusta kaikista käytettävissä olevista lähteistä. Tätä olisi helpotettava osoittamalla riittävä osuus EU:n koheesiopolitiikkaan tarkoitetuista varoista Euroopan sosiaalirahaston kautta ihmisiin kohdistuviin investointeihin ja osoittamalla tästä määrästä kussakin jäsenvaltiossa vähintään 20 prosenttia sosiaaliseen osallistamiseen. Ehdotetussa suosituksessa esitetään myös, että romanien osallistaminen sisällytetään kyseisten jäsenvaltioiden kumppanuussopimuksiin. Tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi paikallisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen valmiuksia olisi vahvistettava.

Seuraavat vaiheet

Suositusehdotuksen voimaantulo edellyttää, että jäsenvaltiot hyväksyvät sen ensin yksimielisesti neuvostossa ja että Euroopan parlamentti antaa hyväksyntänsä. Ehdotuksessa vahvistetaan voimassa olevat jäsenvaltioiden poliittiset sitoumukset. EU-mailla on kaksi vuotta aikaa toteuttaa käytännössä toimenpiteet, joita suosituksen noudattaminen edellyttää. Niiden on ilmoitettava komissiolle vuosittain, miten ne ovat suositusta soveltaneet. Komissio puolestaan arvioi edelleen joka kevät omassa vuotuisessa kertomuksessaan edistymistä romanien aseman parantamisessa.

Havaintoja hyödynnetään myös talouspolitiikan koordinoinnissa EU-ohjausjakson yhteydessä. Toukokuussa 2013 komissio esitti viidelle jäsenvaltiolle EU:n talousohjausjakson yhteydessä romanikysymyksiin liittyviä maakohtaisia suosituksia (Bulgaria, Romania, Slovakia, Tšekki ja Unkari). Tällä vuosiohjelmalla varmistetaan, että romanien integrointi pysyy vakaasti EU:n asialistalla.

Maakohtaisissa suosituksissa keskitytään kaikkein tärkeimpiin rakenteellisiin esteisiin, jotka vaikuttavat köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentämistä sekä koulutuksen edistämistä koskevien Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamiseen kussakin jäsenvaltiossa. Siksi vuosiksi 2014–2020 annetaan myös rahoitusprioriteetteja. Jäsenvaltioiden kanssa käynnissä olevissa neuvotteluissa EU:n varojen käytöstä olisi varmistettava, että varoja osoitetaan riittävästi, jotta sitoumukset voidaan toteuttaa käytännössä.

Taustaa

Romanien integrointi on jäsenvaltioiden etujen mukaista, ja erityisesti niiden jäsenvaltioiden, joissa on suuri romanivähemmistö. Romanien osuus kouluikäisestä väestöstä ja tulevaisuuden työvoimasta on merkittävä ja kasvava. Esimerkiksi Bulgariassa ja Romaniassa joka neljäs tai viides työmarkkinoille tulija on romani. Jotta romanit voisivat hyödyntää mahdollisuutensa ja osallistua yhteiskuntaan aktiivisesti ja yhdenvertaisesti, tehokkailla työvoiman aktivointitoimilla sekä henkilökohtaisilla ja helposti saatavilla romanityönhakijoiden tukipalveluilla on ratkaiseva merkitys.

Euroopan komissio kehotti vuoden 2012 kertomuksessaan EU:n jäsenvaltioita panemaan kansalliset strategiansa täytäntöön, jotta romaniväestön taloudellista ja sosiaalista integraatiota voidaan parantaa. Alkusysäyksen jäsenvaltioiden suunnitelmille antoi komission 5. huhtikuuta 2011 julkaisema EU:n puitekehys vuoteen 2020 ulottuville romanien kansallisille integrointistrategioille (ks. IP/11/400, MEMO/11/216), jonka EU:n johtajat vahvistivat kesäkuussa 2011 (IP/11/789).

EU:n rakennerahastoja — Euroopan sosiaalirahastoa (ESR), Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa (maaseuturahasto) — on hyödynnetty kansallisten toimien tukena. Ne ovat jäsenvaltioiden talousarviovarojen ohella tärkeä rahoituslähde varmistettaessa, että kansalliset romanien integrointistrategiat johtavat romanien todelliseen sosioekonomiseen osallistamiseen. Mutta vaikka näiden kolmen rahaston varat ovat yhteensä 50 miljardia euroa vuodessa, vähäosaisten, kuten romaniyhteisöjen, hyväksi ei osoiteta tarpeeksi varoja.

Varapuheenjohtaja Reding ja komissaari Andor tapasivat 15. toukokuuta 2013 romaneja edustavan kansalaisyhteiskunnan keskeisiä toimijoita keskustellakseen romanien integroitumisesta Euroopassa ja valmistellakseen tänään julkaistua suositusehdotusta (MEMO/13/437).

Komission kertomus ja ehdotus neuvoston suositukseksi esitetään 27. kesäkuuta 2013 romanien osallisuutta käsittelevän eurooppalaisen foorumin kokouksessa, jossa tänä vuonna keskitytään pikaiseen tarpeeseen parantaa romanilasten ja -nuorten tilannetta.

Lisätietoja

MEMO/13/610

Tietopaketti:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/130626_en.htm

Euroopan komissio — Romanit:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_fi.htm

Oikeusasioista vastaavan komission varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Seuraa varapuheenjohtaja Redingiä Twitterissä: @VivianeRedingEU

Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaarin László Andorin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

László Andor Twitterissä: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Yhteystiedot:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Overview of efforts for a successful implementation of the national Roma strategies:

1. Involving local and regional authorities: further efforts are needed

2. Working closely with civil society: civil society involvement not yet sufficient

3. Allocating proportionate financial resources

Weaknesses in allocating financial resources matching the policy commitments made in the strategies remain a major obstacle to implementation.

4. Monitoring and evaluation

5. Fighting discrimination convincingly

II. Roma population figures - Council of Europe estimates

Document prepared by the Support Team of the Special Representative of the Secretary General of the Council of Europe for Roma Issues.

Updated on 2 July 2012. Most estimates include both local Roma, Roma-related groups (Sinti, Travellers, etc.) and Roma migrants.


Side Bar