Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. juuni 2013

Komisjon kutsub liikmesriike üles suurendama jõupingutusi romade integreerimiseks

Euroopa Komisjon on kutsunud liikmesriike üles täitma võetud kohustusi, et tagada võrdõiguslikkus, ja tegema suuremaid jõupingutusi, et nii majanduslikult kui ka sotsiaalselt paremini integreerida 10–12 miljonit Euroopas elavat romat. Üleskutse esitati pärast täna avaldatud komisjoni eduaruannet, millest selgub, et liikmesriigid peavad romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku kohaselt esitatud romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamisel rohkem ära tegema. Aruandega samaaegselt esitatakse ELi liikmesriikidele soovitus, milles tehakse ettepanek, et liikmesriigid võtaksid nii konkreetseid meetmeid, sealhulgas positiivseid meetmeid, kui ka horisontaalseid poliitikameetmeid, sealhulgas kohalikul tasandil, et parandada romade olukorda. Liikmesriikidel on romade olukorra parandamiseks võetavate meetmete elluviimiseks kaks aastat aega.

„Kui liikmesriigid suhtuvad oma riiklikesse strateegiatesse täie tõsidusega, peavad nad romade integreerimiseks tehtavaid jõupingutusi suurendama. Romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistik võeti vastu enam kui kaks aastat tagasi. On aeg, et strateegiatele järgneb konkreetne tegevus,” ütles komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Seni tehtud edusammud ei ole piisavad. Seetõttu annamegi liikmesriikidele konkreetseid juhtnööre, et aidata neil tugevdada ja kiirendada oma pingutusi. Romade aitamiseks tuleb võtta meetmeid kohalikul tasandil, riigid peavad tegema koostööd ning roma noorte olukorra parandamiseks tuleb kiiresti sekkuda.”

„Romade kaasamise meetmete rakendamisse ja jälgimisse tuleb täielikult kaasata kodanikuühiskond, sealhulgas roma kogukondade esindajad. Nemad koos romade riiklike kontaktpunktidega tuleb kaasata ka ELi vahendite kasutamise kavandamisse ajavahemikuks 2014–2020,” ütles tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor. Eelkõige suurte roma kogukondadega liikmesriigid peavad kiiresti ja jõuliselt edendama tõhusat ja võrdset romade juurdepääsu haridusele ja tööturule. Komisjon on esitanud riigipõhised soovitused neile liikmesriikidele, keda see probleem enim puudutab. Romadele võrdsete võimaluste pakkumine aitab kaasa strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisele hariduse, tööhõive ja vaesuse vähendamise valdkonnas.”

Eduaruanne

Täna avaldatud eduaruandes leitakse, et paljud liikmesriigid on küll loonud mehhanismid romade integreerimiseks tehtavate jõupingutuste paremaks koordineerimiseks ning kohalike ja piirkondlike ametiasutustega peetava dialoogi toetamiseks, kuid siiski on veel üksjagu ära teha, et tõhusamalt kaasata kodanikuühiskonna organisatsioone ning kehtestada usaldusväärsed meetodid tulemuste jälgimiseks ja hindamiseks. Samuti leitakse aruandes, et valdav enamik liikmesriike ei ole eraldanud strateegia rakendamiseks eelarvest piisavalt vahendeid. Samuti peaksid riigiasutused diskrimineerimise vastases võitluses ning romade integreerimisega kaasnevate sotsiaalsete ja majanduslike eeliste selgitamisel rohkem ära tegema.

Kriitikast hoolimata tuuakse aruandes rida näiteid heade tavade kohta liikmesriikides, nagu Berliini liidumaa romade kaasamise piirkondlik tegevuskava, riiklike ametiasutuste ja kohaliku tasandi osalejate koostöö Prantsusmaal ning Bulgaarias tehtud töö ELi rahaliste vahendite paremaks kasutamiseks. Ungari on loonud kindla järelevalvesüsteemi, et jälgida riikliku strateegia rakendamist, Hispaanias on etnilise diskrimineerimise alase erikoolituse saanud 158 politseinikku ning Rumeenia koolides, ülikoolides ja kutseõppeasutustes on eraldatud romadele 15 000 kohta.

Soovitus

Komisjoni ettepanek nõukogu soovituse kohta on esimene ELi õigusakt, milles käsitletakse romade kaasamist. Selles soovitatakse liikmesriikidel võtta positiivseid meetmeid, et kaotada erinevused romade ja ülejäänud elanikkonna vahel. Sellega tugevdatakse romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistikku, milles liikmesriigid leppisid kokku 2011. aastal, nähes ette romade tõhusa kaasamise tingimused liikmesriikides. Varasematel teatistel põhinevas soovituses keskendutakse neljale valdkonnale, kus ELi liidrid kohustusid püüdlema romade integreerimise ühiste eesmärkide poole ELi raamistiku kohaselt. Nendeks eesmärkideks on juurdepääs haridusele, tööhõivele, tervishoiule ja eluasemele. Selleks et võtta suunatud meetmeid, palutakse liikmesriikidel eraldada romade kaasamiseks mitte ainult ELi, vaid ka riiklikke, erasektori ja kolmanda sektori vahendeid, sest see on keskse tähtsusega, nagu selgus komisjoni eelmise aasta hinnangust liikmesriikide riiklikele strateegiatele (IP/12/499). Samuti antakse liikmesriikidele juhiseid, et aidata neil võtta horisontaalsete küsimuste lahendamiseks romade integreerimise meetmeid, nagu strateegia rakendamine kohalikul tasandil, diskrimineerimisvastaste õigusaktide täitmise tagamine, sotsiaalsete investeeringute paketi elluviimine, roma laste ja naiste kaitsmine ning vaesusega võitlemine.

Rahastamine

Soovituse ettepaneku kohaselt peaksid liikmesriigid kõikidest olemasolevatest allikatest eraldama piisavalt vahendeid oma riiklike ja kohalike strateegiate ning romade kaasamise tegevuskavade elluviimiseks. Seda tuleks toetada, eraldades Euroopa Sotsiaalfondi kaudu piisavalt ELi ühtekuuluvuspoliitika vahendeid, et investeerida inimestesse, ja eraldades vähemalt 20% sellest summast igas liikmesriigis sotsiaalse kaasatuse edendamiseks. Samuti nähakse soovituse ettepanekus ette, et romade integratsioon lisatakse asjaomaste liikmesriikide partnerluslepingutesse. Tõhusa rakendamise tagamiseks tuleks suurendada kohalike ametiasutuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide suutlikkust.

Edasised sammud

Selleks et ettepanek jõustuks, peavad liikmesriigid nõukogus nõukogu soovituse ühehäälselt vastu võtma ning saama ka Euroopa Parlamendi nõusoleku. Nii tugevdatakse veelgi liikmesriikide poliitilisi kohustusi. ELi liikmesriikidel on kaks aastat aega, et rakendada soovituse täitmiseks vajalikud meetmed. Ühtlasi peavad nad sellest komisjonile igal aastal aru andma. Komisjon hindab ka edaspidi tehtud edusamme kevadeti oma iga-aastases romasid käsitlevas eduaruandes.

Tulemusi kasutatakse ka Euroopa poolaasta dokumentides, et majanduspoliitikat paremini koordineerida. 2013. aasta mais esitas komisjon viiele liikmesriigile Euroopa poolaasta raames riigipõhised soovitused, milles käsitletakse muu hulgas romadega seotud küsimusi (Bulgaaria, Rumeenia, Slovakkia, Tšehhi Vabariik, Ungari). Niisugune iga-aastane tsükkel tagab, et romade integratsioon on kindlasti alati kaasatud Euroopa tegevuskavasse.

Riigipõhistes soovitustes keskendutakse kõige olulisematele struktuursetele takistustele, mis mõjutavad strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamist, et vähendada vaesust ja sotsiaalset tõrjutust ning edendada haridust kõikides liikmesriikides. Seetõttu on tegemist rahastamise prioriteetidega ajavahemikuks 2014–2020. Liikmesriikidega käimasolevad läbirääkimised ELi rahaliste vahendite kasutamise üle peaksid tagama piisavad vahendid, et võtta konkreetseid meetmeid kohustuste täitmiseks.

Taust

Romade integreerimine on liikmesriikide huvides, eelkõige selliste liikmesriikide, kus on suur roma vähemus. Romad moodustavad olulise ja üha suureneva osa kooliealisest elanikkonnast ja tulevastest tööjõust. Bulgaarias ja Rumeenias on neljandik kuni viiendik uutest tööturule sisenejatest romad. Selleks et romad saaksid oma võimalusi ära kasutada ning aktiivselt ja võrdväärselt ühiskondlikus elus osaleda, on kindlasti vaja tõhusat tööturu aktiveerimise poliitikat ning individuaalseid ja kättesaadavaid tugiteenuseid romadest tööotsijatele.

Euroopa Komisjon kutsus oma 2012. aasta aruandes ELi liikmesriike rakendama oma riiklikke strateegiaid, et parandada romade majanduslikku ja sotsiaalset integreerimist Euroopas. Liikmesriigid töötasid need strateegiad välja vastusena komisjoni esitatud romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistikule, mis võeti vastu 5. aprillil 2011 (vt IP/11/400, MEMO/11/216) ja mille ELi juhid 2011. aasta juunis heaks kiitsid (IP/11/789).

Liikmesriikide jõupingutuste toetuseks on kaasatud ELi struktuurifondid – Euroopa Sotsiaalfond (ESF), Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD). Need fondid on lisaks liikmesriikide eelarvelistele vahenditele tähtsal kohal tagamaks, et romasid käsitlevad riiklikud integratsioonistrateegiad viiakse ellu nii, et toimub roma kogukondade tegelik sotsiaalmajanduslik kaasamine. Kuid isegi kui nende kolme fondi vahendid aastas ulatuvad kokku 50 miljardi euroni, ei ole see ebasoodsas olukorras olevate inimeste, sealhulgas romade aitamiseks piisav.

15. mail 2013 kohtusid asepresident Reding ja volinik Andor roma kodanikuühiskonna liidritega, et arutada romade integreerimist Euroopas ja valmistada ette täna esitatav soovituse ettepanek (MEMO/13/437).

27. juunil 2013 esitatakse komisjoni aruanne ja ettepanek nõukogu soovituse kohta romade kaasamise Euroopa platvormi kohtumisel, kus sel aastal keskendutakse roma laste ja noorte olukorra parandamise vajadusele.

Lisateave

MEMO/13/610

Pressimaterjalid:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/130626_en.htm

Euroopa Komisjon – Romad:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_et.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Komisjoni asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse voliniku László Andori koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

László Andor Twitteris: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Kontaktisikud :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Overview of efforts for a successful implementation of the national Roma strategies:

1. Involving local and regional authorities: further efforts are needed

2. Working closely with civil society: civil society involvement not yet sufficient

3. Allocating proportionate financial resources

Weaknesses in allocating financial resources matching the policy commitments made in the strategies remain a major obstacle to implementation.

4. Monitoring and evaluation

5. Fighting discrimination convincingly

II. Roma population figures - Council of Europe estimates

Document prepared by the Support Team of the Special Representative of the Secretary General of the Council of Europe for Roma Issues.

Updated on 2 July 2012. Most estimates include both local Roma, Roma-related groups (Sinti, Travellers, etc.) and Roma migrants.


Side Bar