Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2013

Κοινωνική ένταξη των Ρομά: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους για τη διασφάλιση της ισότητας και να λάβουν περισσότερα μέτρα για καλύτερη οικονομική και κοινωνική ένταξη των 10-12 εκατομμυρίων Ρομά που ζουν στην Ευρώπη. Η έκκληση αυτή γίνεται μετά την έκθεση προόδου την οποία δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία δείχνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν την εφαρμογή των στρατηγικών που υπέβαλαν ως μέρος του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά. Η νέα αυτή έκθεση συνοδεύεται από πρόταση για έκδοση σύστασης προς τα κράτη μέλη με διττό στόχο: αφενός, τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, όπως μέτρα υπέρ της ισόρροπης εκπροσώπησης των Ρομά (μέτρα «θετικής δράσης») και, αφετέρου, τη λήψη οριζόντιων μέτρων, όπως τοπικές δράσεις για τη βελτίωση της σημερινής κατάστασης των Ρομά. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να θέσουν σε εφαρμογή τα μέτρα αυτά.

«Εάν τα κράτη μέλη επιθυμούν πραγματικά να υλοποιήσουν τις εθνικές τους στρατηγικές, θα πρέπει να επισπεύσουν την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά έχει θεσπιστεί εδώ και πάνω από δύο χρόνια. Είναι καιρός οι στρατηγικές να μετατραπούν σε συγκεκριμένες πράξεις», τόνισε η Βίβιαν Ρέντιγκ, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ. «Αν και έχει σημειωθεί πρόοδος, πολλά απομένουν να γίνουν ακόμη. Γι' αυτό ακριβώς δίνουμε τώρα στα κράτη μέλη συγκεκριμένες οδηγίες ώστε να εντείνουν και να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους. Η βοήθεια προς τους Ρομά πρέπει να παρέχεται σε τοπικό επίπεδο, απαιτείται η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων χωρών, ενώ πρέπει επειγόντως να ληφθούν μέτρα για να βελτιωθεί η κατάσταση των νεαρών Ρομά.»

«Η εφαρμογή και παρακολούθηση των μέτρων κοινωνικής ένταξης πρέπει να γίνεται με την πλήρη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των ίδιων των κοινοτήτων των Ρομά. Οι τελευταίοι, μαζί με τα Εθνικά Σημεία Επικοινωνίας για τους Ρομά, πρέπει επίσης να συμμετέχουν στον τρέχοντα σχεδιασμό των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για την περίοδο 2014-2020», δήλωσε ο επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης Λάσλο Άντορ. «Τα κράτη μέλη, ιδίως αυτά που έχουν μεγάλες κοινότητες Ρομά, πρέπει λάβουν επειγόντως ουσιαστικά μέτρα για την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των Ρομά στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επίσης συγκεκριμένες συστάσεις για κάθε κράτος μέλος που αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα. Η παροχή ίσων ευκαιριών στους Ρομά θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της μείωσης της φτώχειας.»

Έκθεση προόδου

Σύμφωνα με τη σημερινή έκθεση προόδου για τους Ρομά, πολλά κράτη μέλη δημιούργησαν μηχανισμούς για καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών κοινωνικής ένταξης των Ρομά και για ενίσχυση του διαλόγου με τις τοπικές και περιφερειακές κοινωνίες. Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και για εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων παρακολούθησης και αξιολόγησης με στόχο τη μέτρηση των αποτελεσμάτων. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν διαθέσει επαρκείς πόρους από τους εθνικούς τους προϋπολογισμούς για την εφαρμογή των στρατηγικών. Επιπλέον, οι δημόσιες αρχές πρέπει να κάνουν περισσότερα για να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις και να εξηγήσουν τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από την κοινωνική ένταξη των Ρομά.

Παρά την άσκηση κριτικής, η έκθεση εφιστά την προσοχή σε ορισμένα παραδείγματα ορθών πρακτικών των κρατών μελών, όπως το περιφερειακό σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, το οποίο εκπόνησε το ομόσπονδο κρατίδιο του Βερολίνου, η συνεργασία των εθνικών αρχών με τοπικούς παράγοντες στη Γαλλία και οι προσπάθειες της Βουλγαρίας για καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Ουγγαρία έχει σχεδιάσει ένα άρτιο σύστημα για την παρακολούθηση της εφαρμογής της εθνικής της στρατηγικής, η Ισπανία εκπαίδευσε 158 αστυνομικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω εθνοτικής καταγωγής, ενώ η Ρουμανία διέθεσε 15.000 θέσεις για φοιτητές Ρομά σε σχολεία, πανεπιστήμια και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Σύσταση

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έκδοση σύστασης από το Συμβούλιο είναι η πρώτη ευρωπαϊκή νομική πράξη για την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Συνιστά στα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα υπέρ της ισόρροπης εκπροσώπησης, προκειμένου να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στους Ρομά και τον υπόλοιπο πληθυσμό. Ενισχύει το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά, στο οποίο είχαν συμφωνήσει όλα τα κράτη μέλη το 2011, θέτοντας τις προϋποθέσεις για την ουσιαστική ένταξη των πληθυσμών Ρομά στα κράτη μέλη. Λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες ανακοινώσεις, η προτεινόμενη σύσταση εστιάζει σε τέσσερις τομείς για τους οποίους οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν σε κοινούς στόχους για την κοινωνική ένταξη των Ρομά ως μέρος του ευρωπαϊκού πλαισίου: πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση, τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και τις υπηρεσίες στέγασης. Για την εφαρμογή των στοχευμένων αυτών δράσεων, η σύσταση καλεί επίσης τα κράτη μέλη να διαθέσουν όχι μόνο ευρωπαϊκά αλλά και κονδύλια από τον δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον μη κερδοσκοπικό τομέα για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, κάτι που αποτελεί παράγοντα-κλειδί σύμφωνα με την περυσινή αξιολόγηση των εθνικών στρατηγικών των κρατών μελών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (IP/12/499). Δίνει επίσης οδηγίες για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να μετατρέψουν τα οριζόντια ζητήματα σε δράσεις για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, π.χ. για την εφαρμογή στρατηγικών σε τοπικό επίπεδο, την επιβολή της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων, την υιοθέτηση μιας πολιτικής «κοινωνικών επενδύσεων», την προστασία των παιδιών και γυναικών των Ρομά και την καταπολέμηση της φτώχειας.

Χρηματοδότηση

Η προτεινόμενη σύσταση καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκή κονδύλια απ’ όλες τις διαθέσιμες πηγές για την εφαρμογή των εθνικών και τοπικών τους στρατηγικών και σχεδίων δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Αυτό μπορεί να γίνει ευκολότερα εάν διατεθεί για επενδύσεις σε ανθρώπους, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, επαρκές μερίδιο των ευρωπαϊκών πόρων που προορίζονται για την πολιτική συνοχής, και εάν τουλάχιστον το 20% του ποσού αυτού διατεθεί σε κάθε κράτος μέλος για την κοινωνική ένταξη. Σύμφωνα με την προτεινόμενη σύσταση, η κοινωνική ένταξη των Ρομά πρέπει να συνεκτιμάται στις Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης των οικείων κρατών μελών. Για την αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνιών αυτών, πρέπει να ενισχυθούν οι ικανότητες των τοπικών αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Επόμενα βήματα

Για να τεθεί σε ισχύ, η προτεινόμενη σύσταση του Συμβουλίου πρέπει καταρχάς να υιοθετηθεί ομόφωνα από τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο και να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μ' αυτόν τον τρόπο, θα ενισχυθούν οι πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη. Οι χώρες της ΕΕ έχουν δύο χρόνια στη διάθεσή τους για να θέσουν σε εφαρμογή τα αναγκαία μέτρα, ώστε να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις της σύστασης. Θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ετήσια βάση για τον τρόπο εφαρμογής της. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να αξιολογεί την επιτευχθείσα πρόοδο με τις ετήσιες εκθέσεις προόδου που δημοσιεύει κάθε χρόνο την άνοιξη.

Τα πορίσματα των εκθέσεων θα λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, δηλαδή της διαδικασίας συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών. Τον Μάιο του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ειδικές συστάσεις για πέντε κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για θέματα που αφορούν τους Ρομά (Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Σλοβακία). Χάρη στον ετήσιο αυτό κύκλο, το θέμα της κοινωνικής ένταξης των Ρομά παραμένει σταθερά και διαρκώς στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα εστιάζουν στα σημαντικότερα διαρθρωτικά εμπόδια στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και τόνωση της εκπαίδευσης σε κάθε κράτος μέλος. Υποδεικνύουν επίσης τις χρηματοδοτικές προτεραιότητες για την περίοδο 2014-2020. Στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών μελών για τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αναμένεται ότι θα εξασφαλιστούν τα ενδεδειγμένα κονδύλια για τη μετατροπή των δεσμεύσεων σε συγκεκριμένες πράξεις.

Γενικές πληροφορίες

Η ένταξη των Ρομά στις ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι προς το συμφέρον των κρατών μελών, ιδίως εκείνων που έχουν μεγάλες μειονότητες Ρομά. Οι Ρομά αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό και συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό παιδιών σχολικής ηλικίας, αλλά και του μελλοντικού εργατικού δυναμικού. Σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, ένα στα 4-5 άτομα που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας είναι Ρομά. Η εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών για την αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού και η παροχή εξατομικευμένων και προσβάσιμων υπηρεσιών στήριξης των Ρομά που αναζητούν εργασία έχουν καθοριστική σημασία για να μπορέσουν τα άτομα αυτά να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους και να συμμετέχουν ενεργά και ισότιμα στην κοινωνία.

Στη έκθεση που εξέδωσε το 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε καλέσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις εθνικές τους στρατηγικές για καλύτερη οικονομική και κοινωνική ένταξη των Ρομά στην Ευρώπη. Τα κράτη μέλη κατάρτισαν τα σχέδια τους ως μέρος του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά, το οποίο εκδόθηκε στις 5 Απριλίου 2011 (βλ. IP/11/400, MEMO/11/216) και το οποίο εγκρίθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ το 2011 (IP/11/789).

Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία –Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)-, καθώς και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) – αξιοποιούνται για να συνδράμουν τις προσπάθειες των κρατών μελών και αποτελούν, μαζί με τους κρατικούς προϋπολογισμούς, σημαντικό οικονομικό μοχλό για τη μετατροπή των εθνικών στρατηγικών σε ουσιαστική κοινωνικο-οικονομική ένταξη των κοινοτήτων των Ρομά. Όμως, παρά το γεγονός ότι στο σύνολό τους τα κονδύλια και από τα τρία ταμεία φθάνουν τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, οι μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού, περιλαμβανομένων των Ρομά, δεν έχουν αποκομίσει αρκετά οφέλη.

Στις 15 Μαΐου 2013, η αντιπρόεδρος Ρέντιγκ και ο επίτροπος Άντορ συναντήθηκαν με σημαντικούς παράγοντες της κοινωνίας των Ρομά για να συζητήσουν την κοινωνική ένταξη των Ρομά στην Ευρώπη και να προετοιμάσουν τη σημερινή πρόταση σύστασης (MEMO/13/437).

Στις 27 Ιουνίου 2013 η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η πρόταση σύστασης του Συμβουλίου θα παρουσιαστούν στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, η οποία φέτος θα εστιάσει στην επείγουσα ανάγκη να βελτιωθούν οι συνθήκες για τα παιδιά και τους νεαρούς Ρομά.

Περισσότερες πληροφορίες

MEMO/13/610

Φάκελος Τύπου:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/130626_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ρομά:

http://ec.europa.eu/roma

Ιστοσελίδα της αντιπροέδρου Βίβιαν Ρέντιγκ, επιτρόπου της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Ακολουθήστε την αντιπρόεδρο στο Twitter: @VivianeRedingEU

Ιστοσελίδα του Λάσλο Άντορ, επιτρόπου της ΕΕ για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Ένταξη:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Ακολουθήστε τον επίτροπο Λάσλο Άντορ στο Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Επικοινωνία :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Overview of efforts for a successful implementation of the national Roma strategies:

1. Involving local and regional authorities: further efforts are needed

2. Working closely with civil society: civil society involvement not yet sufficient

3. Allocating proportionate financial resources

Weaknesses in allocating financial resources matching the policy commitments made in the strategies remain a major obstacle to implementation.

4. Monitoring and evaluation

5. Fighting discrimination convincingly

II. Roma population figures - Council of Europe estimates

Document prepared by the Support Team of the Special Representative of the Secretary General of the Council of Europe for Roma Issues.

Updated on 2 July 2012. Most estimates include both local Roma, Roma-related groups (Sinti, Travellers, etc.) and Roma migrants.


Side Bar