Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 26. června 2013

Romové: Komise žádá členské státy o větší úsilí při jejich integraci

Evropská komise žádá členské státy, aby splnily své závazky k zajištění rovnosti a usilovněji pracovaly na ekonomické a sociální integraci 10 až 12 milionů evropských Romů. Impulsem k této výzvě byla dnešní zpráva Komise o pokroku, podle níž mají členské státy zlepšit plnění svých strategií pro integraci Romů, jež předložily na základě Rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů. K této zprávě je přiložen návrh doporučení obsahující jednak konkrétní opatření (včetně pozitivních) a jednak obecné politické kroky (včetně činností na místní úrovni) na zlepšení situace Romů v členských státech EU. Členské státy by měly provést taková konkrétní opatření do dvou let.

„Pokud berou členské státy své strategie vážně, musí se začít integraci Romů hlouběji věnovat. Rámec EU pro integraci Romů v členských státech funguje přes dva roky, a je proto na čase, aby po těchto strategiích následovaly jasné činy,“ prohlásila Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost. „Sice jsme udělali krok vpřed, ale pokrok není nedostatečný. Proto teď přicházíme s konkrétními radami, které členským státům pomohou jejich úsilí racionalizovat a prohloubit: opatření na pomoc Romům je nutno provádět na místní úrovni, země musejí spolupracovat a je třeba urychleně řešit situaci mladých Romů.“

„Na provádění a sledování opatření na začlenění Romů se musí podílet občanská společnost, a to i zástupci romských společenství. Je také třeba, aby se tito aktéři spolu s vnitrostátními kontaktními místy pro romské záležitosti účastnili plánování využití prostředků EU v období 2014–2020, které právě probíhá“, uvedl László Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování. Členské státy, a to zejména státy s početnými romskými společenstvími, musí začít neprodleně a energicky prosazovat rovný přístup Romů ke vzdělávání a na trh práce. Komise také předložila návrh doporučení jednotlivým členským státům, pro které je romská otázka nejpalčivější. Jestliže dáme Romům rovné příležitosti, přispějeme tak ke splnění cílů strategie Evropa 2020 v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a omezování chudoby.“

Zpráva o pokroku

Jak uvádí zpráva o pokroku v romské otázce, která byla dnes zveřejněna, mnohé členské státy sice zavedly mechanismy, jak zlepšit koordinaci činností pro integraci Romů a prohloubit dialog s místními a regionálními orgány, ale prostor ke zlepšení stále existuje. Zejména se musí zapojit organizace občanské společnosti a zavést účinné metody monitorování a hodnocení výsledků. Ze zprávy rovněž vyplývá, že většina členských států nepřiděluje na provádění strategie dostatečné zdroje z vlastního rozpočtu. Orgány veřejné správy by také měly usilovněji bojovat proti diskriminaci a osvětlovat sociální a hospodářský přínos integrace Romů.

Přes jistou kritiku zpráva také upozorňuje na četné dobré příklady v členských státech. Namátkou lze uvést regionální akční plán pro začleňování Romů vypracovaný spolkovým státem Berlín, spolupráci veřejných orgánů s místními subjekty ve Francii a zlepšení mobilizace fondů EU v Bulharsku. Maďarsko vytvořilo spolehlivý systém dohledu nad prováděním své strategie, Španělsko vyškolilo 158 policistů pro potírání etnické diskriminace a Rumunsko vyčlenilo 15 tisíc míst pro romské studenty ve školách, na vysokých školách a v učilištích.

Doporučení

Komise předkládá návrh doporučení Rady jako první právní nástroj EU v oblasti začleňování Romů. Členské státy by měly přijímat k překlenutí mezery mezi Romy a ostatními obyvateli pozitivní opatření. Návrh také zefektivňuje rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů, na němž se v roce 2011 dohodly všechny členské státy, stanovením podmínek pro účinné začleňování Romů v členských státech. Na základě předchozích sdělení se navrhované doporučení zaměřuje na čtyři oblasti, kde se čelní představitelé v EU zavázali k plnění společných cílů integrace Romů v souladu s rámcem EU: přístup ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči a bydlení. V zájmu realizace cílených opatření dále požaduje, aby členské státy přidělily na začleňování Romů konkrétní finanční prostředky nejen z EU, ale i z vnitrostátních zdrojů a zdrojů soukromého a třetího sektoru, což je klíčový faktor, na který Komise poukázala v minulém roce v hodnocení vnitrostátních strategií členských států (IP/12/499). Nabízí také členským státům vodítka, jak promítnout své obecné závazky do praxe prostřednictvím konkrétních kroků na podporu integrace Romů, například se zaměřit na činnost v terénu, prosazování antidiskriminačních pravidel, ochranu romských dětí a žen a na řešení chudoby.

Financování

Podle návrhu doporučení by měly členské státy přidělovat dostatečné prostředky na své národní a místní strategie a akční plány na začleňování Romů ze všech dostupných zdrojů. To by mělo být usnadněno přidělením odpovídající výše zdrojů z politiky soudržnosti na investice do lidí prostřednictvím Evropského sociálního fondu a vyčleněním alespoň 20 % z této částky na sociální začleňování. Doporučení také navrhuje, aby se integrace Romů stala součástí dohod o partnerství příslušných členských států. V zájmu účinného provádění je třeba zvýšit kapacitu místních orgánů a organizací občanské společnosti.

Další kroky

Aby mohl návrh doporučení Rady vstoupit v platnost, musí být nejprve jednomyslně schválen členskými státy v Radě a následně získat souhlas Evropského parlamentu. Tímto postupem se potvrdí politické závazky členských států. Země EU zavedou opatření vyžadovaná doporučením ve lhůtě dvou let a o jeho plnění budou každoročně informovat Komisi. Komise zhodnotí pokrok ve vlastní výroční zprávě o pokroku v integraci Romů každý rok na jaře.

Závěry této zprávy budou zohledněny i v procesu evropského semestru, který slouží ke koordinaci hospodářské politiky. V rámci tohoto procesu vyslovila Komise v květnu 2013 samostatná doporučení k romské otázce pro pět členských států (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko). Tento každoroční cyklus zajišťuje, že integrace Romů zůstává pevně a trvale zakotvena v programu EU.

Doporučení pro jednotlivé země se zaměřují na nejdůležitější strukturální překážky bránící pokroku v plnění cílů strategie Evropa 2020, jimiž je omezení chudoby a sociálního vyloučení a podpora vzdělávání v každém členském státě. Proto uvádějí i priority financování na období 2014–2020. Probíhající jednání s členskými státy o využívání fondů EU by měla zajistit, že prostředky budou přidělovány tak, aby se politické závazky zhmotnily v konkrétní činnosti.

Souvislosti

Integrace Romů je v zájmu členských států, zejména těch s početnou romskou menšinou. Romové tvoří významný a stále rostoucí podíl populace ve školním věku a budoucí pracovní síly. V zemích jako Bulharsko a Rumunsko je 20 % až 25 % osob nově vstupujících na trh práce příslušníky romského etnika. Pro naplnění potenciálu Romů a jejich aktivní a rovnocennou účast na životě společnosti je tudíž zásadní účinná politika na podporu aktivace pracovní síly a individualizované a dostupné podpůrné služby pro romské uchazeče o zaměstnání.

Ve zprávě z roku 2012 vyzvala Evropská komise členské státy EU k provedení jejich strategií v zájmu zlepšení ekonomické a sociální integrace Romů v Evropě. Tyto plány vypracovaly členské státy na základě Rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů, který Komise přijala 5. dubna 2011 (viz IP/11/400, MEMO/11/216) a který v červnu 2011 podpořili čelní představitelé EU (IP/11/789).

Vedle prostředků ze státních rozpočtů byly na podporu úsilí členských států mobilizovány i strukturální fondy EU: Evropský sociální fond, Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, které představují významnou finanční páku pro promítnutí vnitrostátních strategií integrace Romů do skutečného sociálního a hospodářského začlenění romských komunit. Tyto fondy mají ročně k dispozici celkem 50 miliard EUR, ale prostředky určené na znevýhodněné skupiny, včetně romské komunity, nejsou dostatečné.

Místopředseda a komisař László Andor se 15. května 2013 setkal s hlavními představiteli romské občanské společnosti za účelem projednání integrace Romů v Evropě a přípravy dnešního návrhu doporučení (MEMO/13/437).

Zpráva Komise a návrh doporučení Rady budou předloženy 27. června 2013 na zasedání evropské platformy pro začleňování Romů, která se bude letos věnovat naléhavé potřebě zlepšit situaci romských dětí a mládeže.

Více informací

MEMO/13/610

Tiskový materiál:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/130626_en.htm

Evropská komise – Romové:

http://ec.europa.eu/roma

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

Internetové stránky komisaře EU pro zaměstnanost a sociální věci László Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Komisař László Andor na Twitteru: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Overview of efforts for a successful implementation of the national Roma strategies:

1. Involving local and regional authorities: further efforts are needed

2. Working closely with civil society: civil society involvement not yet sufficient

3. Allocating proportionate financial resources

Weaknesses in allocating financial resources matching the policy commitments made in the strategies remain a major obstacle to implementation.

4. Monitoring and evaluation

5. Fighting discrimination convincingly

II. Roma population figures - Council of Europe estimates

Document prepared by the Support Team of the Special Representative of the Secretary General of the Council of Europe for Roma Issues.

Updated on 2 July 2012. Most estimates include both local Roma, Roma-related groups (Sinti, Travellers, etc.) and Roma migrants.


Side Bar