Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 юни 2013 г.

Европейската комисия призовава държавите членки да увеличат усилията си за интегрирането на ромите

Европейската комисия отправи призив към държавите членки да изпълнят ангажиментите си за гарантиране на равенство и да положат повече усилия за подобряване на икономическото и социалното интегриране на ромите в Европа, чийто брой е между 10 и 12 милиона. Призивът е във връзка с разпространения днес доклад на Комисията за напредъка, от който се вижда, че е необходимо държавите членки да постигнат по-добри резултати при изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите, които те представиха съгласно Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите. Новият доклад е придружен от предложение за препоръка към държавите — членки на ЕС, съдържаща, от една страна, конкретни мерки, включително мерки за позитивно действие, а от друга страна — хоризонтални мерки на политиката, включително действия на местно равнище, които държавите да предприемат за подобряване на положението на ромското население. Държавите членки ще разполагат с две години, за да изпълнят конкретни мерки, чрез които ще се постигнат реални подобрения в живота на ромите.

„Ако държавите членки гледат сериозно на своите национални стратегии, е необходимо да ускорят интегрирането на ромите. Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите съществува от над две години. Време е тези стратегии да бъдат последвани от конкретни действия,“ заяви заместник-председателят на Комисията и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг. „Постигнат е известен напредък, но той е ограничен. Затова сега даваме на държавите членки конкретни указания, с които да им помогнем да засилят и ускорят усилията си — действията за подпомагане на ромите трябва да се осъществяват на местно равнище, държавите трябва да работят заедно, необходими са спешни действия, насочени към младите роми“.

„Мерките за приобщаване на ромите трябва да се изпълняват и техният мониторинг трябва да се осъществява с пълноправното участие на гражданското общество, включително представители на самите ромски общности. Тези представители, както и националните точки за контакт по въпросите на ромите, трябва също така да участват в настоящото планиране на използването на средствата от ЕС за периода 20142020 г.“, заяви комисарят по заетостта, социалните въпроси и приобщаването Ласло Андор. „Държавите членки — особено тези с многобройни ромски общности — трябва незабавно и решително да предприемат действия за насърчаване на ефективния равен достъп на ромите до образование и до пазара на труда. Освен това Комисията отправи към най-засегнатите държави членки специфични за всяка страна препоръки. Осигуряването на равни възможности за ромите ще допринесе за изпълнението на целите на стратегията „Европа 2020“ в сферата на образованието, заетостта и намаляването на бедността.“

Доклад за напредъка

В днешния доклад за напредъка се посочва, че много държави членки са създали механизми за по-добро координиране на усилията си за интегриране на ромите и за насърчаване на диалога с местните и регионалните органи, но все пак има възможност за внасяне на подобрения по отношение на участието на организациите на гражданското общество и въвеждането на надеждни методи за мониторинг и оценка на резултатите. Освен това според доклада голяма част от държавите членки не са предоставили достатъчно ресурси от националните бюджети за изпълнението на стратегиите. Също така е необходимо публичните органи да положат по-големи усилия за борба с дискриминацията и за разясняване на социалните и икономическите ползи от интегрирането на ромите.

Въпреки отправените критики, в доклада се набляга и на примери за добри практики в държавите членки, като регионалния план за действие за приобщаване на ромите, изготвен от федерална провинция Берлин, сътрудничеството между националните власти и местните органи във Франция и действията на България за по-добро мобилизиране на средствата от ЕС. Унгария изготви строга система за мониторинг на изпълнението на своята национална стратегия, Испания обучи 158 полицейски части по въпросите на етническата дискриминация, а Румъния задели 15 000 места в училищата, университетите и курсовете за професионално обучение за учащи се от ромски произход.

Препоръка

Предложението на Комисията за препоръка на Съвета е първият правен инструмент на ЕС за приобщаването на ромите. На държавите членки се препоръчва да предприемат позитивни действия за премахване на разликите между ромите и останалата част от населението. Предложението за препоръка на Съвета укрепва Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите, която бе договорена от всички държави членки през 2011 г., като определя условията за ефективното приобщаване на ромското население в държавите членки. Като се вземат предвид предходни съобщения, в предложената препоръка се набляга на четирите области, в които лидерите на ЕС приеха общи цели за интегрирането на ромите в контекста на рамката на ЕС: достъп до образование, заетост, здравеопазване и жилищно настаняване. За извършването на целенасочени действия от държавите членки се иска да заделят не само средства от ЕС, но и национални и частни средства и средства от третия сектор за приобщаването на ромите — фактор от основно значение, който бе включен от Комисията в оценката ѝ на националните стратегии на държавите членки миналата година (IP/12/499). Освен това препоръката съдържа насоки, чрез които да се помогне на държавите членки да превърнат хоризонталните въпроси в реални действия за интегрирането на ромите, като например осъществяване на стратегиите на местно равнище, укрепване на правилата за борба с дискриминацията, придържане към подход на социални инвестиции, защита на децата и жените от ромски произход и мерки против бедността.

Финансиране

В предложената препоръка държавите членки се приканват да заделят достатъчно средства за финансиране на своите национални и местни стратегии и планове за действие за приобщаването на ромите от всички налични източници. Този процес следва да бъде улеснен от заделянето на достатъчен дял от ресурсите по политиката на ЕС на сближаване за инвестиции в хора, които ще бъдат осъществени посредством Европейския социален фонд, както и от заделянето на поне 20 % от тези средства за социално приобщаване във всяка държава членка. Освен това се предлага темата за интегрирането на ромите да бъде включена в партньорските споразумения на засегнатите държави членки. За постигането на ефективно изпълнение е необходимо капацитетът на местните органи и на организациите на гражданското общество да бъде засилен.

Следващи стъпки

За да влезе в сила, предложението за препоръка на Съвета първо трябва да бъде единодушно одобрено от държавите членки в Съвета и да получи съгласието на Европейския парламент. По този начин ще се засилят сегашните политически ангажименти на държавите членки. Държавите — членки на ЕС, разполагат с две години, за да приложат мерките, необходими за изпълнението на препоръката. Те трябва ежегодно да информират Комисията относно прилагането на мерките. От своя страна, Комисията ще продължи да оценява напредъка в годишните си доклади за напредъка по отношение на ромското население, които изготвя всяка пролет.

Заключенията ще бъдат използвани в Европейския семестър за координирането на икономическите политики. През май 2013 г., в контекста на Европейския семестър, Комисията отправи към пет държави членки специфични за всяка страна препоръки по въпроси, свързани с ромите (България, Чешката република, Унгария, Румъния и Словакия). Благодарение на този ежегоден процес темата за интегрирането на ромите е неизменна част от европейската програма.

В специфичните за съответната държава препоръки се набляга на най-сериозните структурни пречки, които възпрепятстват постигането на напредък по целите на стратегията „Европа 2020“ за намаляване на бедността и социалното изключване и за стимулиране на образованието във всяка държава членка. По тази причина препоръките съдържат и приоритети за финансиране за периода 2014—2020 г. На преговорите с държавите членки относно използването на средствата от ЕС, които в момента се водят, следва да бъдат планирани подходящи по размер средства за превръщането на ангажиментите в конкретни действия.

Контекст

Интегрирането на ромите е в интерес на държавите членки, особено на тези, в които живее голямо ромско малцинство. Ромите представляват значителна и непрестанно нарастваща част от населението в училищна възраст и бъдещата работна сила. В страни като България и Румъния всеки четвърти или пети нов участник, който навлиза на пазара на труда, е от ромски произход. Прилагането на ефикасни политики за активизиране на работната сила и предлагането на индивидуални и достъпни услуги в подкрепа на търсещите работа роми са от основно значение, за да могат ромите да развият целия си потенциал и да бъдат активни и равностойни членове на обществото.

В доклада си от 2012 г. Европейската комисия призова държавите — членки на ЕС, да изпълнят националните си стратегии за подобряване на икономическото и социалното интегриране на ромите в Европа. Държавите членки разработиха тези планове в отговор на Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите, приета на 5 април 2011 г. (вж. IP/11/400, MEMO/11/216), която беше подкрепена от лидерите на ЕС през юни 2011 г. (IP/11/789).

Структурните фондове на ЕС — Европейският социален фонд (ЕСФ), Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), както и Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) бяха мобилизирани, за да се насърчат усилията на национално равнище, и представляват, наред с националните бюджети, важен финансов стимул за превръщането на националните стратегии за интегриране на ромите в истинско социално-икономическо приобщаване на ромските общности. Въпреки че средствата на трите фонда възлизат общо на 50 млрд. евро годишно, чрез тях не бяха реализирани достатъчно ползи за хората, намиращи се в неравностойно положение, сред които са и ромите.

На 15 май 2013 г. заместник-председателят Рединг и комисарят Андор участваха в среща със значими представители на ромското гражданско общество, на която беше обсъдено интегрирането на ромите в Европа и беше подготвено днешното предложение за препоръка (MEMO/13/437).

На 27 юни 2013 г. докладът на Комисията и предложението ѝ за препоръка на Съвета ще бъдат представени на срещата на Европейската платформа за приобщаване на ромите, която тази година ще наблегне на спешната нужда от подобряване на положението на децата и младежите от ромски произход.

За повече информация

MEMO/13/610

Пакет за медиите:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/130626_en.htm

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на ромите:

http://ec.europa.eu/roma

Уебстраница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

Уебсайт на Ласло Андор, комисар на ЕС, отговарящ за заетостта и социалните въпроси:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Следете дейността на Ласло Андор в Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Overview of efforts for a successful implementation of the national Roma strategies:

1. Involving local and regional authorities: further efforts are needed

2. Working closely with civil society: civil society involvement not yet sufficient

3. Allocating proportionate financial resources

Weaknesses in allocating financial resources matching the policy commitments made in the strategies remain a major obstacle to implementation.

4. Monitoring and evaluation

5. Fighting discrimination convincingly

II. Roma population figures - Council of Europe estimates

Document prepared by the Support Team of the Special Representative of the Secretary General of the Council of Europe for Roma Issues.

Updated on 2 July 2012. Most estimates include both local Roma, Roma-related groups (Sinti, Travellers, etc.) and Roma migrants.


Side Bar