Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 juni 2013

Förslag till EU:s budget för 2014 Kommissionen lägger fram ett förslag i linje med dagens Europa

Kommissionen har antagit budgetförslaget för 2014 som uppgår till 142,01 miljarder euro i åtagandebemyndiganden och 135,9 miljarder euro i betalningsbemyndiganden. Budgetförslaget för 2014 är cirka 6 % lägre än årets budget både vad gäller åtaganden och betalningar.

– Vi lägger fram detta budgetutkast idag eftersom det i Lissabonfördraget tydligt fastställs att kommissionen måste göra det senast den 1 juli. Vi ska emellertid anpassa vårt förslag senare med hänsyn till slutresultatet för antagandeförfarandet av den fleråriga budgetramen för 2014–2020, säger Janusz Lewandowski, EU-kommissionär med ansvar för ekonomisk planering och budget.

Kommissionen har förberett budgetförslaget för 2014 baserat på den senaste fasen i de aktuella förhandlingarna om den fleråriga budgetramen. Beloppet för 2014 är baserat på villkoret att man kommer överens i tid 2013 om de ytterligare budgetresurser för att täcka betalningsbehoven 2013 såsom föreslagits av kommissionen.

Under tiden, och trots nedskärningar, visar utkastet till budgeten för 2014 en ökning med 3,3 % i åtagandena för området ”Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning” (rubrik 1a) eftersom EU:s minskade resurser måste fokusera på åtgärder för att ta itu med arbetslösheten och skapa tillväxt. I dessa ingår Horisont 2020 – EU:s nya finansieringsprogram för forskning och innovation (nästan 9 miljarder euro), Sysselsättningsinitiativet för unga (3,6 miljarder euro), Fonden för ett sammanlänkat Europa (nästan 2 miljarder euro) och stödåtgärder för Europas företag, särskilt för små och medelstora företag

Begränsning av de administrativa utgifterna (Rubrik 5)

För andra året i följd föreslår kommissionen en minskning av sina anställda med 1 % (exklusive effekterna av Kroatiens anslutning), som en del av sitt förslag att nå en minskning av personalen med 5 % under fem år.

Kommissionen föreslår också en nedskärning med 1,1 % på diskretionära områden av sina egna administrativa utgifter.

Den totala ökningen i rubrik 5 beror huvudsakligen på det växande antalet pensionärer och kostnaderna för Kroatiens anslutning.

Relativt sett…

Budgetförslaget för 2014 uppgår till 1,05 % av EU:s bruttonationalinkomst (BNI) i åtaganden (jämfört med 1,15 % i budgeten för 2013) och 1,01 % av dess betalningar (1,1 % för 2013). Eftersom det är en mindre procentsats av det årliga värde som produceras av medlemsstaterna innebär det, med andra ord, en betydande nedskärning både i relativa och absoluta termer.

Mer information:

Kommissionär Janusz Lewandowskis webbplats:
{0>http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_fr.htmhttp://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htm

Budgetförslag för 2014
{0>http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2014/2014_en.cfm<}0{>http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2014/2014_en.cfm

En översikt av budgetförslaget för 2014 (power point):
{0>http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/DB2014_Press_Presentation_en.pdf<}0{>http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/DB2014_Press_Presentation_en.pdf

Kontaktpersoner:

Patrizio Fiorilli +32 2 295 81 32

Wojtek Talko +32 2 297 85 51

Budgetförslaget för 2014:

(Åtagandebemyndiganden (ÅB) och betalningsbemyndiganden (BB) i miljoner euro, avrundade belopp till löpande priser)


Side Bar