Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel, 26 juni 2013

Nya fonder för att underlätta långsiktig investering

I dag föreslog Europeiska kommissionen en ny ram för investeringsfonder som ska inriktas på investerare som vill lägga sina pengar på företag och projekt för en längre tid. Dessa privata Europeiska långsiktiga investeringsfonder (Eltif) skulle uteslutande investera i företag som behöver pengar om de engagerar sig på lång sikt. Förslaget kommer att läggas fram inför stats- och regeringscheferna vid Europeiska rådets möte den 27/28 juni, där långsiktig finansiering av den reala ekonomin star på dagordningen.

De nya fonderna kommer att vara tillgängliga för alla typer av investerare i hela EU, på visa villkor som fastställs i EU-lagstiftningen. Hit hör krav avseende typer av långsiktiga tillgångar och företag som fonderna får investera i, t.ex. infrastruktur, transport och projekt för hållbar energi. Men också bestämmelser om hur pengarna ska spridas för att minska riskerna och vilken information som investerarna ska få. Fondförvaltarna skulle också behöva uppfylla alla stränga krav i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder så att investerarna har tillräckligt skydd.

– Vi måste se till att EU:s reala ekonomi får tillräckliga långsiktiga investeringar. I dag saknas det ofta finansiering, och om den finns är den ofta för inriktad på kortsiktiga mål. Den långsiktiga investeringsfonden är ett investeringsinstrument som ger professionella investerare och enskilda möjlighet att investera på lång sikt i onoterade europeiska företag och långsiktiga tillgångar som fastigheter och infrastrukturprojekt. Genom att göra sådana fonder tillgängliga för alla typer av investerare i EU är en förutsättning för att vi ska kunna optimera kapitaltillgången för europeiska företag. Jag hoppas att vi genom att skapa en ny investeringsmöjlighet i EU kan vinna investerarnas och företagens förtroende, sade kommissionären för Inre marknaden och tjänster, Michel Barnier.

Enligt förslaget ska fonderna uppfylla visa gemensamma kriterier så att de

  • alltid har ett förvaringsinstitut som bevarar tillgångarna säkert,

  • följer reglerna om spridning av tillgångar för att undvika att för mycket pengar läggs på en tillgång,

  • endast utnyttjar derivat för att hantera valutarisker kring de tillgångar de innehar, och inte för spekulation,

  • efterlever gränserna för hur mycket de får låna.

Fonderna skulle investera i olikvida tillgångar som är svåra att köpa och sälja. Dessutom måste företagen lita på att de pengar som investeras i dem kommer att finnas kvar så länge som de har sagt till investerarna att de behöver dem. Det kan bara fungera om investerarna inte kan dra tillbaka pengarna när de vill. Därför måste investerarna gå med på att de inte kan komma åt sina pengar förrän det fastställda slutdatumet för investeringen (det kan handla om tio år eller mer efter investeringstillfället). Detta måste vara klart från början. Som tack för sitt tålamod får investerarna en regelbundeninkomst från tillgången, och kan eventuellt dessutom få en illikviditetspremie.

Bakgrund

Denna åtgärd anmäldes av kommissionen i meddelandet om den andra inremarknadsakten i oktober 2012 och i grönboken om långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin.

Kommissionen genomförde omfattande direkta samråd och diskussioner med en mängd organisationer, men också ett skriftligt offentligt samråd om investeringsförvaltning. Dessutom genomfördes ett samråd med hjälp av en skriftlig enkät tillutvalda marknadsaktörer, utgående från de uppgifter om långsiktig investering som samlats in i det offentliga samrådet. En konsekvensbedömning slutfördes 2013, i vilken man jämförde olika alternativ för att optimera långsiktig finansiering samtidigt som man garanterar slagtåliga ramar för investerarskydd.

Fonderna ska tillgodose institutionella och private investerares behov om de vill binda sina pengar i långsiktiga tillgångar som infrastrukturprojekt, i utbyte mot en fast inkomst. Pensionsfonder och försäkringsbolag förväntas vara särskilt intresserade av fonderna, men också private investerare som har råd att binda en del av sina besparingar under en lång tid.

Se MEMO/13/611

Läs mer

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/long-term/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar