Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel, 26 jún 2013

Nové fondy, ktoré uľahčia dlhodobé investovanie

Európska komisia dnes predložila návrh nového rámca pre investičné fondy určeného pre investorov, ktorí majú záujem dlhodobo investovať peniaze do spoločností a projektov. Tieto súkromné európske dlhodobé investičné fondy (alebo EDIF) by investovali len do podnikov, ktoré potrebujú dlhodobo viazaný kapitál. Návrh sa predloží hlavám štátov a predsedom vlád na najbližšom zasadnutí Európskej rady (v dňoch 27. a 28. júna), ktoré má na programe otázku dlhodobého financovania reálnej ekonomiky.

Nové fondy budú dostupné pre všetky typy investorov v celej Európe za predpokladu, že budú splnené určité požiadavky stanovené v právnych predpisoch EÚ. Tieto požiadavky zahŕňajú typy dlhodobých aktív a podnikov, do ktorých môžu EDIF investovať (ako príklad možno uviesť projekty v oblasti infraštruktúry, dopravy a udržateľnej energie), spôsob, ako tieto fondy musia rozložiť svoje peniaze v záujme zníženia rizík, a informácie, ktoré musia poskytovať investorom. Správcovia EDIF budú tiež musieť spĺňať všetky prísne požiadavky uvedené v smernici o správcoch alternatívnych investičných fondov s cieľom poskytnúť primeranú ochranu ich investorom.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „Potrebujeme zabezpečiť dlhodobé financovanie pre európsku reálnu ekonomiku. V súčasnosti sú možnosti financovania často obmedzené a ak existujú, sú až príliš zamerané na krátkodobé ciele. Európsky dlhodobý investičný fond je investičný nástroj, ktorý umožní profesionálnym investorom a jednotlivcom investovať do európskych dlhodobých nekótovaných spoločností a do dlhodobých aktív, akými sú napríklad nehnuteľnosti a projekty infraštruktúry. Sprístupnenie EDIF pre všetky typy investorov v celej Európskej únii zohráva kľúčovú úlohu z hľadiska maximalizácie združeného kapitálu dostupného pre európske spoločnosti. Verím, že novovytvorené označenie investičného fondu EÚ si získa dôveru investorov aj spoločností.“

Podľa návrhu budú musieť EDIF dodržiavať súbor spoločných pravidiel, na základe ktorých musia:

  • mať vždy depozitára s cieľom zaistiť bezpečnú úschovu aktív,

  • dodržiavať pravidlá týkajúce sa rozloženia aktív, aby sa predišlo investovaniu príliš veľkého objemu finančných prostriedkov do jedného aktíva,

  • používať deriváty len na účely riadenia devízového rizika v súvislosti s aktívami, ktoré majú v držbe, a nie na účely špekulácie,

  • a rešpektovať limity týkajúce sa sumy, ktorú si môžu vypožičať.

EDIF by investovali do nelikvidných aktív, ktoré sa ťažko kupujú aj predávajú. Podniky si navyše musia byť isté, že peniaze, ktoré sa do nich investovali, budú mať k dispozícii tak dlho, ako oznámili investorom, že ich budú potrebovať. To nemôže fungovať v praxi, ak investori budú mať možnosť vziať svoje peniaze kedykoľvek späť. Investori sa preto nebudú môcť vyplácať skôr než v určený dátum ukončenia životnosti ich investície (od investície by mohlo uplynúť aj desať rokov alebo viac). Táto informácia sa musí zverejniť zreteľne a dostatočne včas. Investori by za svoju trpezlivosť získali stabilný tok príjmov generovaný investičnými aktívami a prípadne by im mohla byť vyplatená prémia za nelikviditu.

Súvislosti

Toto opatrenie uviedla Komisia v oznámení o Akte o jednotnom trhu II v októbri 2012 a v zelenej knihe o dlhodobom financovaní európskeho hospodárstva.

Komisia sa zapojila do rozsiahlych priamych konzultácií a diskusií so zástupcami zo širokej škály organizácií, ako aj do písomných verejných konzultácií o správe investícií. Ďalšie konzultácie prebehli formou písomného dotazníka zameraného na konkrétnych trhových účastníkov, ktorý vychádzal z informácií o dlhodobých investíciách získaných v rámci verejných konzultácií. Posúdenie vplyvu sa dokončilo v roku 2013. Zohľadnili sa v ňom rôzne možnosti politiky na maximalizáciu dlhodobého financovania pri súčasnom zaistení spoľahlivého rámca opatrení na ochranu investorov.

EDIF sú navrhnuté tak, aby uspokojovali potreby inštitucionálnych a súkromných investorov, ktorí sú výmenou za stabilný tok príjmov ochotní viazať svoj kapitál do dlhodobých aktív, akými sú napríklad projekty infraštruktúry. Očakáva sa, že o EDIF prejavia mimoriadny záujem najmä poisťovne a dôchodkové fondy, ako aj súkromní investori, ktorí si môžu dovoliť viazať časť svojich úspor na dlhší čas.

Pozri MEMO/13/611

Ďalšie informácie

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/long-term/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar