Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 26 czerwiec 2013

Nowa kategoria funduszy kapitałowych upraszcza inwestycje długoterminowe

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska przedstawiła ramy dla nowej kategorii funduszy inwestycyjnych zaprojektowanych z myślą o inwestorach, którzy chcą długoterminowo inwestować środki pieniężne w przedsiębiorstwa i projekty. Te prywatne europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne (European Long-Term Investment Funds, ELTIF) inwestowałyby wyłącznie w przedsiębiorstwa, które potrzebują środków przekazywanych na dłuższe okresy czasu. Propozycja zostanie przedstawiona szefom państw i rządów podczas zbliżającego się posiedzenia Rady Europejskiej (27-28 czerwca), w którego porządku obrad znalazła się kwestia długoterminowego finansowania gospodarki realnej.

Nowe fundusze byłyby dostępne dla wszystkich rodzajów inwestorów w całej Europie pod warunkiem spełnienia określonych wymogów ustanowionych w unijnych przepisach. Wymogi te dotyczą rodzajów długoterminowych aktywów i przedsiębiorstw, w które mogą inwestować fundusze ELTIF (np. projekty w zakresie infrastruktury, transportu i zrównoważonej energii), sposobów dywersyfikacji inwestycji w celu ograniczenia ryzyka oraz informacji, które muszą być udostępniane inwestorom. Aby zapewnić odpowiednią ochronę inwestorów, każdy podmiot zarządzający ELTIF musiałby ponadto spełniać wszystkie rygorystyczne wymogi dyrektywy dotyczącej zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier powiedział: „Musimy zagwarantować długofalowe finansowanie europejskiej gospodarki realnej. Obecnie możliwości finansowania są często ograniczone, a nawet jeśli środki są dostępne, to są w zbyt dużym stopniu wykorzystywane do celów krótkoterminowych. Europejski długoterminowy fundusz inwestycyjny to instrument, który umożliwi inwestorom profesjonalnym i osobom prywatnym długoterminowe inwestowanie w europejskie spółki nienotowane na giełdzie oraz w długoterminowe aktywa, takie jak nieruchomości i projekty w zakresie infrastruktury. Zapewnienie dostępu do ELTIF wszystkim kategoriom inwestorów w całej Unii Europejskiej ma zasadnicze znaczenie dla maksymalnego zwiększenia zasobów kapitału dostępnego dla europejskich przedsiębiorstw. Mam nadzieję, że zaproponowany nowy unijny instrument inwestycyjny pozyska zaufanie zarówno inwestorów, jak i przedsiębiorstw”.

Zgodnie z propozycją fundusze ELTIF musiałyby być zgodne z szeregiem wspólnych przepisów gwarantujących, że:

  • zawsze posiadają depozytariusza odpowiedzialnego za bezpieczne przechowywanie aktywów,

  • spełniają wymogi dotyczące dywersyfikacji aktywów, aby zapobiec lokowaniu zbyt dużych sum w jednym składniku aktywów,

  • instrumenty pochodne wykorzystują tylko w celu zarządzania ryzykiem walutowym w odniesieniu do aktywów będących w ich posiadaniu, a nie do spekulacji,

  • oraz przestrzegają ograniczeń dotyczących wysokości zaciąganych kredytów.

ELTIF inwestowałyby w aktywa niepłynne, których kupno i sprzedaż są trudne. Ponadto przedsiębiorstwa muszą mieć pewność, że środki, które w nie zainwestowano, pozostaną do ich dyspozycji tak długo, jak będą potrzebne, zgodnie z ustaleniami z inwestorami. Rozwiązanie to nie może skutecznie funkcjonować, jeżeli inwestorzy mają możliwość wycofania swoich pieniędzy w dowolnym momencie. W związku z tym inwestorzy nie będą mieli możliwości wycofania pieniędzy przed ustalonym momentem zakończenia inwestycji (może to być nawet termin dziesięciu lat lub więcej od zainwestowania środków finansowych). Moment ten musi być jasno określony z góry. W zamian za swoją cierpliwość inwestorzy korzystaliby ze stałego strumienia przychodów generowanych z kapitału inwestycyjnego i ewentualnie otrzymaliby premię z tytułu braku płynności.

Kontekst

Przedstawiony dziś środek został zapowiedziany przez Komisję w komunikacie w sprawie Aktu o jednolitym rynku II w październiku 2012 r. oraz w zielonej księdze dotyczącej długoterminowego finansowania gospodarki europejskiej.

Komisja prowadziła szeroko zakrojone bezpośrednie konsultacje i dyskusje z wieloma organizacjami, a także pisemne konsultacje społeczne w sprawie zarządzania inwestycjami. Dodatkowe konsultacje przeprowadzono za pośrednictwem pisemnego kwestionariusza adresowanego do wybranych uczestników rynku, w oparciu o informacje na temat długoterminowych inwestycji uzyskane w ramach konsultacji publicznych. Ocena skutków została zakończona w 2013 r. W jej ramach rozważono różne warianty strategiczne mające na celu zmaksymalizowanie długoterminowego finansowania przy jednoczesnym zapewnieniu solidnej ochrony inwestorów.

ELTIF są dostosowane do potrzeb inwestorów instytucjonalnych i prywatnych, którzy są gotowi na zainwestowanie swoich pieniędzy w aktywa długoterminowe, takie jak projekty w zakresie infrastruktury, w zamian za stały dochód. Oczekuje się, że szczególnie zainteresowane ELTIF będą fundusze emerytalne i zakłady ubezpieczeń, a także inwestorzy prywatni, którzy mogą sobie pozwolić na długoterminowe rozdysponowanie części swoich oszczędności.

Zob. MEMO/13/611

Dodatkowe informacje

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/long-term/index_en.htm

Kontakt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar