Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 26 juni 2013

Nieuwe fondsen moeten beleggen op lange termijn vergemakkelijken

Vandaag heeft de Europese Commissie een nieuw kader voorgesteld voor beleggingsfondsen die bedoeld zijn voor beleggers die voor lange tijd geld in ondernemingen en projecten willen stoppen. Deze particuliere Europese langetermijnbeleggingsfondsen (European Long-Term Investment Funds, ELTIF's) zouden alleen investeren in bedrijven die behoefte hebben aan geldmiddelen die hun voor een lange periode worden toevertrouwd. Het voorstel zal aan de staatshoofden en regeringsleiders worden voorgelegd tijdens de komende Europese Raad (27/28 juni), waar onder meer langetermijnfinanciering van de reële economie op de agenda staat.

De nieuwe fondsen zouden overal in Europa voor alle categorieën beleggers beschikbaar zijn, mits aan bepaalde in de EU-regelgeving vastgelegde vereisten is voldaan. Die vereisten bepalen met name in welke soorten langetermijnactiva en ondernemingen ELTIF's mogen investeren (bijvoorbeeld projecten op het gebied van infrastructuur, vervoer en duurzame energie), hoe zij hun geld moeten spreiden om de risico's te verkleinen, en welke informatie zij aan beleggers moeten verstrekken. Met het oog op een afdoende bescherming van de beleggers is tevens bepaald dat ELTIF-beheerders aan alle strenge eisen van de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen moeten voldoen.

Michel Barnier, het Commissielid voor Interne markt en diensten, heeft in dit verband het volgende verklaard: "We moeten ervoor zorgen dat de Europese reële economie op langetermijnfinanciering kan rekenen. Tegenwoordig is financiering vaak schaars en, als die voorhanden is, al te sterk op kortetermijndoelstellingen gericht. Het Europees langetermijnbeleggingsfonds is een beleggingsinstrument dat professionele beleggers en particulieren in staat zal stellen op lange termijn te beleggen in Europese niet-beursgenoteerde bedrijven en langetermijnactiva, zoals vastgoed- en infrastructuurprojecten. Het is tevens van vitaal belang dat ELTIF's overal in de Europese Unie aan alle soorten beleggers kunnen worden aangeboden om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk kapitaal ter beschikking staat van het Europese bedrijfsleven. Ik hoop dan ook dat het nieuwe EU-beleggingsproduct het vertrouwen van zowel beleggers als bedrijven zal weten te winnen."

Krachtens het voorstel moeten ELTIF's aan een reeks gemeenschappelijke regels voldoen om ervoor te zorgen dat zij:

  • steeds een bewaarder hebben die de veiligheid van de activa waarborgt;

  • de regels betreffende de spreiding van de activa in acht nemen om te voorkomen dat te veel geld naar eenzelfde activum gaat;

  • derivaten alleen gebruiken voor het beheer van de valutarisico's die met de door hen aangehouden activa samenhangen, en niet voor speculatieve doeleinden;

  • en zich houden aan de beperkingen die gelden ten aanzien van het bedrag dat zij mogen lenen.

ELTIF's zouden beleggen in illiquide activa die moeilijk te kopen en te verkopen zijn. Voorts moeten ondernemingen erop kunnen vertrouwen dat het geld dat in hen is geïnvesteerd, zo lang voorhanden is als zij beleggers hebben gezegd het nodig te zullen hebben. Dit systeem kan niet echt werken als beleggers hun geld op elk moment kunnen terugtrekken. Daarom zullen beleggers pas op de gespecificeerde einddatum van hun belegging (dit kan een datum zijn die tien jaar of later valt na de datum waarop het geld is belegd) in staat zijn hun geld terug te trekken. Dit moet duidelijk van tevoren worden meegedeeld. In ruil voor hun geduld zouden beleggers kunnen profiteren van een door het beleggingsactivum gegenereerde gestage inkomensstroom en mogelijk een illiquiditeitspremie kunnen opstrijken.

Achtergrond

Deze maatregel is door de Commissie aangekondigd in de mededeling over de akte voor de interne markt II van oktober 2012 en in het groenboek over de langetermijnfinanciering van de Europese economie.

De Commissie is in uitvoerig direct overleg en discussie getreden met een breed scala aan organisaties en heeft ook een schriftelijke openbare raadpleging over beleggingsbeheer gehouden. Voorts heeft een vervolgraadpleging plaatsgevonden via een schriftelijke vragenlijst die tot geselecteerde marktdeelnemers was gericht en waarbij werd voortgebouwd op de informatie over langetermijnbeleggingen die de openbare raadpleging heeft opgeleverd. In 2013 is de laatste hand gelegd aan een effectbeoordeling. Daarin zijn verschillende beleidsopties bestudeerd om tot een maximum aan langetermijnfinanciering te komen en tegelijkertijd in een robuust kader met maatregelen ter bescherming van de belegger te voorzien.

ELTIF's zijn bedoeld om tegemoet te komen aan de behoeften van institutionele en particuliere beleggers die bereid zijn hun geld in langetermijnactiva, zoals infrastructuurprojecten, vast te zetten in ruil voor een vast inkomen. Verwacht wordt dat ELTIF's vooral de belangstelling zullen wekken van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, alsook van particuliere beleggers die het zich kunnen veroorloven een deel van hun spaargeld voor lange tijd vast te zetten.

Zie MEMO/13/611

Nadere informatie

Zie http://ec.europa.eu/internal_market/investment/long-term/index_en.htm

Contactpersonen :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar