Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

lehdistötiedote

Bryssel, 26 kesäkuu 2013

Pitkäaikaissijoituksia helpotetaan uusilla rahastoilla

Euroopan komissio on ehdottanut tänään uutta sijoitusrahastomuotoa sellaisia sijoittajia varten, jotka haluavat tehdä pitkäaikaisia sijoituksia yrityksiin ja hankkeisiin. Komission ehdottamat yksityiset eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot (European Long-Term Investment Funds, ELTIF-rahastot) sijoittaisivat vain sellaisiin yrityksiin, jotka tarvitsevat rahaa pidempiaikaisiin rahoitustarpeisiin. Ehdotus esitellään valtion- tai hallitusten päämiehille 27. ja 28 kesäkuuta pidettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa, jossa reaalitalouden pitkäaikaisrahoitus on esityslistalla.

Uusiin rahastoihin voisivat sijoittaa kaikentyyppiset sijoittajat koko Euroopassa, kunhan tietyt EU:n lainsäädännön vaatimukset täyttyvät. Vaatimuksissa määritellään, minkätyyppisiin pitkäaikaisiin omaisuuseriin ja yrityksiin ELTIF-rahastot saavat sijoittaa. Mahdollisia sijoituskohteita ovat muun muassa infrastruktuuri- ja liikennehankkeet sekä kestävän energian hankkeet. Vaatimuksissa määritellään myös, miten pitkäaikaissijoitusrahastojen on hajautettava omaisuuseränsä vähentääkseen riskejä ja mitä tietoja niiden on annettava sijoittajille. Ehdotuksen mukaan sijoitusrahastojen hoitajien on noudatettava myös vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin tiukkoja vaatimuksia, millä pyritään tarjoamaan riittävä suoja rahastojen sijoittajille.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnierin mukaan on tarpeen varmistaa Euroopan reaalitalouden pitkäaikainen rahoitus. Komissaarin mukaan rahoitus on nykyään tiukalla, ja kun sitä on saatavilla, sijoitukset painottuvat liiaksi lyhyen aikavälin kohteisiin. Eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto on sijoitusmuoto, joka antaa ammatti- ja yksityissijoittajille mahdollisuuden tehdä pitkäaikaisia sijoituksia eurooppalaisiin listaamattomiin yrityksiin ja pitkäaikaisiin omaisuuseriin, kuten kiinteistöihin ja infrastruktuurihankkeisiin”, komissaari toteaa ja jatkaa: Olennaisen tärkeää on, että kaikentyyppiset sijoittajat koko Euroopan unionissa voivat sijoittaa näihin pitkäaikaissijoitusrahastoihin, jotta eurooppalaiset yritykset saisivat mahdollisimman paljon pääomaa käyttöönsä. Toivon, että EU:n kehittämä uusi sijoitusmuoto saavuttaa sekä sijoittajien että yritysten luottamuksen.

Komission ehdotuksen mukaan ELTIF-rahastojen on noudatettava yhteisiä sääntöjä, joilla pyritään varmistamaan, että

  • rahastoilla on aina säilytysyhteisö, joka säilyttää omaisuuserät turvallisesti

  • rahastot noudattavat omaisuuserien hajauttamista koskevia sääntöjä, jottei yksittäisen omaisuuserän painoarvo tulisi liian suureksi

  • rahastot käyttävät johdannaisia ainoastaan hallussaan oleviin omaisuuseriin liittyvien valuuttariskien hallintaan eivätkä keinotteluun

  • rahastot noudattavat luotonotolleen asetettuja rajoja.

Pitkäaikaissijoitusrahastot voisivat sijoittaa epälikvideihin omaisuuseriin, joita on vaikea ostaa ja myydä. Tällöin yritysten on voitava luottaa siihen, että varat, jotka niihin on sijoitettu, ovat niiden käytössä niin kauan kuin ne ovat ilmoittaneet sijoittajille tarvitsevansa näitä varoja. Sijoitukset eivät täytä tarkoitustaan, jos sijoittajat voivat ottaa rahansa takaisin milloin tahansa. Sen vuoksi sijoittajat eivät voi nostaa rahojaan ennen sijoitustensa eräpäivää (joka voi olla kymmenen vuoden tai vielä pidemmän ajan kuluttua siitä, kun sijoitus on tehty). Tämä on ilmoitettava selvästi jo ennen kunkin sijoituksen tekoa. Kärsivällisyytensä palkaksi sijoittajat saavat sijoituksistaan vakaan tulovirran ja mahdollisesti myös epälikvidisyyspreemion.

Taustaa

Komissio ilmoitti tästä toimenpiteestä lokakuussa 2012 antamassaan toisessa sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa sekä Euroopan talouden pitkäaikaista rahoitusta käsittelevässä vihreässä kirjassa.

Komissio käynnisti laajan suoran kuulemisen ja keskustelut useiden eri organisaatioiden kanssa sekä kirjallisen julkisen kuulemisen sijoitusten hoidosta. Lisäksi se lähetti kohderyhmäksi valituille markkinatoimijoille kirjallisen kyselyn, joka perustui pitkäaikaisia sijoituksia käsitelleestä kuulemisesta saatuihin tietoihin. Vuonna 2013 tehtiin vaikutusten arviointi eri toimintavaihtoehdoista, joiden tavoitteena oli antaa mahdollisimman paljon pitkäaikaista rahoitusta saataville ja varmistaa samalla vankka sijoittajansuoja asianmukaisilla toimenpiteillä.

Eurooppalaisilla pitkäaikaissijoitusrahastoilla pyritään täyttämään sellaisten yhteisö- ja yksityissijoittajien tarpeet, jotka ovat valmiita sitomaan omaisuuttaan pitkäaikaisiin kohteisiin, kuten infrastruktuurihankkeisiin, saadakseen niistä vakaata tuloa. Pitkäaikaissijoitusrahastojen odotetaan kiinnostavan erityisesti vakuutusyhtiöitä ja eläkerahastoja sekä yksityissijoittajia, joilla on varaa sitoa osa säästöistään pidemmäksi ajaksi.

Ks. MEMO/13/611

Lisätietoja

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/long-term/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar