Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

pressiteade

Brüssel, 26 juuni 2013

Uued fondid lihtsustavad pikaajalist investeerimist

Euroopa Komisjon esitas täna uue investeerimisfondi raamistiku ettepaneku, mis on välja töötatud investorite jaoks, kes tahavad paigutada oma raha äriühingutesse ja projektidesse pikaks ajaks. Need eraõiguslikud Euroopa pikaajalised investeerimisfondid (ELTIF) investeeriksid ainult äriühingutesse, mis vajavad rahalisi vahendeid pikaks perioodiks. Ettepanek esitatakse riigipeadele ja valitsusjuhtidele järgmisel Euroopa Ülemkogul (27. ja 28. juuni), kus on päevakorras reaalmajanduse pikaajaline rahastamine.

Uusi fonde saaksid kasutada igat liiki investorid kogu Euroopas, tingimusel et nad täidavad teatavaid ELi õiguses sätestatud nõudeid. Nõuded hõlmavad nende pikaajaliste varade ja äriühingute liike, millesse Euroopa pikaajalistel investeerimisfondidel on lubatud investeerida (nt infrastruktuuri- ja transpordiprojektid ning säästva energia projektid), kuidas need fondid peavad oma raha hajutama riskide vähendamiseks ning millist teavet nad peavad investoritele andma. Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide valitsejad peaksid oma investorite asjakohaseks kaitsmiseks täitma ka alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiivi kõiki rangeid nõudeid.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier sõnas: „Peame tagama Euroopa reaalmajandusele pikaajalise rahastamise. Praegu on rahastamine sageli liiga vähene ning seegi, mis on, on liialt suunatud lühiajalistele eesmärkidele. Euroopa pikaajaline investeerimisfond on investeerimisvahend, mis võimaldab kutselistel investoritel ja eraisikutel pikaajaliselt investeerida Euroopa börsil noteerimata äriühingutesse ja pikaajalistesse varadesse, nagu näiteks kinnisvara- ja infrastruktuuriprojektid. Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kättesaadavaks tegemine igat liiki investoritele kogu Euroopas on määrava tähtsusega, et suurendada Euroopa ettevõtjatele kättesaadavat kapitalikogumit. Loodan, et loodav ELi uut liiki investeerimisfond pälvib nii investorite kui ka ettevõtjate usalduse.”

Ettepaneku kohaselt peaksid Euroopa pikaajalised investeerimisfondid järgima ühiste eeskirjade kogumit tagamaks, et:

  • neil on alati depositoorium varade turvaliseks hoidmiseks;

  • nad järgivad varade hajutamise eeskirju, et vältida rahast liiga suure osa paigutamist ühte varasse;

  • nad kasutavad tuletisinstrumente ainult oma portfelli kuuluvate varade valuutariskide juhtimiseks ja mitte spekuleerimiseks; ning

  • nad järgivad laenuvõtmise ülempiire.

Euroopa pikaajalised investeerimisfondid investeeriksid mittelikviidsesse varasse, mida on keeruline osta ja müüa. Lisaks peavad äriühingud olema kindlad, et neisse investeeritud raha on nende kasutada nii kaua, nagu nad on investoritele öelnud seda vajavat. See ei saa tegelikkuses toimida juhul, kui investoritel on lubatud võtta oma raha välja igal ajal. Seepärast ei saa investorid investeeringust väljuda enne oma investeeringu kindlaksmääratud lõpptähtaega (see võib olla kümme või enam aastat alates raha investeerimise kuupäevast). See tähtaeg tuleb eelnevalt selgelt avalikustada. Vastutasuks kannatlikkuse eest saaksid investorid kasu investeerimisvarast tulenevast korrapärasest tulust ning tõenäoliselt ka mittelikviidsuse preemiat.

Taust

Komisjon teatas sellest meetmest 2012. aasta oktoobri teatises „Ühtse turu akt II” ja Euroopa majanduse pikaajalist rahastamist käsitlevas rohelises raamatus.

Komisjon osales ulatuslikes vahetutes konsultatsioonides ja aruteludes paljude eri organisatsioonidega ning ka investeeringute valitsemist käsitleva avaliku kirjaliku konsultatsiooni kaudu. Täiendav konsulteerimine toimus kirjaliku küsimustiku abil, mis oli suunatud turuosalistele ning põhines avaliku konsultatsiooni käigus kogutud pikaajalisi investeeringuid käsitleval teabel. Mõjuhinnang viidi lõpule 2013. aastal. Selles kaaluti eri poliitikavalikuid, et maksimeerida pikaajalist rahastamist, tagades samal ajal investorikaitse meetmete usaldusväärse raamistiku.

Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide eesmärk on rahuldada nende institutsionaalsete ja erainvestorite vajadusi, kes on valmis paigutama oma raha pikaajalistesse varadesse (nt infrastruktuuriprojektid), saades vastu stabiilse sissetuleku. Eeldatakse et Euroopa pikaajalistest investeerimisfondidest on eriti huvitatud pensionifondid ja kindlustusandjad ning erainvestorid, kes saavad lubada, et osa nende säästudest on kohustustega seotud pikaks ajavahemikuks.

Vt MEMO/13/611

Lisateave

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/long-term/index_en.htm

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar