Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за пресата

Брюксел, 26 Юни 2013

Нови фондове в подкрепа на дългосрочните инвестиции

Днес Европейската комисия предложи нова рамка в областта на инвестиционните фондове, насочена към инвеститорите, които желаят да вложат средства в дружества и проекти с дългосрочна перспектива. Тези частни европейски фондове за дългосрочни инвестиции (ЕФДИ) ще инвестират единствено в предприятия, нуждаещи се от ресурси, които да им бъдат предоставени за по-дълъг период от време. Предложението ще бъде представено на държавните и правителствени ръководители в рамките на предстоящия Европейски съвет (27-28 юни), на който ще бъде обсъден въпросът за дългосрочното финансиране на реалната икономика.

Новите фондове ще бъде достъпни за всички видове инвеститори в Европа, при условие че спазват определени изисквания, установени в законодателството на ЕС. Към тези изисквания спадат видовете дълготрайни активи и фирми, в които ЕФДИ ще имат право да инвестират (например проекти в областта на инфраструктурата, транспорта и устойчивата енергия), начините за разпределяне на паричните средства с оглед намаляване на рисковете и информацията, която те трябва да предоставят на инвеститорите. Всеки управител на ЕФДИ ще трябва също да съблюдава строгите изисквания на Директивата за лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, за да осигури подходящата защита на своите инвеститори.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Дългосрочното финансиране на реалната икономика в Европа трябва да бъде гарантирано. Понастоящем възможностите за финансиране са често недостатъчни, а където такива съществуват — прекомерно ориентирани към краткосрочни цели. Европейският фонд за дългосрочни инвестиции е инвестиционна схема, която ще позволи на професионалните инвеститори и на гражданите да инвестират дългосрочно в европейски некотирани дружества, както и в дългосрочни активи като недвижими имоти и инфраструктурни проекти. Достъпността на ЕФДИ за всички видове инвеститори в Европейски съюз е от изключително значение за привличането на максимален капиталов ресурс, който ще бъде на разположение на европейските дружества. Надявам се, че новосъздаденият европейски инвестиционен механизъм ще спечели доверието както на инвеститорите, така и на предприятията.“

Съгласно предложението ЕФДИ ще трябва да изпълняват набор от общи правила, гарантиращи че:

  • винаги ползват услугите на депозитар, съхраняващ активите по сигурен начин;

  • съблюдават правилата за диверсификация на активите, за да се избегне прекомерното съсредоточаване на инвестиции в един актив;

  • използват деривати единствено с оглед управлението на валутните рискове, свързани с притежаваните от тях активи, а не със спекулативна цел;

  • и спазват ограничения по отношение на размера на средствата, които могат да ползват на кредит.

ЕФДИ ще инвестират в неликвидни активи, които трудно могат да бъдат закупени и продадени. Освен това предприятията се нуждаят от сигурност, че ще могат да разполагат със средствата, инвестирани в тях, за целия срок, който те са заявили пред инвеститорите. Това би било на практика невъзможно, ако на инвеститорите бъде позволено да оттеглят инвестицията си по всяко време. Ето защо инвеститорите няма да могат да изтеглят средствата си преди определената крайна дата на инвестицията (евентуално десет или повече години, след като средствата бъдат инвестирани). Това условие се оповестява предварително по ясен начин. В замяна на проявеното от тях търпение, инвеститорите ще получават редовни доходи, генерирани от инвестиционния актив, както и евентуално премия за неликвидност.

Контекст

Тази мярка беше обявена от Комисията в Съобщението „Акт за единния пазар II“ от октомври 2012 г. и в Зелената книга относно дългосрочното финансиране на европейската икономика .

Комисията участва в широкообхватни преки консултации и дискусии с широка гама от организации, а също и чрез писмена обществена консултация относно управлението на инвестиции. Проведена бе и допълнителна консултация под формата на въпросник, изпратен до пазарните участници, на базата на информацията за дългосрочните инвестиции, събрана в рамките на обществената консултация. През 2013 г. бе изготвена оценка на въздействието, в която бяха разгледани различни варианти за максимизиране на дългосрочното финансиране, като същевременно се гарантира стабилна рамка от мерки за защита на инвеститорите.

Целта на ЕФДИ е да отговорят на нуждите на институционалните и частните инвеститори, които в замяна на получаването на стабилни доходи са готови да инвестират парите си с дългосрочни активи, като например инфраструктурни проекти. Очаква се ЕФДИ да бъдат особено привлекателни за пенсионните фондове и застрахователните дружества, но също и за частните инвеститори, които могат да си позволят да вложат спестяванията си за по-дълъг период от време.

Вж. MEMO/13/611

За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/long-term/index_en.htm

За контакт:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar