Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 25. juuni 2013

Uimastite kuritarvitamise ja salakaubaveo vastane rahvusvaheline päev: Euroopa Komisjon kutsub üles keelama kogu ELis sünteetilise uimasti 5-IT

Homme on uimastite kuritarvitamise ja salakaubaveo vastane rahvusvaheline päev. Seda silmas pidades tegi Euroopa Komisjon täna ettepaneku keelata kogu ELis 5-IT. Tegemist on sünteetilise ainega, millel on stimuleeriv ja hallutsinogeenne toime. Komisjon nõuab ELi liikmesriikidelt uimasti vaba levimise takistamist Euroopas ning kontrollimeetmete võtmist.

5-(2-aminopropüül)indooli (tuntud ka 5-IT nime all) suhtes kohaldatakse kontrollimeetmeid juba vähemalt seitsmes ELi riigis (Austria, Küpros, Taani, Saksamaa, Ungari, Itaalia ja Rootsi) ning Norras. Ainuüksi 2012. aasta aprillist augustini põhjustas see aine neljas ELi liikmesriigis 24 inimese surma.

Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding ütles, et 5-IT on eluohtlik psühhoaktiivne aine, ning ärgitas liikmesriike kiiresti vastu võtma komisjoni ettepanekut hakata selle suhtes rakendama kriminaalõiguse meetmeid.

Seni on teateid vähemalt 24 surmajuhtumi kohta neljas liikmesriigis (Saksamaa, Ungari, Rootsi ja Ühendkuningriik), kus lahkamisel leiti 5-ITd. Mõnel juhul oli seda tarvitatud ka koos teiste ainetega. Lisaks on tuvastatud 21 muud selle uue psühhoaktiivse ainega seotud mürgistusjuhtumit.

Komisjoni täna vastuvõetud ettepaneku kohaselt tuleb keelata 5-IT tootmine ja turustamine ning näha selle eest ette kriminaalkaristus kõikjal Euroopas. Liikmesriikide valitsusjuhid peavad nüüd nõukogus kvalifitseeritud häälteenamusega otsustama, kas need meetmed jõustatakse.

Uued psühhoaktiivseid aineid käsitlevad õigusaktid

Viimastel aastatel on turule tulnud enneolematult palju uusi psühhoaktiivseid aineid: eelmisel aastal teatati 73 ainest, mis on kolm korda rohkem kui 2009. aastal.

„Uute psühhoaktiivsete ainete kiire levik on uimastipoliitika suurim proovikivi. Piirideta siseturu tingimustes on selle probleemi lahendamiseks vaja ühiseid ELi eeskirju,” lisas asepresident Reding. „Kavatsen lähikuudel teha ettepaneku uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlevate tugevamate ELi õigusaktide vastuvõtmiseks, et võimaldada liidul kiiremini ja tõhusamalt sellele probleemile reageerida.”

24.–25. juunil kohtusid 40 uimastivaldkonnas tegutseva kodanikuühiskonna organisatsiooni esindajat, et arutada, kuidas uute uimastiprobleemidega toime tulla. ELi kodanikuühiskonna uimastifoorum annab komisjonile teavet uimastipoliitika peamistes küsimustes, sealhulgas selle kohta, kuidas vähendada uimastinõudlust. Samuti toimuvad foorumis rahvusvahelised arutelud üleilmse uimastikontrollisüsteemi tõhususe üle.

Taust

5-(2-aminopropüül)indool (5-IT) on sünteetiline aine, millel on stimuleeriv ja hallutsinogeenne toime. Enamasti esineb see pulbri, kuid ka tablettide ja kapslite kujul. 5-ITd on võimalik osta internetist ja uimastitarvete poodidest, kus seda müüakse enamasti kui teadusuuringuteks mõeldud kemikaali. Samuti on seda leitud seaduslikus psühhoaktiivses aines Benzo Fury ja ecstasy sarnastes tablettides.

Lissabonis asuva Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse teaduskomitee koostatud riskiuuringu tulemusel selgus, et 5-IT võib olla väga kahjulik ja põhjustada tahhükardiat ja hüpertermiat, samuti pupillide laienemist, ärevust ja värinaid. 5-IT-l ei ole teadaolevaid raviomadusi ega muud seaduslikku otstarvet. Aine üle on kehtestatud kontroll vähemalt seitsmes ELi riigis (Austria, Küpros, Taani, Saksamaa, Ungari, Itaalia ja Rootsi) ning Norras.

Komisjon tegi oma ettepaneku uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva riskihindamise ja kontrolli menetluse põhjal, mis nähti ette nõukogu otsusega 2005/387/JSK. 22. jaanuaril 2013 palus nõukogu esitada 5-IT riskihindamise aruande.

Komisjon tegi 2010. aastal ettepaneku keelata kogu ELis ecstasy-laadne uimasti mefedroon (MEMO/10/646) ja 2013. aasta alguses ettepaneku keelata amfetamiinilaadne uimasti 4-MA (IP/13/75). Mõlemad ettepanekud võeti vastu. 25. oktoobril 2011 teatas Euroopa Komisjon, et kavatseb tugevdada ELi eeskirju, mis käsitlevad uusi psühhoaktiivseid aineid, mis avaldavad sama kahjulikku mõju kui ecstasy, kokaiin ja muud ohtlikud uimastid ning mis põhjustavad kogu Euroopas üha suuremaid probleeme (IP/11/1236). Sellekohase õigusakti ettepanek esitatakse eeldatavasti 2013. aasta jooksul.

2012. aastal tuvastati ELis rekordiliselt 73 ainet, samas kui 2009. aastal leiti neid 24. Uimastid muutuvad üha kättesaadavamaks internetis, nad levivad kiiresti ja paljudel liikmesriikidel on raskusi nende müügi takistamisega.

Vastavalt Eurobaromeetri 2011. aasta uuringule muutuvad uued ebaseaduslike uimastite mõju jäljendavad ained üha populaarsemaks. 5% Euroopa noortest tunnistab, et on neid kasutanud. Kasutanuid on enim Iirimaal (16%), millele järgnevad Poola (9%), Läti (9%), Ühendkuningriik (8%) ja Luksemburg (7%). Uuringust selgus seegi, et ELi 27 liikmesriigis on enamik 15–24aastasi nende ainete keelamise poolt.

Lisateave

Euroopa Komisjoni uimastikontrolli poliitika:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_et.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Komisjoni asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar