Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 juni 2013

OECD-rapport bekräftar att EU:s investeringar i utbildning och ungdomars anställbarhet lönar sig

I dag publiceras Education at a Glance 2013, en årsrapport om utbildning från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). I rapporten analyseras utbildningssystemen i 34 OECD-länder, däribland 21 EU-länder samt Argentina, Brasilien, Indien, Indonesien, Kina, Ryssland, Saudiarabien och Sydafrika. Där kartläggs de utmaningar som finns när det gäller utbildningssystemen och som EU och EU-länderna måste arbeta tillsammans för att möta, och det konstateras att det är viktigt att föra en politik för att modernisera utbildningssystemen och öka ungdomars möjligheter att studera och göra praktik utomlands.

– Den här rapporten är en viktig grund för beslutsfattare och den ger oss en djupare förståelse för de utmaningar vi står inför, säger Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom. På lång sikt lönar det sig alltid att investera i utbildning och EU-länderna har inte råd att glömma bort detta när de fördelar offentliga medel. Om vi skär ner på utgifterna för utbildning, och i synnerhet om vi skär ner på lärarlönerna, kan det hindra oss från att nå målet om effektiva och högkvalitativa utbildningssystem, något som också bekräftas i rapporten.

– Vad vi behöver nu är att se till att ungdomarna i EU är motiverade och har de färdigheter som behövs i det 21:a århundradet, samt att de har den företagaranda som krävs för att få Europa tillbaka på rätt spår igen. Vi måste vara redo att genomföra reformer så att våra utbildningssystem kan mäta sig med de bästa i världen — och det betyder att vi måste investera. Som rapporten tydligt visar är dock vissa EU-länder bättre än andra när det gäller att satsa på utbildning, fortsätter hon.

Investeringar i allmän och yrkesinriktad utbildning av hög kvalitet är en central fråga för EU, i synnerhet mot bakgrund av den höga ungdomsarbetslösheten. Nästa möte i Europeiska rådet den 27–28 juni kommer att fokusera på initiativ för att öka sysselsättningen bland ungdomar. Kommissionen har som en del av sitt bidrag inför mötet lagt fram ett nytt initiativ, ”Att arbeta tillsammans för Europas ungdomar”. Initiativet består av en rad åtgärder som EU har eller bör vidta för att hjälpa medlemsländerna att modernisera och förbättra sina utbildningssystem – en strategi som ligger i linje med slutsatserna i Education at a Glance 2013.

Education at a Glance 2013 presenteras i dag i Bryssel av Andreas Schleicher, biträdande direktör för utbildning och färdigheter vid OECD. Xavier Prats Monné, biträdande generaldirektör vid EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur kommer att kommentera de viktigaste resultaten i rapporten för EU:s del.

Vad säger Education at a Glance 2013 om EU?

OECD utarbetar Education at a Glance varje år, baserat på uppgifter om utbildning från EU:s statistikkontor Eurostat och FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco). I rapporten finns uppgifter från 34 OECD-länder, däribland 21 EU-länder. Sex EU-länder är inte medlemmar i OECD (Bulgarien, Cypern, Lettland, Litauen, Malta och Rumänien) och ingår därför inte i rapporten.

EU-kommissionen ser rapporten som ett led i det starkare samarbetet mellan OECD:s utbildningsavdelning och kommissionens generaldirektoratet för utbildning och kultur vid analys av utbildningssystemen. Rapporten bekräftar kommissionens egen analys av tendenserna inom utbildningssystemen i EU, samtidigt som den åskådliggör de stora skillnaderna mellan EU-länderna.

Utgifterna för utbildning per elev/student har sjunkit i nästan alla EU-länder, även om de fortfarande ligger strax över OECD-genomsnittet. Under 2010 låg utgifterna per elev/student på alla utbildningsnivåer i OECD:s 21 EU-länder på 7 200 euro jämfört med 6 900 euro i hela OECD. Detta ger anledning till oro. EU:s egna uppgifter om offentliga utgifter för utbildning, uttryckt som andel av BNP, visar dessutom att fem EU-länder (Bulgarien, Grekland, Italien, Rumänien och Slovakien) sedan 2008/2009 både har låga investeringar i absoluta tal och minskande utgifter när det gäller utbildning.

I genomsnitt hade 15 % av ungdomarna i åldersgruppen 15–29 år varken ett arbete eller en utbildningsplats 2011, vilket är något bättre än OECD-genomsnittet på 16 %. I Grekland, Irland, Italien och Spanien befann sig dock mer än 20 % av ungdomarna i denna situation. EU:s senaste siffror visar att situationen förvärrades ytterligare under 2012 i de tre sydeuropeiska länderna. Särskilda utbildningsprogram, inklusive högkvalitativa lärlings- eller praktikplatser inom EU:s initiativ om ungdomsgaranti kan bidra till att man undviker en ”förlorad generation”.

EU-länderna har en stor del elever i yrkesinriktad utbildning på gymnasienivå, betydligt fler än OECD-genomsnittet. Situationen skiljer sig dock betydligt från ett EU-land till ett annat. År 2011 deltog över 70 % av eleverna i Belgien, Finland, Tjeckien, Slovakien och Österrike i sådan utbildning, medan samma siffra för Estland, Grekland, Irland, Portugal, Storbritannien och Ungern inte var mer än 40 %. Samma situation rådde i länderna utanför EU, med undantag av Australien. EU-kommissionen uppmanar EU-länderna att i så stor utsträckning som möjligt dra nytta av utbildning på arbetsplatsen för att underlätta ungdomars övergång mellan skolan och yrkeslivet. Den 2 juli kommer EU-kommissionärerna Androulla Vassiliou och László Andor att i Leipzig lansera den europeiska alliansen för lärlingsutbildning för att förbättra kvaliteten, utbudet och bilden av lärlingsutbildning och yrkesinriktad utbildning i hela EU.

I genomsnitt tjänar lärare i EU-länderna mellan 77 % och 89 % av vad andra heltidsarbetande med motsvarande utbildning tjänar. Lärarnas reallön har minskat med ungefär 4 % mellan 2009 och 2011. Om denna tendens håller i sig kan det bli svårt att rekrytera en ny generation av motiverade lärare för att ersätta en åldrande arbetskraft som kommer att gå i pension inom den närmaste framtiden.

Jämställdheten inom högre utbildning i EU-länderna har förbättrats, men inte på alla områden. Som framgår av rapporten tar sedan ett par år tillbaka fler kvinnor än män kandidat-/masterexamen och deras andel ökar (60 % av alla som tog examen i de 21 EU-länderna år 2011, jämfört med 55 % år 2000). Inom de viktiga områdena matematik, naturvetenskap och teknik ökade deras andel dock bara marginellt från 40 till 42 % (med undantag av Tjeckien, Tyskland och Slovakien, där den ökade med mer än 10 procentenheter). När det gäller ingenjörsvetenskap är andelen kvinnor endast 28 % (en ökning från 23 %). Sysselsättningsmöjligheterna var fortfarande mycket större för personer med högre utbildning än för dem med lägre utbildning. Skillnaden i sysselsättning mellan män och kvinnor med högre utbildning i åldersgruppen 25-64 år låg dock på nästan 7 procentenheter för EU21 (9 procentenheter i genomsnitt för OECD-länderna).

Läs mer

Anförandet av Andreas Schleicher och Xavier Prats Monné webbstreamas

Education at a Glance 2013

OECD-indikatorerna i Education at a Glance 2013

Den europeiska alliansen för lärlingsutbyte

EU-kommissionen: EU:s mål när det gäller utbildning

EU-kommissionens utbildningsöversikt 2012

Information om riktmärken för utbildning

Eurydice-rapport Funding of Education in Europe

Eurydice-rapport Key data on teachers in Europe

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Bilaga 1: Årliga offentliga utgifter för utbildning per elev/student (2010)

Bilaga 2: Unga som varken arbetar eller studerar (2008 och 2011)


Side Bar