Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 25. junija 2013

Poročilo OECD: naložbe EU v izobraževanje in zaposljivost mladih se obrestujejo

Evropska komisija je danes predstavila Kratki pregled izobraževanja 2013, letno poročilo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki analizira izobraževalne sisteme 34 držav članic OECD, vključno z 21 državami članicami EU, ter Argentine, Brazilije, Kitajske, Indije, Indonezije, Rusije, Saudove Arabije in Južne Afrike. V poročilu so opredeljeni izzivi za evropske izobraževalne sisteme, ki jih morajo z medsebojnim sodelovanjem rešiti EU in države članice. Poudarjen je tudi pomen ukrepov, ki posodabljajo izobraževalne sisteme in večajo možnosti mladih za študij ali usposabljanje v tujini.

„Poročilo je pomemben vir spoznanj in informacij za snovalce politik in omogoča lažje razumevanje izzivov, ki so pred nami. Naložbe v izobraževanje se dolgoročno vedno obrestujejo in države članice pri dodeljevanju javnih sredstev tega ne smejo pozabiti. Kot ugotavlja poročilo, lahko splošno zmanjšanje javnih izdatkih za izobraževanje, zlasti kar zadeva plače učiteljev, zavre učinkovitost visoko kakovostnih izobraževalnih sistemov“, je dejala evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou.

„Poskrbeti moramo, da bodo mladi motivirani in ustrezno izobraženi za izzive 21. stoletja, da bodo razvili podjetniški duh in Evropo vrnili na pot gospodarske rasti. Pripravljeni moramo biti na izvajanje reform, da bodo naši izobraževalni sistemi konkurenčni najboljšim v svetu – to lahko zagotovimo samo z vlaganjem v izobraževanje. Vendar je iz poročila jasno razvidno, da so nekatere države članice pri ohranjanju deleža javne porabe za izobraževanje uspešnejše od drugih.“

Naložbe v kakovostno izobraževanje in usposabljanje, zlasti glede na trenutno visoko brezposelnost med mladimi, so med najpomembnejšimi nalogami v programu politik EU. Na naslednjem zasedanju Evropskega sveta 27. in 28. junija bodo obravnavali ukrepe za spodbujanje zaposlovanja mladih. V okviru priprav na zasedanje je Komisija sprejela novo pobudo Skupna prizadevanja za mlade v Evropi. V njej je opredelila ukrepe, ki so ali bodo sprejeti na ravni EU v pomoč državam članicam pri posodobitvi in izboljšanju izobraževalnih sistemov. Ukrepi so v skladu z ugotovitvami poročila Kratek pregled izobraževanja 2013.

Poročilo bo v Bruslju danes predstavil Andreas Schleicher, namestnik direktorja za izobraževanje in usposabljanje pri OECD. Namestnik generalnega direktorja Generalnega direktorata Evropske komisije za izobraževanje in kulturo Xavier Prats Monné bo za EU komentiral ugotovitve iz poročila.

Kratek pregled izobraževanja 2013 – ugotovitve o Evropi:

Kratek pregled izobraževanja vsako leto pripravi OECD, in sicer na podlagi podatkov Statističnega urada Evropske unije (Eurostat) in Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO). V poročilu so zbrani podatki s področja izobraževanja iz 34 držav OECD, vključno z 21 državami članicami Evropske unije. Šest držav EU ni med članicami OECD (Bolgarija, Ciper, Latvija, Litva, Malta in Romunija) in zato niso vključene v poročilo.

Komisija pozdravlja poročilo v okviru tesnejšega sodelovanja na področju analize izobraževalnih sistemov med oddelkom za šolstvo OECD in Generalnim direktoratom Komisije za izobraževanje in kulturo. Poročilo potrjuje analizo Komisije o gibanjih, ki so značilni za evropske izobraževalne sisteme, ter hkrati opozarja na zelo različne razmere po državah članicah.

Javni izdatki za izobraževanje na študenta se znižujejo v večini držav EU, čeprav so še vedno nekoliko višji od povprečja v OECD. Leta 2010 so izdatki na študenta na vseh ravneh izobraževanja v 21 državah EU, članicah OECD, znašali 7 200 evrov v primerjavi s 6 900 evri na ravni OECD, kar je zaskrbljujoče. Poleg tega podatki EU o javnofinančnih izdatkih za izobraževanje v deležu BDP kažejo, da ima pet držav članic EU (Bolgarija, Grčija, Italija, Romunija in Slovaška) nizko raven naložb v absolutnem smislu in vedno manjšo porabo od leta 2008/2009.

V povprečju 15 % mladih med 15. in 29. letom starosti v letu 2011 ni imelo zaposlitve niti ni bilo vključenih v program izobraževanja ali usposabljanja, kar je nekoliko bolje od povprečja v OECD (16 %). Toda v Grčiji, Irski, Italiji in Španiji je bilo mladih v takšni situaciji več kot 20 %. Najnovejši podatki EU kažejo, da se je stanje v treh državah južne Evrope leta 2012 še poslabšalo. S posebnimi programi izobraževanja in usposabljanja, vključno s programi visokokakovostnega vajeništva in pripravništva v okviru evropske pobude jamstvo za mlade, lahko preprečimo, da bi mladi postali „izgubljena generacija“.

Države EU imajo visok delež dijakov v poklicnih srednješolskih programih, precej višji od povprečja v OECD. Vendar so razlike med državami članicami velike: leta 2011 je ta delež v Avstriji, Belgiji, Češki, Finski in Slovaški znašal več kot 70 %; v Estoniji, Irski, Grčiji, Madžarski, Portugalski in Združenem kraljestvu pa je bilo v poklicne programe vpisanih le 40 % dijakov, podobno tudi v državah, ki niso članice EU, z izjemo Avstralije. Evropska komisija poziva države članice, da kar najbolje izkoristijo prednosti učenja na delovnem mestu in s tem mladim olajšajo prehod iz šolanja v zaposlitev. Evropska komisarja Androulla Vassiliou in László Andor bosta 2. julija v Leipzigu uvedla evropsko koalicijo za vajeništvo, ki bo izboljšala kakovost, ponudbo in sloves vajeništva in poklicnega izobraževanja v EU.

Plača učiteljev v državah EU je v povprečju med 77 % in 89 % plače delavcev s polnim delovnim časom in podobno izobrazbo. Njihove plače so se med letoma 2009 in 2011 realno znižale za približno 4 %. Če se bo ta trend nadaljeval, bi to lahko ogrozilo zaposlovanje nove generacije motiviranih učiteljev, ki bi nadomestili tiste učitelje, ki se bodo kmalu upokojili.

Delež moških in žensk v univerzitetnem izobraževanju v državah EU se izenačuje, čeprav ne na vseh področjih enako. Po ugotovitvah poročila je v Evropi med univerzitetnimi in magistrskimi diplomanti že kar nekaj časa več žensk kot moških, njihov delež pa še narašča (60 % vseh diplomantov v 21 državah EU, članicah OECD, leta 2011 v primerjavi s 55 % leta 2000). Po drugi stran se je delež diplomantk iz matematike, naravoslovja in tehnologije povečal le nekoliko, in sicer s 40 % na 42 % (razen na Češkem, Nemčiji in Slovaškem, kjer se je povečal za več kot 10 odstotnih točk), v inženirstvu pa na 28 % (prej 23 %). Moški in ženske z univerzitetno izobrazbo imajo še vedno precej večje zaposlitvene možnosti kot ostali, vendar je razlika v stopnji zaposlenosti med moškimi in ženskami z univerzitetno izobrazbo, starih med 25 in 64 let, znašala v povprečju celih 7 % za 21 držav EU (9  % za države OECD na splošno).

Več informacij

Predstavitev Kratkega pregleda izobraževanja 2013 (Andreas Schleicher in Xavier Prats Monné) – prenos po spletu

Celotno poročilo Kratek pregled izobraževanja 2013

Kratek pregled izobraževanja 2013: kazalniki: kazalniki OECD

Evropska koalicija za vajeništvo

Evropska komisija: cilji v izobraževanju in usposabljanju EU

Evropska komisija: Pregled izobraževanja in usposabljanja 2012

Merila na področju izobraževanja in usposabljanja

Poročilo mreže Eurydice o financiranju izobraževanja v Evropi

Poročilo mreže Eurydice o ključnih podatkih o učiteljih v Evropi

Kontaktni osebi:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Priloga 1: Letna javna poraba za izobraževanje na študenta (2010)

Priloga 2: Mladi, ki niso niti zaposleni niti se ne šolajo ali usposabljajo (2008 in 2011)


Side Bar