Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 25. júna 2013

Správa OECD potvrdzuje, že investície EÚ do vzdelávania a zamestnateľnosti mládeže sa vyplácajú

Európska komisia dnes uvítala uverejnenie výročnej správy Education at a Glance 2013 (Súhrnné informácie o vzdelávaní 2013), ktorú vypracovala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a v ktorej analyzuje vzdelávacie systémy 34 členských krajín OECD vrátane 21 členských štátov EÚ, ako aj Argentíny, Brazílie, Číny, Indie, Indonézie, Ruska, Saudskej Arábie a Južnej Afriky. V správe sa identifikujú výzvy pre európske vzdelávacie systémy, ktorým musí spoločným úsilím čeliť EÚ a jej členské štáty, a potvrdzuje sa význam politík zameraných na modernizáciu vzdelávacích systémov a nárast príležitostí pre mladých ľudí, pokiaľ ide o štúdium a odbornú prípravu v zahraničí.

„Táto správa je významným zdrojom poznatkov a faktov pre tvorcov politík, pričom pomáha prehĺbiť naše chápanie výziev, ktorým čelíme. Investovanie do vzdelávania sa vždy vypláca v dlhodobom horizonte a členské štáty si nemôžu dovoliť na to zabúdať pri prideľovaní verejných rozpočtov. Ako sa potvrdzuje v správe, obmedzenie výdavkov na vzdelávanie vo všeobecnosti a osobitne na platy učiteľov môže brániť nášmu cieľu, ktorým je poskytovať efektívne a vysoko kvalitné vzdelávacie systémy", povedala Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

„To, čo teraz potrebujeme, je zaistiť, aby boli naši mladí ľudia motivovaní a vybavení zručnosťami 21. storočia, ako aj podnikateľským duchom, aby sa Európa vrátila späť na cestu rastu. Musíme byť pripravení uskutočňovať reformy, aby boli naše vzdelávacie systémy patrili medzi najlepšie na svete - a to znamená, že musíme investovať. Z tejto správy však jasne vyplýva, že niektorým štátom sa lepšie darí udržiavať úroveň výdavkov na vzdelanie než iným."

Investície do kvality vzdelávania a odbornej prípravy, najmä v súčasnom kontexte vysokej nezamestnanosti mladých ľudí, sú v centre politickej agendy EÚ. Budúce zasadnutie Európskej rady v dňoch 27. - 28. júna sa zameria na opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Ako časť svojho príspevku na zasadnutí na budúci týždeň Komisia spustila novú iniciatívu s názvom „Spoločne pre mladých ľudí Európy“. Stanovujú sa v nej opatrenia, ktoré EÚ prijala alebo prijme, aby členským štátom pomohla zmodernizovať a zlepšiť ich systémy vzdelávania - prístup, ktorý je v súlade so zisteniami správy Education at a glance 2013.

Správu Education at a glance 2013 dnes v Bruseli predstaví Andreas Schleicher, zástupca riaditeľa pre vzdelávanie a zručnosti v OECD, Xavier Prats Monné, zástupca generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru, sa vyjadrí k príslušným zisteniam správy za EÚ.

Čo sa v správe Education at a glance 2013 hovorí o Európe:

Správu Education at a glance každoročne vypracúva OECD, pričom vychádza z údajov zozbieraných Eurostatom (štatistickým úradom Európskej únie), a Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Správa prináša údaje o vzdelávaní z 34 krajín OECD vrátane 21 členských štátoch EÚ. Šesť členských štátov EÚ nie je členmi OECD (Bulharsko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Malta a Rumunsko), a preto nie sú zahrnuté v tejto správe.

Komisia túto správu víta v rámci posilnenej spolupráce medzi oddelením OECD pre vzdelávanie a Generálnym riaditeľstvom pre vzdelávanie a kultúru Komisie pri analýze vzdelávacích systémov. Správa potvrdzuje jej vlastné analýzy trendov, ktoré charakterizujú európskych vzdelávacích systémoch, a zároveň odzrkadľuje veľmi odlišné situácie, ktoré existujú medzi členskými štátmi.

Výdavky na vzdelávanie na jedného študenta majú vo väčšine krajín EÚ klesajúci trend, hoci sú stále o niečo vyššie, ako je priemer OECD. V roku 2010 predstavovali výdavky na jedného študenta na všetkých úrovniach vzdelávania v 21 členských krajinách EÚ, ktoré sú členmi OECD, sumu 7 200 eur, oproti 6 900 eur v celej OECD. Táto skutočnosť je znepokojujúca, navyše z vlastných údajov EÚ, pokiaľ ide o verejné výdavky na vzdelávanie vyjadrené ako percentuálny podiel z HDP, vyplýva, že v piatich členských krajinách EÚ (Bulharsko, Grécko, Taliansko, Rumunsko a Slovensko) sa kombinuje tak nízka úroveň investícií v absolútnom vyjadrení, ako aj klesajúci trend vo výdavkoch od rokov 2008/2009.

V priemere 15 % mladých ľudí vo veku 15 až 29 rokov nebolo v roku 2011 zamestnaných, ani sa nezúčastňovali vzdelávania ani odbornej prípravy, čo je o niečo lepšie ako celkový priemer OECD s hodnotou 16 %. Avšak v Grécku, Írsku, Taliansku a Španielsku sa v tejto situácii nachádzalo viac ako 20 % mladých ľudí. Z nedávnych údajov EÚ vyplýva, že pokiaľ ide o tieto tri krajiny južnej Európy, v roku 2012 sa táto situácia ešte zhoršila. Špecializované vzdelávacie a školiace programy vrátane vysokokvalitného učňovského vzdelávania a stáží v EÚ v rámci iniciatívy na ochranu európskej mládeže zohrávajú významnú úlohu pri predchádzaní vzniku „stratenej generácii“.

Krajiny EÚ majú vysoký podiel študentov odborných programov vyššieho sekundárneho vzdelávania, pričom je výrazne vyšší než priemer OECD. Situácia sa však medzi jednotlivými členskými štátmi výrazne líši: v roku 2011 bol tento pomer vyšší ako 70 % v Belgicku, Českej republike, vo Fínsku, v Rakúsku a v Slovenskej republike. Avšak v Estónsku, Grécku, Írsku, Maďarsku, Portugalsku a Spojenom kráľovstve sa na takýchto programoch zúčastňovalo menej ako 40 % študentov, čo platí aj pre krajiny mimo EÚ s výnimkou Austrálie. Európska komisia vyzýva členské štáty, aby maximalizovali výhody praktickej výučby s cieľom uľahčiť prechod mladých ľudí zo školy do zamestnania. Komisári Androulla Vassiliouová a László Andor dňa 2. júla spustia v Lipsku Európske združenie učňovskej prípravy s cieľom zlepšiť kvalitu, ponuky a imidž učňovského a odborného vzdelávania v celej EÚ.

V priemere zarábajú učitelia v krajinách EÚ od 77 % do 89 % mzdy v porovnaní s podobne vzdelanými zamestnancami pracujúcimi na plný úväzok. V reálnom vyjadrení ich platy v rokoch 2009 až 2011 klesli o približne 4 %. Ak bude tento trend pokračovať, môže ohroziť nábor novej generácie motivovaných učiteľov s cieľom nahradiť starnúcu pracovnú silu, ktorá v blízkej budúcnosti odíde do dôchodku.

Rodová vyváženosť v terciárnom vzdelávaní sa v krajinách EÚ zlepšuje, hoci nie je vo všetkých vedných odboroch rovnomerná. Zo správy vyplýva, že v Európe už nejaký čas možno pozorovať vyšší počet absolventiek magisterského/bakalárskeho štúdia než absolventov, a ich podiel narastá (60 % všetkých absolventov v 21 krajinách EÚ, ktoré sú zároveň členmi OECD, v roku 2011 v porovnaní s 55 % v roku 2000). V kľúčových disciplínach ako je matematika, prírodné vedy a technológia však ich podiel vzrástol iba mierne, zo 40 na 42 % (okrem Českej republiky, Nemecka a Slovenska, kde vzrástol o viac ako o 10 percentuálnych bodov), zatiaľ čo v oblasti inžinierstva je ich podiel 28 % (nárast z 23 %). Možnosti zamestnania zostali oveľa lepšie v prípade mužov a žien s terciárneho vzdelaním v porovnaní s inými úrovňami vzdelávanie, Avšak rozdiel v miere zamestnanosti medzi absolventmi a absolventkami vysokých škôl vo veku 25-64 rokov predstavoval až 7 percentuálnych bodov v priemere EÚ 21 (oproti 9 percentuálnym bodom v OECD celkovo).

Ďalšie informácie

Brífing s Andreasom Schleicherom a Xavierom Prats Monném možno sledovať naživo prostredníctvom internetu

Úplné znenie správy Education at a glance 2013 je dostupné na webovej stránke

Ukazovatele Education at a glance 2013: Ukazovatele OECD

Európske združenie učňovskej prípravy

Európska komisia: Ciele EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

Európska komisia: „Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2012"

Brožúrka s porovnaním vzdelávania a odbornej prípravy

Správa Eurydice o financovaní vzdelávania v Európe

Správa Eurydice Kľúčové údaje o učiteľoch v Európe

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Príloha 1: Ročné verejné výdavky na vzdelávanie na jedného študenta(2010)

Príloha 2: Mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní ani sa nezúčastňujú vzdelávania alebo odbornej prípravy (2011)


Side Bar