Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 25 juni 2013

OESO-verslag bevestigt dat EU-investeringen in onderwijs en jeugdwerkgelegenheid vruchten afwerpen

De Europese Commissie verwelkomde vandaag de publicatie van Education at a Glance 2013, een jaarverslag van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat een analyse bevat van de onderwijsstelsels van de 34 OESO-lidstaten, waaronder 21 EU-lidstaten, maar ook Argentinië, Brazilië, China, India, Indonesië, Rusland, Saudi-Arabië en Zuid-Afrika. In het verslag worden uitdagingen voor de Europese onderwijsstelsels vermeld waar de EU en haar lidstaten samen aan moeten werken en wordt het belang bevestigd van beleid dat gericht is op modernisering van de onderwijsstelsels en vergroting van de kansen voor jongeren om in het buitenland te studeren of een opleiding te volgen.

"Voor beleidsmakers is dit verslag een belangrijke bron van informatie, die ons meer inzicht geeft in de uitdagingen waarvoor wij staan. Op lange termijn werpen investeringen in onderwijs altijd vruchten af – de lidstaten mogen dit niet uit het oog verliezen bij de toewijzing van overheidsgeld. Zoals het verslag bevestigt, kan ons doel om te zorgen voor doelmatige en hoogwaardige onderwijsstelsels in gevaar komen door bezuinigingen op onderwijs in het algemeen, en lerarensalarissen in het bijzonder," zo zei Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken.

"Wij moeten er nu voor zorgen dat onze jongeren gemotiveerd zijn en de vaardigheden bezitten die in de 21e eeuw nodig zijn, met de ondernemersgeest die nodig is om Europa weer op weg te helpen naar groei. We moeten bereid zijn hervormingen door te voeren om onze onderwijsstelsels met de wereldtop te laten meedoen – en daarvoor moeten wij investeren. Uit het verslag komt echter duidelijk naar voren dat sommige lidstaten er beter in slagen hun onderwijsuitgaven op peil te houden dan andere."

Investeringen in onderwijs en opleiding van goede kwaliteit staan centraal in de beleidsagenda van de EU, zeker nu de jeugdwerkloosheid hoog oploopt. Tijdens de volgende Europese Raad van 27-28 juni zal gesproken worden over maatregelen om de jeugdwerkgelegenheid te bevorderen. In het kader van haar bijdrage aan de bijeenkomst van volgende week is de Commissie een nieuw initiatief gestart, "Samen aan de slag voor de jongeren in Europa". Dit omvat maatregelen die door de EU zijn of zullen worden genomen om de lidstaten te helpen hun onderwijsstelsels te moderniseren en verbeteren – een aanpak die strookt met de bevindingen van Education at a Glance 2013.

Education at a Glance 2013 wordt vandaag in Brussel gepresenteerd door Andreas Schleicher, adjunct-directeur voor Onderwijs en vaardigheden bij de OESO; Xavier Prats Monné, adjunct-directeur-generaal van het directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie, zal ingaan op de conclusies van het verslag die voor de EU van belang zijn.

Dit zegt Education at a Glance 2013 over Europa:

Education at a Glance wordt elk jaar door de OESO samengesteld op basis van gegevens van Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie, en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Unesco). Het verslag bevat onderwijsgegevens voor de 34 OESO-landen, waaronder 21 EU-lidstaten. Zes EU-lidstaten (Bulgarije, Cyprus, Letland, Litouwen, Malta en Roemenië) zijn geen lid van de OESO en ontbreken om die reden in het verslag.

De Commissie verwelkomt het verslag in het kader van de nauwere samenwerking tussen de onderwijsafdeling van de OESO en het directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur van de Commissie bij de analyse van de onderwijsstelsels. Het verslag bevestigt de eigen analyse van de Commissie van de trends in de Europese onderwijsstelsels, terwijl tevens wordt gewezen op de zeer uiteenlopende situaties tussen de lidstaten.

In de meeste EU-landen dalen de onderwijsuitgaven per leerling, hoewel zij nog steeds iets boven het OESO-gemiddelde liggen. In 2010 bedroegen de uitgaven per leerling voor alle onderwijsniveaus samen 7 200 euro voor de EU-leden van de OESO, tegen 6 900 euro in de OESO als geheel. Dit is zorgwekkend; bovendien blijkt uit de eigen gegevens van de EU over de overheidsuitgaven aan onderwijs als percentage van het bbp dat vijf EU-lidstaten (Bulgarije, Griekenland, Italië, Roemenië en Slowakije) die al een laag investeringspeil hebben hun investeringen in onderwijs sinds 2008/09 ook nog eens terugschroeven.

In 2011 had gemiddeld 15% van de 15- tot 29-jarigen geen baan terwijl zij ook geen onderwijs of een opleiding volgden (NEET: not in education, employment or training); daarmee scoorden de EU-lidstaten iets beter dan het OESO-gemiddelde van 16%. In Griekenland, Ierland, Italië en Spanje bevond echter meer dan 20% van de jongeren zich in een dergelijke situatie. Uit recente EU-cijfers blijkt dat deze situatie in 2012 in de drie Zuid-Europese lidstaten nog is verslechterd. Specifieke onderwijs- en opleidingsprogramma's, met onder meer leerling- of stageplaatsen van goede kwaliteit, in het kader van het initiatief Jeugdgarantie van de EU hebben een belangrijke taak te vervullen om te voorkomen dat er een "verloren generatie" ontstaat.

In de EU-lidstaten volgt een hoog percentage van de leerlingen een beroepsopleiding op hoger secundair onderwijsniveau; dit ligt beduidend boven het OESO-gemiddelde. Het beeld verschilt echter sterk per lidstaat. In Oostenrijk, België, Tsjechië, Finland en Slowakije bedroeg dit percentage in 2011 meer dan 70%. In Estland, Ierland, Griekenland, Hongarije, Portugal en het Verenigd Koninkrijk daarentegen volgde niet meer dan 40% van de leerlingen een dergelijke opleiding; dit gold ook voor de landen buiten de EU, met uitzondering van Australië. De Europese Commissie dringt er bij de lidstaten op aan optimaal gebruik te maken van de voordelen van combinaties van werken en leren om voor jongeren de overgang van school naar werk te vergemakkelijken. Op 2 juli zullen de commissarissen Androulla Vassiliou en László Andor in Leipzig het startschot geven voor de Europese Alliantie voor leerlingplaatsen om de kwaliteit, het aanbod en het imago van leerlingplaatsen en beroepsonderwijs in de hele EU te verbeteren.

In de EU-landen verdienen leraren gemiddeld 77 tot 89% van het salaris van andere werknemers met een vergelijkbare opleiding en een volledige baan; tussen 2009 en 2011 zijn de lerarensalarissen in reële termen met zo'n 4% gedaald. Als deze trend zich voortzet, dreigt de aanwerving van een nieuwe generatie gemotiveerde leraren, die de vergrijzende lerarenpopulatie binnenkort moet gaan vervangen, in gevaar te komen.

In de EU-landen verbetert de genderverdeling in het hoger onderwijs, al geldt dit niet in gelijke mate voor alle studierichtingen. Uit het verslag blijkt dat er in Europa al enige tijd meer vrouwen dan mannen een bachelor- of mastergraad behalen en dat hun aandeel stijgt (in 2011 was in de 21 EU-landen die lid van de OESO zijn 60% van alle afgestudeerden vrouw, terwijl dit in 2000 nog 55% was). Voor de belangrijke studierichtingen wiskunde, natuur- en scheikunde en technologie steeg het aandeel van vrouwen echter slechts licht, van 40 naar 42% (behalve in Tsjechië, Duitsland en Slowakije, waar de stijging meer dan 10 procentpunten bedroeg), terwijl slechts 28% van de kersverse ingenieurs vrouw was (tegen 23% in 2000). Zowel mannen als vrouwen met een hogeronderwijsgraad hadden een veel grotere kans op werk dan lager opgeleiden, maar de kloof in arbeidsparticipatie tussen mannelijke en vrouwelijke afgestudeerden van het hoger onderwijs in de leeftijdsgroep 25-64 jaar bedroeg gemiddeld in de EU-21 maar liefst 7 procentpunten (9 procentpunten voor de hele OESO).

Voor meer informatie

Webstream van de presentatie door Andreas Schleicher en Xavier Prats Monné

Het volledige verslag Education at a Glance 2013 is te vinden op deze website

De indicatoren van Education at a Glance 2013: OECD Indicators

Europese Alliantie voor leerlingplaatsen

Europese Commissie: De doelen van de EU voor onderwijs en opleiding

Education and Training Monitor 2012 van de Europese Commissie

Benchmarks voor onderwijs en opleiding

Eurydice-verslag over Funding of Education in Europe

Eurydice-verslag Key data on teachers in Europe

Contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Bijlage 1: Jaarlijkse overheidsuitgaven aan onderwijs per leerling (2010)

Bijlage 2: Jongeren die noch een baan hebben, noch onderwijs of een opleiding volgen (2008 en 2011)


Side Bar