Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. birželio 25 d.

EBPO ataskaita patvirtino, kad ES pastangos remti švietimą ir jaunimo galimybes įsidarbinti pasiteisina

Europos Komisija nekantriai laukė šiandien skelbiamos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) metinės ataskaitos Education at a Glance 2013 („Trumpa švietimo apžvalga 2013 m.“), kurioje pateikiami ir analizuojami 34 EBPO šalių, įskaitant 21 ES valstybę narę, Argentiną, Braziliją, Kiniją, Indiją, Indoneziją, Rusiją, Saudo Arabiją ir Pietų Afriką, švietimo srities duomenys. Ataskaitoje nurodomos Europos švietimo sistemos problemos, kurias bendromis jėgomis turi išspręsti ES ir jos valstybės narės; be to, patvirtinama švietimo sistemų modernizavimui skirtos politikos ir jaunimo galimybių studijuoti arba įgyti praktinių įgūdžių užsienyje svarba.

„Šioje ataskaitoje politikos kūrėjai ras daug informacijos ir duomenų, kurie padės geriau suprasti mums visiems kylančias problemas. Investicijos į švietimą ilgainiui visada atsiperka ir valstybės narės, skirstydamos biudžeto asignavimus, negali sau leisti to nepaisyti. Ataskaitos duomenys patvirtina, kad apskritai sumažinus išlaidas švietimui ir konkrečiai – mokytojų atlyginimus, darosi sunkiau pasiekti mūsų tikslą užtikrinti veiksmingą ir aukštos kokybės švietimo sistemą“, – sakė už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou.

„Dabar mums labiausiai reikia suteikti jaunimui motyvacijos ir padėti įgyti XXI a. reikalingų įgūdžių bei verslumo dvasios, vėl užtikrinsiančios Europos ekonomikos augimą. Turime būti pasirengę vykdyti reformas, kad mūsų šalių švietimo sistemos nenusileistų geriausioms pasaulyje – o tam reikia investicijų. Tiesa, iš šios ataskaitos aiškiai matyti, kad kai kurioms valstybėms narėms geriau negu kitoms sekasi išlaikyti tolygų švietimo finansavimo lygį.“

Šiuo metu, labai išaugus jaunimo nedarbui, investicijos į kokybišką švietimą ir profesinį mokymą sudaro ES politinės darbotvarkės esmę. Birželio 27 -28 d. Europos Vadovų Tarybos susirinkime bus daug kalbama apie jaunimo užimtumo skatinimo priemones. Komisija, ruošdamasi ateinančios savaitės susirinkimui, paskelbė naują iniciatyvą „Susitelkime dėl Europos jaunimo. Raginimas spręsti jaunimo nedarbo problemą“. Joje nurodomi veiksmai, kurių jau ėmėsi ar dar imsis ES padėdama valstybėms narėms modernizuoti ir gerinti jų švietimo sistemas – šis požiūris dera su ataskaitoje pateiktais duomenimis.

Šiandien ataskaitą Education at a Glance 2013 Briuselyje pristato EBPO švietimo ir profesinių įgūdžių departamento direktoriaus pavaduotojas Andreas Schleicheris, o Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas Xavier Pratsas Monné aptars ataskaitos duomenų svarbą Europos Sąjungai.

Ką ataskaita sako apie Europą

Ataskaitą Education at a Glance kasmet parengia EBPO remdamasi Europos Sąjungos statistikos tarnybos Eurostato ir Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) duomenimis. Ataskaitoje naudojami duomenys apie 34 EBPO šalių, įskaitant 21 ES valstybę narę, švietimą. Šešios ES valstybės narės (Bulgarija, Kipras, Latvija, Lietuva, Malta ir Rumunija) nepriklauso EBPO, todėl ataskaitoje jų duomenų nėra.

Stiprėjant EBPO Švietimo departamento ir Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato bendradarbiavimui analizuojant švietimo sistemas, Komisija džiaugiasi šia ataskaita. Ataskaitoje ne tik patvirtinami Komisijos atliktos Europos švietimo sistemų tendencijų analizės rezultatai, bet ir apmąstomi dideli įvairių valstybių narių padėties skirtumai.

Daugumoje ES šalių stebima švietimo išlaidų vienam besimokančiajam mažėjimo tendencija, nors šios išlaidos vis dar šiek tiek viršija EBPO vidurkį. 2010 m. EBPO priklausančios 21 ES valstybės narės išlaidų vidurkis vienam studentui visuose švietimo lygmenyse buvo 7 200 eurų, o visų EBPO šalių vidurkis – 6 900 eurų. Tai verčia susirūpinti. Be to, ES pateikti duomenys apie valdžios sektoriaus išlaidų švietimui dalį palyginus su BVP rodo, kad penkioms ES šalims (Bulgarijai, Graikijai, Italijai, Rumunijai ir Slovakijai) būdingas ne tik žemas investicijų lygis, skaičiuojant absoliučiąja verte, bet ir 2008/2009 m. prasidėjusi išlaidų mažėjimo tendencija.

2011 m. vidutiniškai 15 proc. 15–29 m. jaunuolių nei dirbo, nei mokėsi, nei dalyvavo profesiniame mokyme; šis rezultatas truputį geresnis už bendrą EBPO priklausančių šalių vidurkį, kuris yra 16 proc. Tačiau Graikijoje, Airijoje, Italijoje ir Ispanijoje tokių jaunuolių buvo daugiau negu 20 proc. Naujausi ES duomenys rodo, kad 2012 m. padėtis trijose Pietų Europos valstybėse šiuo požiūriu dar pablogėjo. Specialiai sukurtos švietimo ir mokymo programos, įskaitant iniciatyvoje „Europos jaunimo garantijos“ numatytas kokybiškas amatų mokymo programas ir stažuotes, gali suvaidinti svarbų vaidmenį siekiant nesukurti „prarastosios kartos“.

Didelė dalis ES šalių vidurinių mokyklų moksleivių dalyvauja profesinio rengimo programose; ši dalis gerokai viršija EBPO šalių vidurkį. Tiesa, padėtis įvairiose valstybėse narėse skirtinga: 2011 m. šis santykis Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Suomijoje ir Slovakijoje viršijo 70 proc. Tačiau Estijoje, Airijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Portugalijoje ir JK tokiose programose dalyvavo ne daugiau kaip 40 proc. moksleivių; tą patį galima pasakyti ir apie ES nepriklausančias šalis, išskyrus Australiją. Europos Komisija ragina valstybes nares kuo geriau panaudoti darbu pagrįstą mokymą, kad jaunuoliams būtų lengviau pereiti iš švietimo sistemos į darbo rinką. Liepos 2 d. Komisijos nariai Androulla Vassiliou ir László Andoras Leipcige paskelbs Europos gamybinės praktikos aljanso veiklos pradžią; šiuo aljansu siekiama gerinti gamybinės praktikos ir profesinio mokymo visoje ES įvaizdį bei kokybę, didinti jų pasiūlą.

ES šalių mokytojų atlyginimai sudaro 77–89 proc. panašaus išsilavinimo visą darbo dieną dirbančių darbuotojų atlyginimo; 2009–2011 m. mokytojų atlyginimai realiąja verte sumažėjo apytikriai 4 proc. Jei ši tendencija tęsis, gali kilti sunkumų įdarbinant naują motyvuotų dirbti šį darbą mokytojų kartą, turinčią užimti netrukus į pensiją išeisiančių senųjų darbuotojų vietas darbo rinkoje.

Lyčių pasiskirstymas aukštojo mokslo sistemoje ES šalyse gerėja, nors ne visose srityse vienodai. Ataskaitos duomenys rodo, kad Europoje jau senokai bakalauro ir (arba) magistro laipsnį įgyja daugiau merginų negu vaikinų, ir kad merginų dalis didėja (21 EBPO priklausančioje ES šalyje 2011 m. jos sudarė 60 proc. visų absolventų, o 2000 m. – 55 proc.). Tiesa, pagrindinėse matematikos, tiksliųjų mokslų ir technologijų srityse merginų padaugėjo nežymiai, tik nuo 40 proc. iki 42 proc. (išskyrus Čekiją, Vokietiją ir Slovakiją, kur jų padaugėjo daugiau kaip 10 procentinių punktų), o inžinerijos studijose merginų yra 28 proc. (padaugėjo nuo 23 proc.). Aukštąjį išsilavinimą turinčių vyrų ir moterų įsidarbinimo galimybės ir toliau išlieka daug geresnės už bet kurio kito išsilavinimo asmenų; tačiau aukštąjį mokslą baigusių 25–64 m. vyrų ir moterų užimtumo lygio skirtumas 21 ES valstybėje vidutiniškai siekė net 7 procentinius punktus (visose EBPO šalyse – 9 procentinius punktus).

Daugiau informacijos

Andreaso Schleicherio ir Xavier Pratso Monné techninio pasitarimo vieša transliacija internetu.

Visas ataskaitos Education at a Glance 2013 tekstas yra šioje svetainėje.

Ataskaitos Education at a Glance rodikliai: EBPO rodikliai .

Europos gamybinės praktikos aljansas

Europos Komisija: ES švietimo ir mokymo tikslai

Europos Komisijos Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis 2012

Švietimo ir mokymo Lyginamosios analizės lankstinukas

Tinklo Eurydice ataskaita Švietimo finansavimas Europoje

Tinklo Eurydice ataskaita Pagrindiniai duomenys apie Europos mokytojus

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott +32 2 295 92 58; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam +32 2 295 96 67

1 priedėlis. Metinės švietimo išlaidos, skaičiuojant vienam besimokančiajam (2010 m.)

2 priedėlis. Nedirbančių, nesimokančių ir profesiniame mokyme nedalyvaujančių jaunuolių skaičius (2008 ir 2011 m.)


Side Bar