Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 25. kesäkuuta 2013

OECD:n raportin mukaan EU:n investoinneista koulutukseen ja nuorten työllisyyteen on saatu hyviä tuloksia

Euroopan komissio otti tänään tyytyväisenä vastaan Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) vuotuisen raportin Education at a Glance 2013, jossa tarkastellaan 34 OECD-maan koulutusjärjestelmiä. Mukana on muun muassa 21 EU:n jäsenvaltiota sekä Argentiina, Brasilia, Etelä-Afrikka, Indonesia, Intia, Kiina, Saudi-Arabia ja Venäjä. Raportissa esitetään eurooppalaisten koulutusjärjestelmien ongelmakohtia, joihin EU:n ja sen jäsenvaltioiden on puututtava yhdessä. Lisäksi siinä korostetaan sellaisten politiikkojen merkitystä, joilla pyritään koulutusjärjestelmien uudistamiseen ja nuorten koulutus- ja harjoittelumahdollisuuksien lisäämiseen ulkomailla.

”Tästä raportista päättäjät saavat valtavasti tietoa ja näyttöä, ja se selventää kuvaa nykytilanteen haasteista. Investoiminen koulutukseen on pitkällä aikavälillä aina kannattavaa, eivätkä jäsenvaltiot saa unohtaa sitä päättäessään julkisten varojen kohdentamisesta. Kuten raportissa todetaan, koulutusmenojen supistaminen yleisesti ja leikkaukset erityisesti opettajien palkoissa saattavat estää koulutusjärjestelmien tehokkuutta ja laadukkuutta koskevan tavoitteen toteutumisen”, totesi koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou.

”Meidän on varmistettava, että nuoret ovat motivoituneita ja että heillä on 2000-luvulla tarvittava osaaminen ja yrittäjyyshenkeä, joiden avulla Eurooppa saadaan takaisin kasvun tielle. Meidän on oltava valmiita toteuttamaan uudistuksia, jotta koulutusjärjestelmämme vastaavat maailman parhaita – tämä vaatii investointeja. Raportista käy kuitenkin ilmi, että jotkin jäsenvaltiot pystyvät toisia paremmin pitämään koulutusmenot riittävällä tasolla.”

Investoinnit laadukkaaseen koulutukseen ovat erityisesti nykyisessä korkean nuorisotyöttömyyden tilanteessa EU:n poliittisen asialistan kärjessä. Seuraavassa, 27.–28. kesäkuuta kokoontuvassa Eurooppa-neuvostossa keskitytään nuorisotyöllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin. Komissio on osallistunut ensi viikon kokoukseen muun muassa käynnistämällä uuden aloitteen ”Yhteistyötä Euroopan nuorten hyväksi”. Siinä esitetään toimia, jotka EU on toteuttanut tai tulee toteuttamaan auttaakseen jäsenvaltioita uudistamaan ja parantamaan koulutusjärjestelmiään. Tämä lähestymistapa vastaa raportissa Education at a Glance 2013 esitettyjä havaintoja.

Education at a Glance 2013 -raportin esittelee tänään Brysselissä OECD:n koulutuksesta ja osaamisesta vastaava varajohtaja Andreas Schleicher. Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston varapääjohtaja Xavier Prats Monné kommentoi raportin EU:ta koskevia havaintoja.

Mitä raportissa sanotaan Euroopasta:

Education at a Glance -raportin laatii vuosittain OECD. Laadinnassa hyödynnetään Euroopan unionin tilastotoimiston Eurostatin ja Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (UNESCO) keräämiä tietoja. Raportissa käsitellään 34 OECD-maan koulutusta. Mukana on 21 EU:n jäsenvaltiota. Kuusi EU:n jäsenvaltiota (Bulgaria, Kypros, Latvia, Liettua, Malta ja Romania) ei kuulu OECD:hen, eikä niitä siksi käsitellä raportissa.

Komissio katsoo, että raportti vahvistaa OECD:n koulutusosaston ja komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston välistä yhteistyötä koulutusjärjestelmien analysoinnissa. Raportti vahvistaa komission omaa analyysiä eurooppalaisille koulutusjärjestelmille tyypillisistä kehityssuuntauksista ja toisaalta kuvastaa jäsenvaltioissa vallitsevia hyvinkin erilaisia tilanteita.

Koulutusmenojen määrä oppilasta kohti on laskusuunnassa useimmissa EU-maissa, vaikka ne ovatkin vielä hiukan OECD:n keskiarvon yläpuolella. Vuonna 2010 OECD:hen kuuluvissa 21 EU:n jäsenvaltioissa menot oppilasta kohti kaikilla opetuksen tasoilla olivat 7 200 euroa, kun koko OECD:ssä ne olivat 6 900 euroa. Tämä on vakava huolenaihe. Lisäksi EU:n omien tietojen mukaisten valtioiden koulutusmenojen tarkastelu prosentteina BKT:stä osoittaa, että viidessä EU-maassa (Bulgaria, Italia, Kreikka, Romania ja Slovakia) sekä investoinnin absoluuttinen määrä on alhainen että menot ovat jatkuvasti supistuneet vuosista 2008/2009.

Vuonna 2011 15–29-vuotiaista nuorista keskimäärin 15 prosenttia ei ollut työssä eikä koulutuksessa (NEET-nuoret). Osuus on hiukan pienempi kuin OECD:n keskiarvo, joka on 16 prosenttia. Irlannissa, Italiassa, Kreikassa ja Espanjassa jopa yli 20 prosenttia nuorista oli tässä tilanteessa. Tuoreimpien EU-lukujen mukaan tilanne heikkeni vuonna 2012 kolmessa mainitussa Etelä-Euroopan maassa. EU:n nuorisotakuun puitteissa toteutettavilla kohdennetuilla yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ohjelmilla, mukaan lukien korkealaatuiset oppisopimuskoulutusohjelmat ja harjoittelujaksot, on suuri merkitys, kun pyritään välttämään ”menetetyn sukupolven” uhkaa.

EU-maissa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien osuus on merkittävästi suurempi kuin OECD:ssä keskimäärin. Tilanne vaihtelee kuitenkin suuresti jäsenvaltioiden välillä. Vuonna 2011 tämä osuus oli yli 70 prosenttia Belgiassa, Itävallassa, Suomessa, Slovakiassa ja Tšekissä. Sen sijaan Irlannissa, Kreikassa, Portugalissa, Unkarissa, Virossa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain 40 prosenttia opiskelijoista kuului tällaisten opintojen piiriin. Sama koski myös EU:n ulkopuolisia maita Australiaa lukuun ottamatta. Euroopan komissio kehottaa jäsenvaltioita maksimoimaan työssä oppimisen edut, jotta voidaan helpottaa nuorten siirtymistä koulusta työelämään. Komissaarit Androulla Vassiliou ja László Andor käynnistävät Leipzigissä 2. heinäkuuta eurooppalaisen oppisopimusyhteenliittymän, jolla pyritään parantamaan oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen laatua, tarjontaa ja julkisuuskuvaa.

Opettajat ansaitsevat EU-maissa keskimäärin 77–89 prosenttia vastaavasti koulutettujen kokopäiväisten työntekijöiden palkasta. Vuosien 2009 ja 2011 välillä opettajien palkat ovat laskeneet reaalisesti noin 4 prosenttia. Kehityssuuntauksen jatkuminen voi vaarantaa motivoituneen uuden opettajasukupolven rekrytoinnin. Uusia opettajia tarvitaan korvaamaan ikääntyvä opettajakunta, joka jää eläkkeelle lähitulevaisuudessa.

Korkea-asteen koulutuksen sukupuolijakauma on kohentumassa EU-maissa, tosin ei tasaisesti kaikilla aloilla. Raportin mukaan naiset ovat jo jonkin aikaa suorittaneet Euroopassa alemman/ylemmän korkeakoulututkinnon miehiä useammin. Naisten osuus on edelleen kasvussa (vuonna 2011 OECD:hen kuuluvissa 21 EU:n jäsenvaltiossa kaikista tutkinnon suorittaneista 60 prosenttia, kun vastaava osuus vuonna 2000 oli 55 prosenttia). Matematiikan, tieteen ja teknologian avainaloilla naisten osuus nousi kuitenkin vain hiukan eli 40 prosentista 42 prosenttiin (paitsi Saksassa, Slovakiassa ja Tšekissä, joissa naisten osuus nousi yli 10 prosenttiyksikköä), kun taas konetekniikassa naisten osuus oli 28 prosenttia (aiemmin 23 prosenttia). Korkea-asteen koulutuksen saaneiden miesten ja naisten työllistymismahdollisuudet ovat edelleen paremmat kuin muun koulutusasteen suorittaneiden. Silti ero korkea-asteen koulutuksen saaneiden 25–64-vuotiaiden miesten ja naisten työllistymisessä oli niinkin suuri kuin keskimäärin 7 prosenttiyksikköä mainituissa 21 EU:n jäsenvaltiossa (9 prosenttiyksikköä koko OECD:ssä).

Lisätietoja

Andreas Schleicherin ja Xavier Prats Monnén esitykset internetissä

Koko Education at a Glance 2013 -raportti on saatavilla verkkosivulla

Education at a Glance 2013 -indikaattorit: OECD:n indikaattorit

Eurooppalainen oppisopimusyhteenliittymä

Euroopan komissio: EU:n koulutustavoitteet

Euroopan komission koulutuksen seurantakatsaus 2012

Koulutuksen vertailuarvot

Eurydice-raportti koulutuksen rahoituksesta Euroopassa

Eurydice-raportti eurooppalaisia opettajia koskevista keskeisistä tiedoista

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2) 295 92 58 Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2) 295 96 67

Liite 1: Vuotuiset julkiset koulutusmenot opiskelijaa kohti (2010)

Liite 2: Sekä työelämän että koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret (2008 ja 2011)


Side Bar