Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2013

Οι επενδύσεις της ΕΕ για την εκπαίδευση και την απασχολησιμότητα των νέων αποδίδουν, όπως επιβεβαιώνει έκθεση του ΟΟΣΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε σήμερα τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης Education at a Glance 2013, η οποία καταρτίστηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και αναλύει τα εκπαιδευτικά συστήματα των 34 κρατών μελών του ΟΟΣΑ, περιλαμβανομένων 21 κρατών μελών της ΕΕ, καθώς επίσης της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Κίνας, της Ινδίας, της Ινδονησίας, της Ρωσίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Νότιας Αφρικής. Η έκθεση προσδιορίζει διάφορες προκλήσεις για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, και επιβεβαιώνει τη σημασία των πολιτικών που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και στην αύξηση των ευκαιριών των νέων να σπουδάσουν στο εξωτερικό.

«Η παρούσα έκθεση αποτελεί σημαντική πηγή γνώσεων και στοιχείων για τους φορείς χάραξης πολιτικής και συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Η επένδυση στην εκπαίδευση πάντα αποδίδει μακροπρόθεσμα, και τα κράτη μέλη δεν πρέπει να το ξεχνούν αυτό όταν κατανέμουν τους δημόσιους δημοσιονομικούς πόρους. Όπως επιβεβαιώνει η έκθεση, οι περικοπές στις δαπάνες για την παιδεία γενικά, και στους μισθούς των εκπαιδευτικών ειδικότερα, μπορεί να μας εμποδίσουν να πετύχουμε τον στόχο μας για αποτελεσματικά εκπαιδευτικά συστήματα υψηλής ποιότητας», δήλωσε η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας.

«Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι να δώσουμε στους νέους κίνητρα και να τους εξοπλίσουμε με δεξιότητες του 21ου αιώνα και με το επιχειρηματικό πνεύμα που χρειάζεται ώστε η Ευρώπη να επιστρέψει στον δρόμο της ανάπτυξης. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε τα εκπαιδευτικά μας συστήματα να συγκαταλέγονται στα καλύτερα στον κόσμο —κι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσουμε. Ωστόσο, όπως προκύπτει σαφώς από την παρούσα έκθεση, ορισμένα κράτη μέλη έχουν καλύτερες επιδόσεις από άλλα όσον αφορά τη διατήρηση του επιπέδου των δαπανών για την παιδεία».

Οι επενδύσεις σε ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως στις σημερινές συνθήκες υψηλής ανεργίας των νέων, βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ. Το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Ιουνίου, θα επικεντρωθεί σε μέτρα για την προώθηση της απασχόλησης των νέων. Στο πλαίσιο της συμβολής της στη σύνοδο της επόμενης εβδομάδας, η Επιτροπή εγκαινίασε μια νέα πρωτοβουλία με τίτλο «Συνεργασία για τους νέους της Ευρώπης». Η πρωτοβουλία αυτή προσδιορίζει ενέργειες που έχει αναλάβει ή θα αναλάβει η ΕΕ για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν και να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα —μια προσέγγιση που συνάδει με τις διαπιστώσεις της έκθεσης Education at a Glance 2013.

Η έκθεση Education at a Glance 2013 παρουσιάζεται σήμερα στις Βρυξέλλες από τον κ. Andreas Schleicher, αναπληρωτή διευθυντή Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων στον ΟΟΣΑ· ο κ. Xavier Prats Monné, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα σχολιάσει τη σημασία που έχουν τα πορίσματα της έκθεσης για την ΕΕ.

Τι αναφέρει η έκθεση Education at a Glance 2013 για την Ευρώπη

Η έκθεση Education at a Glance εκδίδεται κάθε χρόνο από τον ΟΟΣΑ και βασίζεται σε στοιχεία που συλλέγονται από την Eurostat, τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από την Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO). Η έκθεση παρουσιάζει στοιχεία για την εκπαίδευση από 34 χώρες του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένων 21 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έξι κράτη μέλη της ΕΕ δεν ανήκουν στον ΟΟΣΑ (η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα και η Ρουμανία) και, επομένως, δεν συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση.

Η Επιτροπή χαιρετίζει την έκθεση στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Παιδείας του ΟΟΣΑ και της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Επιτροπής όσον αφορά την ανάλυση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Η έκθεση επιβεβαιώνει την ανάλυση της Επιτροπής σχετικά με τις τάσεις που χαρακτηρίζουν τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, ενώ ταυτόχρονα αντανακλά τις πολύ διαφορετικές καταστάσεις που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών.

Οι εκπαιδευτικές δαπάνες ανά σπουδαστή παρουσιάζουν πτωτική τάση στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, αν και εξακολουθούν να είναι ελαφρώς υψηλότερες από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Το 2010 οι δαπάνες ανά σπουδαστή σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης στα 21 κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στον ΟΟΣΑ ανήλθαν σε 7.200 ευρώ έναντι 6.900 ευρώ στον ΟΟΣΑ συνολικά. Το γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχία· επιπλέον, από τα αριθμητικά στοιχεία της ίδιας της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες για την παιδεία ως ποσοστό του ΑΕγχΠ προκύπτει ότι πέντε χώρες της ΕΕ (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβακία και Ρουμανία) συνδυάζουν συγχρόνως χαμηλό επίπεδο επενδύσεων σε απόλυτες τιμές και πτωτική τάση στις δαπάνες για την παιδεία από το 2008/09.

Κατά μέσο όρο, το 15% των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών ούτε εργάζονταν ούτε παρακολουθούσαν μαθήματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης το 2011, ποσοστό ελαφρώς καλύτερο από τον συνολικό μέσο όρο του ΟΟΣΑ (16%). Ωστόσο, στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Ισπανία πάνω από το 20% των νέων βρίσκονταν σ’ αυτή την κατάσταση. Τα τελευταία αριθμητικά στοιχεία της ΕΕ δείχνουν ότι η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε το 2012 για τις τρεις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Σημαντικό ρόλο για την αποτροπή του κινδύνου να υπάρξει μια «χαμένη γενιά» θα διαδραματίσουν διάφορα ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και διάφορα υψηλής ποιότητας προγράμματα μαθητείας ή πρακτικής άσκησης που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΕ «Εγγύηση για τους νέους».

Οι χώρες της ΕΕ έχουν μεγάλο μερίδιο σπουδαστών σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ανώτερου επιπέδου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, η εικόνα ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών: το 2011 το ποσοστό αυτό υπερέβη το 70% στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία και τη Σλοβακική Δημοκρατία. Αλλά στην Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο το εν λόγω ποσοστό δεν ξεπερνούσε το 40%· το ίδιο συνέβη και στις χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ, με εξαίρεση την Αυστραλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέπει τα κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη της μάθησης με βάση την εργασία για τη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από το σχολείο στην εργασία. Στις 2 Ιουλίου οι επίτροποι Ανδρούλλα Βασιλείου και László Andor θα εγκαινιάσουν την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Θέσεις Μαθητείας στη Λειψία, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας, της παροχής και της εικόνας της μαθητείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε όλη την ΕΕ.

Κατά μέσο όρο, οι εκπαιδευτικοί στις χώρες της ΕΕ κερδίζουν μεταξύ του 77% και του 89% των μισθών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ίδιου μορφωτικού επιπέδου· οι μισθοί τους μειώθηκαν σε πραγματικούς όρους κατά περίπου 4% μεταξύ 2009 και 2011. Αν αυτή η τάση συνεχιστεί, ενδέχεται να απειληθεί η πρόσληψη μιας νέας γενιάς εκπαιδευτικών με ζήλο, που θα αντικαταστήσουν τους εκπαιδευτικούς που γερνούν και που θα συνταξιοδοτηθούν στο εγγύς μέλλον.

Η κατανομή των φύλων στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες της ΕΕ βελτιώνεται, αλλά όχι εξίσου σε όλους τους τομείς. Όπως αποκαλύπτει η έκθεση, εδώ και αρκετά χρόνια στην Ευρώπη οι γυναίκες απόφοιτοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακών σπουδών είναι περισσότερες από τους άντρες και το ποσοστό τους αυξάνει (60% του συνόλου των πτυχιούχων στις 21 χώρες της ΕΕ που συμμετέχουν στον ΟΟΣΑ, έναντι 55% το 2000). Ωστόσο, στους κρίσιμους τομείς των μαθηματικών, των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας το μερίδιό τους αυξήθηκε ελάχιστα, από 40 σε 42% (εκτός από την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία και η Σλοβακία, όπου το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά περισσότερες από 10 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ στη μηχανική το μερίδιο ανήλθε σε 28% (από 23%). Οι ευκαιρίες απασχόλησης παρέμειναν πολύ καλύτερες για τους άνδρες και τις γυναίκες που έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σύγκριση με κάθε άλλο εκπαιδευτικό επίπεδο· ωστόσο, η διαφορά στα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-64 ετών ανερχόταν, κατά μέσο όρο, σε 7 ποσοστιαίες μονάδες για την ΕΕ21 (9 ποσοστιαίες μονάδες για τις χώρες του ΟΟΣΑ συνολικά).

Για περισσότερες πληροφορίες

Ενημέρωση από τον κ. Andreas Schleicher και τον κ. Xavier Prats Monné σε διαδικτυακή μετάδοση

Ολόκληρη η έκθεση Education at a Glance 2013 είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο

Δείκτες Education at a Glance 2013: OECD Indicators

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Θέσεις Μαθητείας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οι στόχοι της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Education and Training Monitor 2012»

Εκπαίδευση και κατάρτιση: Benchmark leaflet

Έκθεση Eurydice Funding of Education in Europe

Έκθεση Eurydice Key data on teachers in Europe

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) Twitter: @DennisAbbott

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)

Παράρτημα 1: Ετήσιες δημόσιες δαπάνες εκπαίδευσης ανά σπουδαστή (2010)

Παράρτημα 2: Νέοι που ούτε εργάζονται ούτε παρακολουθούν μαθήματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης (2008 και 2011)


Side Bar