Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 25. juni 2013

OECD-rapport bekræfter, at EU's investeringer i uddannelse og ungdomsbeskæftigelse lønner sig

Europa-Kommissionen hilste i dag med tilfredshed offentliggørelsen af Education at a Glance 2013, en årlig rapport udarbejdet af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), som analyserer uddannelsessystemerne i 34 OECD-lande, herunder 21 EU-medlemsstater samt Argentina, Brasilien, Indien, Indonesien, Kina, Rusland, Saudi-Arabien og Sydafrika. I rapporten udpeges de udfordringer for de europæiske uddannelsessystemer, som EU og medlemsstaterne i fællesskab skal løse, og rapporten bekræfter betydningen af de førte politikker for modernisering af uddannelsessystemerne og forbedring af de unges muligheder for at studere og tage på praktikophold i udlandet.

"Denne rapport er en væsentlig videnskilde og et vigtigt evidensgrundlag for beslutningstagere, og den bidrager til at forbedre vores forståelse af de udfordringer, vi står over for. På lang sigt lønner investeringer i uddannelse sig altid, og medlemsstaterne har ikke råd til at glemme dette, når de fordeler offentlige midler. Som rapporten bekræfter, står nedskæring af udgifterne til uddannelse generelt og beskæring af lærerlønningerne i særdeleshed i vejen for vores mål om at sikre effektive uddannelsessystemer af høj kvalitet," udtalte Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og unge.

"Vi skal sikre, at de unge er motiverede og udstyret med færdigheder, som er tilpasset det 21. århundrede, og at de har en iværksætterånd, som kan bringe Europa tilbage på vækstsporet. Vi skal være parate til at gennemføre reformer, så vores uddannelsessystemer kan måle sig med de bedste i verden – og det betyder, at vi er nødt til at investere. Som rapporten dog viser, har nogle medlemsstater været bedre end andre til at fastholde deres udgifter til uddannelse."

Investeringer i almen og faglig uddannelse af høj kvalitet er et centralt punkt på EU's politiske dagsorden, navnlig i den aktuelle situation med høj ungdomsarbejdsløshed. Det kommende møde i Det Europæiske Råd den 27.-28. juni vil fokusere på initiativer til forbedring af ungdomsbeskæftigelsen. Kommissionen har som led i sit bidrag til mødet i næste uge iværksat et nyt initiativ: "Fælles indsats for EU's unge". Heri fastsættes en række foranstaltninger, der allerede er truffet eller skal træffes af EU for at hjælpe medlemsstaterne med at modernisere og forbedre deres uddannelsessystemer – og som er i tråd med konklusionerne i Education at a Glance 2013.

Education at a Glance 2013 fremlægges i dag i Bruxelles af Andreas Schleicher, vicedirektør for uddannelse og færdigheder, OECD. Xavier Prats Monné, vicedirektør i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Uddannelse og Kultur, fremsætter sine bemærkninger til de resultater, der er relevante for EU.

Hvad siger Education at a Glance 2013 om EU:

Education at a Glance udarbejdes hvert år af OECD og er baseret på oplysninger fra Eurostat, Den Europæiske Unions statistiske kontor, og De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO). Rapporten samler oplysninger fra de 34 OECD-lande, herunder 21 EU-medlemsstater. Seks EU-medlemsstater er ikke medlemmer af OECD (Bulgarien, Cypern, Letland, Litauen, Malta og Rumænien), og optræder derfor ikke i rapporten.

Kommissionen hilser med tilfredshed rapporten, som er et udtryk for et forstærket samarbejde mellem OECD's uddannelsesafdeling og Kommissionens Generaldirektorat for Uddannelse og Kultur i forbindelse med analyse af uddannelsessystemerne. Rapporten bekræfter Kommissionens egne analyser af den udvikling, som præger de europæiske uddannelsessystemer, samtidig med at den afspejler de store forskelle blandt medlemsstaterne.

Udgifterne til uddannelse pr. studerende er faldende i de fleste EU-lande, selv om niveauet stadig er lidt over gennemsnittet i OECD. I 2010 var udgifterne pr. studerende på alle uddannelsesniveauer i de 21 EU-medlemsstater i OECD 7 200 EUR i sammenligning med 6 900 EUR i hele OECD. Det giver anledning til bekymring. EU's egne oplysninger om offentlige udgifter til uddannelse udtrykt i procent af BNP viser desuden, at fem EU-lande (Bulgarien, Grækenland, Italien, Rumænien og Slovakiet) siden 2008/09 har haft både et lavt investeringsniveau i absolutte tal og faldende udgifter til uddannelse.

I gennemsnit var 15 % af de unge mellem 15 og 29 år i 2011 hverken i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse (NEET), hvilket kun er en smule bedre end gennemsnittet i OECD på 16 %. I Grækenland, Irland, Italien og Spanien befandt mere end 20 % af de unge sig imidlertid i denne situation. Nylige tal viser, at situationen er blevet yderligere forværret i 2012 i de tre sydeuropæiske lande. For at forhindre, at man "taber en hel generation på gulvet", er det vigtigt med målrettede programmer for almen og faglig uddannelse, herunder lærlingeuddannelser og praktikophold af høj kvalitet som led i ungdomsgarantien i EU.

EU-landene har en høj andel af studerende indskrevet på de erhvervsfaglige programmer på gymnasialt niveau, som er betydeligt højere end gennemsnittet i OECD. Dette illustrerer dog ikke i tilstrækkelig grad de store forskelle mellem medlemsstaterne: I 2011 var denne andel over 70 % i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Finland og Slovakiet. Men i Estland, Irland, Grækenland, Ungarn, Portugal og Det Forenede Kongerige var der ikke mere end 40 % indskrevet på sådanne programmer, hvilket også var tilfældet i landene uden for EU, bortset fra Australien. Europa-Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til i størst muligt omfang at udnytte mulighederne ved arbejdsbaseret læring for at lette overgangen fra uddannelse til arbejde for de unge. Den 2. juli vil EU-kommissærerne Androulla Vassiliou og László Andor lancere den europæiske alliance for lærlingeuddannelser i Leipzig, som har til formål at forbedre kvaliteten og udbuddet af lærlingeuddannelser og erhvervsuddannelser samt deres image i EU.

Lærerne i EU-landene tjener i gennemsnit mellem 77 % og 89 % af, hvad fuldtidsansatte med tilsvarende uddannelser tjener. Reallønnen for lærere faldt i perioden 2009-2011 med omkring 4 %. Hvis denne udvikling fortsætter, kan det blive vanskeligt at rekruttere en ny generation af motiverede lærere, som skal overtage arbejdet, når den aldrende arbejdsstyrke inden længe går på pension.

Kønsfordelingen på de videregående uddannelser i EU-landene er under forbedring, men ikke på alle områder. Rapporten viser, at flere kvinder end mænd i de seneste år har afsluttet bachelor- eller kandidatuddannelser, og denne andel er stadig stigende (60 % af alle kandidater i de 21 EU-medlemsstater i OECD i 2011 i sammenligning med 55 % i 2000). På kernefagene inden for naturvidenskab og matematik steg andelen af kvinder imidlertid kun en smule fra 40 til 42 % (undtagen i Tjekkiet, Tyskland og Slovakiet, hvor den steg med mere end 10 procentpoint), og andelen af kvinder i ingeniørfagene er blot 28 % (en stigning fra 23 %). Beskæftigelsesmulighederne for mænd og kvinder med en videregående uddannelse er stadig langt bedre end for andre uddannelsesniveauer. Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen for mænd og kvinder med en videregående uddannelse i alderen 25-64 år var imidlertid helt oppe på 7 procentpoint i de 21 EU-medlemsstater (9 procentpoint i OECD-landene generelt).

Yderligere oplysninger

Andreas Schleichers og Xavier Prats Monnés fremlæggelse webstreames

Den fuldstændige rapport Education at a Glance 2013 kan findes her

Indikatorer for Education at a Glance 2013: OECD-indikatorer

Europæisk alliance for lærlingeuddannelser

Europa-Kommissionen: EU's mål vedrørende uddannelse

Europa-Kommissionens uddannelsesovervågning 2012

Oplysninger om uddannelsesbenchmark

Eurydicerapport om uddannelsesfinansiering i Europa

Eurydicerapport med nøgletal om lærere i Europa

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott +32 2 295 92 58, Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam +32 2 295 96 67

Bilag 1: Årlige offentlige udgifter til uddannelse pr. studerende (2010)

Bilag 2: Unge, som hverken er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse (2008 og 2011)


Side Bar