Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli [25. júna 2013]

Digitálna agenda: Vďaka otvoreným štandardom by verejný sektor mohol ušetriť 1 miliardu eur ročne

Komisia dnes predstaví novú politiku určenú na pomoc verejným orgánom, ktorej cieľom je zabrániť, aby boli používatelia závislí na jedinom poskytovateľovi IKT. Na základe odporúčaní vyplývajúcich z tohto prístupu, ktorý sa zameriava na boj proti odkázanosti na určitého dodávateľa, by verejný sektor EÚ mohol ročne ušetriť viac ako 1 miliardu eur. Napríklad otvorené verejné súťaže dokážu pritiahnuť pozornosť vyššieho počtu uchádzačov, ktorí predkladajú ponuky s lepšou hodnotou (zdvojnásobením počtu uchádzačov sa zvyčajne zníži hodnota kontraktu o 9 %).

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová uviedla: „Vďaka otvoreným štandardom funguje hospodárska súťaž, vznikajú inovácie a zároveň sa dosahujú úspory. Príručka, ktorú dnes vydávame, poslúži vnútroštátnym orgánom na to, aby dokázali pohotovo využiť všetky príležitosti na dosiahnutie inovácií a efektívnosti.“

Využívaním štandardov (namiesto jedinej špecifickej značky IKT či nástroja, systému alebo výrobku IKT) pri obstarávaní informačno-komunikačných systémov sa šetria peniaze daňovníkov. Mnohým organizáciám však chýbajú odborné znalosti, na základe ktorých by sa dokázali rozhodnúť, ktoré štandardy vyhovujú ich potrebám IKT, alebo sa v prípade zmeny obávajú príliš vysokých úvodných nákladov či straty údajov. V dôsledku toho sú naďalej odkázaní na svoje systémy IKT alebo na služby jediného poskytovateľa.

Vďaka intenzívnejšiemu využívaniu štandardov sa takisto zjednodušuje výmena údajov medzi verejnými systémami, takže postačí, ak občania poskytnú svoje osobné údaje ktorémukoľvek orgánu verejnej správy len raz. Zároveň sa takto uľahčuje aj vykonávanie cezhraničných služieb eGovernment, ktoré potrebujú občania i podniky pri cestovaní, práci, štúdiu či podnikaní v rámci EÚ.

Cieľom príručky je pomáhať pracovníkom vo verejnom sektore pri plánovaní, ako aj nákupe systémov a služieb IKT pre verejné organizácie. Príručka poslúži krajinám, regiónom alebo konkrétnym sektorom pri rozvoji celkovej stratégie IKT vzhľadom na v nej uvedené hlavné zásady, ktorých cieľom je zabezpečovať kompatibilné fungovanie systémov IKT a poskytovať občanom efektívne služby. Okrem toho im pomôže aj spravodlivo a transparentne posúdiť súčasné štandardy tak, aby si zvolili tie, ktoré dokážu najlepšie podporiť ich stratégiu, a pritom neboli odkázaní na jediného dodávateľa. V príručke sa uvádza, že dlhodobé plánovanie by mohlo pomôcť pri nahrádzaní systémov, ktoré majú tendenciu spôsobovať odkázanosť na určitého dodávateľa, alternatívnymi riešeniami založenými na štandardoch, čím by sa mohli vykompenzovať vyššie úvodné náklady pri nahrádzaní systémov. V príručke sa napokon nachádzajú aj praktické pokyny pre pracovníkov v oblasti verejného obstarávania, ktoré môžu v danej situácii okamžite využiť, a ktoré im pomôžu pri podnikaní ďalších iniciatív.

Európska komisia usporiada stretnutia s účasťou zástupcov verejných orgánov, dodávateľského odvetvia IKT, organizácií pre štandardy a občianskej spoločnosti, počas ktorých si verejnoprávne organizácie budú môcť vymieňať svoje skúsenosti, osvojovať si nové osvedčené postupy, riešiť spoločné problémy a navrhovať ich riešenia.

Súvislosti

V digitálnej agende pre Európu sa vymedzuje problém „odkázanosti na určitého dodávateľa“ a uvádza záväzok poskytnúť usmernenie týkajúce sa prepojenia medzi štandardizáciou IKT a verejným obstarávaním s cieľom pomôcť verejným orgánom lepšie využívať štandardy v záujme podpory efektívnosti a znižovania miery odkázanosti na jediného dodávateľa. Komisia dnes vydáva oznámenie, ku ktorému pripája pracovný dokument útvarov Komisie. Súčasťou tohto dokumentu je praktická príručka, v ktorej sa uvádzajú spôsoby, ako lepšie využívať štandardy v rámci obstarávania, a to predovšetkým v prípade verejného sektora.

Užitočné odkazy

Otvorené štandardy v digitálnej agende

(https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-standards )

Digital Agenda Action 23: Provide guidance on ICT standardisation and public procurement

Zásady otvorených štandardov – Spojené kráľovstvo

Zásady otvorených štandardov – Holandsko

Hashtag: #standards, #publicprocurement

Digitálna agenda

Neelie na Twitteri

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar