Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 25. juuni 2013

Digitaalarengu tegevuskava: avatud standardid võimaldavad avalikul sektoril säästa miljard eurot aastas

Euroopa Komisjon teatas täna uuest poliitikast, mis aitaks riigiasutustel vältida sõltuvust ühest IKT teenuseosutajast. Kui järgitaks uusi klientide sidumist vähendavaid soovitusi, võiks ELi avalikus sektoris hoida kokku rohkem kui 1,1 miljardit eurot aastas. Näiteks võiksid avatud pakkumismenetlused pakkujate arvu suurendada, millega kaasneksid soodsamad hinnad (pakkujate arvu kohakordistamine vähendab tavaliselt lepingu mahtu 9 %).

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes sõnas: „Avatud standardid tekitavad konkurentsi, aitavad kaasa innovatsioonile ja säästavad raha. Täna avaldatud juhend annab riikide ametiasutustele võimaluse innovatsiooniks ja tõhususeks.”

Standardite kasutamine – mitte ühe IKT kaubamärgi, vahendi, süsteemi või toote kindlaksmääramine – aitaks IKT-süsteemide hangete puhul säästa maksumaksjate raha. Siiski puuduvad paljudel organisatsioonidel vajalikud oskused, et otsustada, millised standardid on nende IKT vajaduste seisukohast olulised, või kardavad nad, et esialgsed muudatustega kaasnevad kulud oleksid liiga suured ja muudatused tooksid kaasa andmete kao. Seetõttu jäävad nad seotuks oma IKT-süsteemidega või ainult ühe teenusepakkujaga.

Ulatuslikum standardite kasutamine lihtsustab teabevahetust riiklike süsteemide vahel, nii et kodanikud võivad andmed edastada ainult ühe korra mis tahes riigiasutusele. See hõlbustab piiriüleste e-valitsuse teenuste teket, mida kodanikud ja ettevõtted vajavad, kui nad ELis reisivad, töötavad, õpivad või äri teevad.

Täna avaldatud juhend on mõeldud selleks, et aidata riigiasutuste IKT-süsteemide ja -teenuste planeerimise ja soetamise eest vastutavaid ametnikke. See aitab riike, piirkondi või rakendusvaldkondi üldise IKT-strateegia väljatöötamisel, mille põhimõtteks on IKT-süsteemide koostoime ja tõhusa teenuse osutamine kodanikele. Lisaks sellele aitab juhend neil hinnata olemasolevaid standardeid õiglaselt ja läbipaistvalt, et valida need, mis kõige paremini strateegiat toetavat ja klientide sidumist väldivad. Juhendi kohaselt võib pikaajaline kavandamine aidata asendada sidumisalteid süsteeme standarditel põhinevate alternatiividega. See aitaks kompenseerida süsteemide asendamise kõrged esialgsed kulud. Juhend sisaldab ka praktilisi nõuandeid riigihangetega tegelevatele ametnikele uue algatuse järgimiseks.

Et aidata riigiasutusi selle üleminekuaja jooksul, korraldab Euroopa Komisjon riigiasutuste, IKT–tööstuse, standardiorganisatsioonide ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega koosolekuid, kus avaliku sektori organisatsioonid saavad üksteiselt õppida, kohaneda parimate tavadega ning pakkuda ühiseid lahendusi ühistele probleemidele.

Taustteave

Euroopa digitaalses tegevuskavas on klientide sidumine ühe konkreetse tarnijaga probleemina esile toodud ja kavaga on võetud kohustus anda suuniseid IKT standardimise ja riigihangete kohta, et aidata riigiasutustel kasutada standardeid tõhususe suurendamiseks ja vähendada seotust ainult ühe tarnijaga. Komisjon avaldab täna teatise, millele on lisatud komisjoni talituste töödokument, mis sisaldab praktilist juhendit selle kohta, kuidas standardeid paremini hangetel kasutada, eelkõige avalikus sektoris.

Kasulikud lingid

Avatud standardid digitaalses tegevuskavas

(https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-standards)

Digitaalarengu tegevuskava meede 23: anda suuniseid IKT standardimise ja riigihangete kohta

Avatud standardid Ühendkuningriigis

Avatud standardid Madalmaades

Teemaviited: #standards, #publicprocurement

Digitaalarengu tegevuskava

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar