Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 25 юни 2012 г.

Цифрови технологии: публичният сектор може да реализира икономии от 1 млрд. евро годишно благодарение на отворените стандарти

Комисията днес публикува нови насоки, които имат за цел да се помогне на публичните органи да избягват зависимостта от един единствен доставчик на информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Ако следва препоръките, част от този нов подход срещу зависимостта, публичният сектор в ЕС може да реализира икономии в размер на 1,1 млрд. евро на година. Например откритите процедури за възлагане на обществени поръчки могат да привлекат по-голям брой участници с по-добри предложения (удвояването на броя на участниците обикновено води до намаляване на стойността на поръчката с 9 %).

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви: Отворените стандарти водят до конкуренция, иновации и икономии на средства. Публикуваните днес насоки ще помогнат на националните органи да се възползват от всяка възможност за иновации и ефективност.“

Ако се работи със стандарти, вместо да се посочва конкретна марка, инструмент, система или продукт в областта на ИКТ, когато се възлагат поръчки за информационни и комуникационни системи, се спестяват пари на данъкоплатците. Много организации обаче или нямат експертен опит, за да определят кои стандарти трябва да използват във връзка със своите нужди в областта на ИКТ, или се страхуват, че промяната първоначално ще е много скъпа и може да доведе до загуба на данни. В резултат, те остават зависими от своите информационни и комуникационни системи или от един единствен доставчик.

Освен това чрез по-широкото използване на стандарти се улеснява обменът на данни между публичните системи и гражданите могат да предоставят данни само веднъж на дадена публична администрация. Благоприятства се и развитието на трансграничните електронни услуги, от които гражданите и предприятията се нуждаят, когато пътуват, работят, учат или извършват стопанска дейност в рамките на ЕС.

Публикуваните днес насоки са предназначени за служителите, които отговарят за планирането и закупуването на системи и услуги в областта на ИКТ за публични организации. Те ще са от полза за държавите, регионите или отделни сектори при разработването на всеобхватни стратегии за ИКТ, които се състоят от основни принципи за съвместна работа на информационните и комуникационните системи и за предоставяне на ефективни услуги на гражданите. Освен това насоките ще им помогнат да оценят съществуващите стандарти по безпристрастен и прозрачен начин, за да изберат тези, които са най-подходящи за тяхната стратегия, и да избегнат зависимостта от доставчици. Според препоръките чрез дългосрочно планиране системите, по отношение на които има риск от изпадане в зависимост, могат да бъдат заменени от основани на стандарти алтернативи. Така би трябвало да се компенсират по-високите първоначални разходи при подмяна на системите. И накрая, на служителите, занимаващи се с възлагане на обществени поръчки, се предлагат практически, „готови за използване“ съвети, които ще им помогнат да изпълнят насоките.

С цел подкрепа на публичните органи по време на този преходен процес Европейската комисия ще организира срещи с представители на публични органи, доставчици на ИКТ, организации по стандартизация и гражданското общество. На тях публичните организации ще могат да се учат едни от други, да се запознават с най-новите добри практики, да разглеждат общи проблеми и да предлагат общи решения.

Контекст

В Програмата в областта на цифровите технологии за Европа зависимостта от доставчици бе определена като проблем и бе поет ангажимент за осигуряване на насоки относно връзката между стандартизацията в областта на ИКТ и обществените поръчки, за да се помогне на публичните органи да използват по-добре стандартите с цел насърчаване на ефективността и намаляване на подобна зависимост. Комисията публикува днес съобщение, придружено от работен документ на службите на Комисията, който съдържа практически насоки за по-добро използване на стандарти при възлагане на поръчки, по-специално в публичния сектор.

Полезни връзки

Отворените стандарти в Програмата за цифрови технологии:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-standards

Действие 23 от Програмата в областта на цифровите технологии: Насоки относно стандартизацията в областта на ИКТ и обществените поръчки

Принципи относно отворените стандарти в Обединеното кралство

Принципи относно отворените стандарти в Нидерландия

Хаштагове: #standards, #publicprocurement

Програма в областта на цифровите технологии

Следвайте Нели Крус в Twitter

За контакти:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar