Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 juni 2013

Fokus på praktikplatser och rörlighet i kvartalsrapporten om sysselsättningen och den sociala situationen i EU

Tillfälliga anställningsavtal kan vara ett bra sätt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden, i synnerhet om anställningen är knuten till utbildning (något som är vanligt i Tyskland och Österrike). Detta framgår av EU-kommissionens senaste kvartalsrapport om sysselsättningen och den sociala situationen i EU. Men om visstidsavtalet inte är något man själv valt (vanligt i t.ex. Spanien och Polen) finns det en risk för att man fastnar i otrygga anställningsförhållanden. På grund av de allt större skillnaderna mellan EU-länderna i fråga om arbetslöshet vill allt fler människor flytta till ett annat land. De möter dock fortfarande hinder av olika slag. I rapporten konstateras även att bra barnomsorg är viktigt för att redan tidigt hindra att barn får olika förutsättningar i livet.

– Den dubbeldipp som eurokrisen orsakat har fått förödande sociala konsekvenser, särskilt i länderna i utkanten av unionen och för ungdomar. Vår senaste analys visar att praktik- och lärlingsplatser kan vara ett sätt för unga att hitta ett bra jobb. EU-länderna måste därför satsa på att förverkliga ungdomsgarantin under 2013, säger sysselsättningskommissionär László Andor.

I länder där sysselsättningen bland ungdomar inte minskat alls eller bara lite (t.ex. Tyskland och Österrike) är de flesta tillfälliga kontrakt för unga arbetstagare knutna till utbildning. I dessa länder har man sedan länge ett välfungerande lärlingssystem. Lärlings- och praktikplatserna är vanligtvis långvariga och fungerar ofta som språngbrädor till en fast anställning. I länder där ungdomsarbetslösheten ökat kraftigt (t.ex. Spanien och Polen) har de flesta visstidsanställda ungdomar inte själva valt en tillfällig anställning, och avtalen är dessutom ofta korta. Detta visar att det finns problem med segmentering på arbetsmarknaden, där etablerade arbetstagare har ett mycket gott anställningsskydd medan de som är nya på arbetsmarknaden antingen är arbetslösa eller har korta visstidskontrakt.

Kommissionen uppmanar alla EU-länder att så fort som möjligt införa den ungdomsgaranti som ingår i de åtgärder för ökad sysselsättning bland unga (se IP/12/1311 och MEMO/12/938) som kommissionen föreslog i december 2012 och som antogs av rådet i april 2013. Ungdomsgarantin innebär att unga under 25 år som inte hittar ett jobb ska erbjudas en lärlingsutbildning, en praktikplats eller fortbildning inom fyra månader efter det att de slutat skolan eller blivit arbetslösa.

Den 2 juli i Leipzig kommer EU-kommissionen att lansera en europeisk allians för lärlingsutbildning. Alliansen kommer att samla myndigheter, företag och arbetsmarknadens parter, forskare, anställda inom den yrkesinriktade utbildningen samt företrädare för ungdomar. Tanken är att samla alla befintliga åtgärder under ett gemensamt paraply och att lyfta fram dels fördelarna med fungerande lärlingsprogram, dels olika sätt att bygga upp sådana.

I 2013 års landsspecifika rekommendationer som kommissionen lade fram den 29 maj (se IP/13/463) uppmanades 16 av EU-länderna att ändra yrkesutbildningssystemet så att utbildning på arbetsplatsen blir viktigare. Kommissionen föreslog vidare att sju EU-länder (Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Spanien och Slovenien) vidtar åtgärder mot de segmenterade arbetsmarknaderna.

Fler sydeuropéer vill hitta ett jobb utomlands

Rörligheten inom EU minskade i början av krisen men har under de senaste åren ökat något. Av de arbetstagare som flyttar till ett annat EU-land kommer majoriteten fortfarande från de central- och östeuropeiska EU-länderna. I många fall underutnyttjas deras kompetens och de är överkvalificerade för de arbeten de utför. Antalet arbetstagare som flyttar från sydligare till nordligare EU-länder har inte varit så högt men ökar snabbt. Andelen personer som är ”fast beslutna” att migrera inom de kommande tolv månaderna har mer än fördubblats från 0,5 % till 1,2 %, vilket motsvarar en ökning från två till fem miljoner personer. Andelen är högst i Grekland. Antalet EU-medborgare som flyttar utomlands har ökat särskilt i Irland, Grekland och Portugal, men är fortfarande lågt i Spanien och Italien. Sammantaget verkar det som om den anpassning till krisen som skett på arbetsmarknaden egentligen inte bestått i att personer lämnar det egna landet för att söka arbete i ett annat land, utan i att antalet inflyttande arbetstagare har minskat medan antalet som lämnar värdlandet för att återvända hem har ökat. Detta gäller särskilt Spanien. Många ungdomar flyttade dock utomlands under 2007–2012, särskilt från Litauen och Lettland samt från Bulgarien, Polen, Estland och Irland. Fortfarande flyttar få unga från Italien, Spanien och Grekland.

För att underlätta rörligheten för arbetstagarna mellan EU-länderna håller kommissionen på att reformera det EU-omfattande jobbsökarnätverket Eures. Genom Eures får människor som är beredda att flytta till ett annat land hjälp med att hitta lämpliga lediga platser, medan arbetsgivare kan få hjälp att hitta arbetstagare med de rätta kvalifikationerna (se IP/12/1262, MEMO/12/896 och MEMO/12/897). Kommissionen har också lagt fram ett direktiv som ska göra det lättare för arbetstagare att utnyttja sin rätt till fri rörlighet (se IP/13/372).

Bra barnomsorg ger långsiktiga fördelar för barnen

Bra barnomsorg har långsiktiga fördelar för barnen, enligt den forskning som analyseras i den senaste kvartalsrapporten De positiva effekterna är störst för de minst gynnade barnen. Barnomsorg av god kvalitet kan alltså på ett tidigt stadium bidra till att minska bristande jämlikhet. Men barn från mindre gynnade miljöer har begränsad tillgång till barnomsorg. I hela EU har bara 23 % av barn under tre år som bor i fattiga hushåll tillgång till formell barnomsorg, jämfört med 41 % av barn som lever i andra hushåll. Likaså deltar 20 % av barn till mammor med endast en lägre utbildning i barnomsorg, i motsats till 40 % av barn vars mammor har högre utbildning.

I februari 2013 antogs en rekommendation om att investera i barnens framtid som en del av paketet om sociala investeringar (se IP/13/125 och MEMO/13/117). I den uppmanas EU-länderna att satsa mer på att se till att alla familjer har tillgång till bra barnomsorg och skola. Denna uppmaning återkommer i de landsspecifika rekommendationer som riktats till 13 länder för 2013. Formella barnomsorgstjänster kan bara hjälpa föräldrar att förvärvsarbeta om tjänsterna är av god kvalitet och inte kostar orimligt mycket.

Läs mer

Kvartalsrapport om sysselsättningen och den sociala situationen (på engelska)

Landsspecifika rekommendationer 2013

Sysselsättning bland unga (på engelska)

Paketet om sociala investeringar (på engelska)

Webbsida om arbetsmarknads- och samhällsanalys (på engelska)

László Andors webbplats (på engelska)

László Andor på Twitter

Gratis e-nyhetsbrev (på engelska)

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar