Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 25. júna 2013

Stav zamestnanosti a sociálna situácia v EÚ: štvrťročná správa vyzdvihuje výhody stáží a najnovšie migračné trendy

Podľa najnovšej štvrťročnej správy Európskej komisie o zamestnanosti a sociálnej situácii môžu byť pracovné zmluvy na dobu určitú dobrou príležitosťou, aby sa mladí ľudia zapojili do pracovného procesu, najmä vtedy, ak sú naviazané na vzdelávanie alebo odbornú prípravu (ako je to bežné v Nemecku a Rakúsku). Ak sú však mladí dočasní pracovníci nútení nedobrovoľne prijímať krátkodobé zmluvy (ako napr. v Španielsku a Poľsku), existuje riziko, že zostanú v začarovanom kruhu neistých pracovných podmienok. V súvislosti s rastúcimi rozdielmi v mierach nezamestnanosti medzi členskými štátmi, sa počet ľudí, ktorí sú ochotní sťahovať sa za prácou do inej krajiny, značne zvýšil. Stále však čelia prekážkam. V správe sa tiež upozorňuje na význam kvalitnej starostlivosti o dieťa pri zmierňovaní rozdielov v ranej fáze života.

Európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor vyhlásil: „Kríza eurozóny so sebou priniesla dvojnásobnú recesiu s ničivými sociálnymi dôsledkami, najmä v prípade „okrajových“ krajín a mladej generácie. Ale naša posledná analýza potvrdzuje výhody učňovskej prípravy a stáží, ktoré pomáhajú mladým ľuďom získať kvalitné pracovné miesto. To len zvyšuje naliehavosť, aby všetky členské štáty uviedli záruku pre mladých do praxe do konca roku 2013.“

V krajinách, kde bol zaznamenaný nulový alebo len malý pokles miery zamestnanosti mladých ľudí (napr. v Nemecku a Rakúsku), je väčšina zmlúv na dobu určitú spojená so vzdelávaním alebo odbornou prípravou, čo svedčí o kvalite systémov učňovskej prípravy v týchto krajinách. Takéto zmluvy o učňovskej/odbornej príprave obyčajne trvajú dlhšie a sú často ďalším stupienkom k trvalým pracovným zmluvám. Avšak v krajinách s hlbokým poklesom miery zamestnanosti mladých ľudí (napr. v Španielsku a Poľsku), väčšina mladých ľudí uzatvára nedobrovoľne zmluvy na dobu určitú, pričom trvanie týchto zmlúv je kratšie. To odráža problémy súvisiace so segmentáciou pracovného trhu, kde majú dlhoroční zamestnanci veľmi vysokú úroveň ochrany a nováčikovia sú buď nezamestnaní, alebo zamestnaní na dobu určitú.

Komisia apeluje na všetky členské štáty, aby bezodkladne realizovali záruku pre mladých, navrhnutú Komisiou ako súčasť balíka týkajúceho sa zamestnanosti mladých ľudí v decembri 2012 (pozri IP/12/1311 a MEMO/12/938) a prijatého Radou v apríli 2013. V rámci záruky pre mladých by mladým ľuďom do 25 rokov, ktorí si do štyroch mesiacov po skončení školy alebo straty zamestnania nenašli kvalitné pracovné miesto, mala byť ponúknutá učňovská príprava, odborná stáž alebo ďalšie vzdelávanie.

Komisia otvorí 2. júla v Lipsku Európske združenie učňovskej prípravy s cieľom vytvoriť kontakty medzi zainteresovanými stranami, t. j. vládnymi orgánmi, obchodnými a sociálnymi partnermi, teoretikmi a praktikmi z oblasti učňovského vzdelávania a odbornej prípravy a zástupcami mládeže. Jeho cieľom je spájať existujúce činnosti v rámci spoločnej platformy a presadzovať výhody úspešných systémov učňovského vzdelávania, ako aj spôsoby ich vytvárania.

V roku 2013 v rámci odporúčaní pre jednotlivé krajiny navrhla Komisia 29. mája (pozri IP/13/463) 16 členským štátom sústrediť sa na reformu odborného a všeobecného vzdelávania, aby táto oblasť obsahovala silnejšiu zložku vzdelávania praxou. Komisia taktiež navrhla siedmym členským štátom (Francúzsku, Holandsku, Litve, Lotyšsku, Slovinsku, Španielsku a Taliansku) implementovať ďalšie opatrenia proti segmentácii trhov práce.

Viac Európanov z juhu si chce nájsť prácu v zahraničí

V posledných rokoch sa po poklese na začiatku krízy pracovná mobilita v rámci EÚ čiastočne oživila. Pracovníci z členských štátov EÚ východnej a strednej Európy stále tvoria väčšinu pracovníkov, ktorí sa sťahujú za prácou do inej krajiny EÚ, ale ich zručnosti nie sú často plne využívané: väčšina z nich má vyššiu kvalifikáciu, ako si ich práca vyžaduje. Počet pracovníkov sťahujúcich sa z južných do severných členských štátov rastie rýchlejšie, ale z nižších hodnôt. Podiel ľudí „pevne odhodlaných“ odísť za prácou sa za prácou sa v nasledujúcich 12 mesiacoch viac ako zdvojnásobil, z 0,5 % na 1,2 %, t. j. z 2 na 5 miliónov, pričom najvyšší je v Grécku. Miera emigrácie štátnych príslušníkov štátov EÚ sa zvyšuje, a to najmä v Írsku, Grécku a Portugalsku, pričom zostáva nízka v Španielsku alebo Taliansku. Vo všeobecnosti sa však zdá, že trh práce sa podmienkam krízy neprispôsobuje ani tak tým, že by ľudia odchádzali zo svojej krajiny za prácou do inej, ale skôr poklesom prílivu a nárastom odlivu migrujúcich pracovníkov (vracajúcich sa späť do svojej vlasti), najmä v prípade Španielska. Napriek tomu došlo v rokoch 2007 - 2012 k značnému odlivu mladých ľudí predovšetkým z Litvy a Lotyšska, ako aj Bulharska, Poľska, Estónska alebo Írska. Naopak odliv mladých občanov Talianska, Španielska a Grécka zostal minimálny.

S cieľom uľahčiť mobilitu pracovníkov medzi členskými štátmi pristúpila Komisia k reforme portálu EURES, celoeurópskej siete na hľadanie zamestnania, ktorej cieľom je pomáhať ľuďom pripraveným presťahovať sa do inej krajiny s hľadaním vhodného pracovného miesta a zamestnávateľom nájsť pracovníkov s vhodnou kvalifikáciou (pozri IP/12/1262, MEMO/12/896, MEMO/12/897). Komisia tiež navrhla smernicu s cieľom uľahčiť pracovníkom výkon ich práva na voľný pohyb (pozri IP/13/372).

Kvalitná starostlivosť o dieťa znamená pre dieťa dlhodobý prínos

Podľa akademického výskumu, ktorého analýze sa venuje najnovšia štvrťročná správa, znamená kvalitná starostlivosť pre dieťa dlhodobý prínos. Najväčší pozitívny vplyv prináša v prípade najviac znevýhodnených detí, a preto môže kvalitná starostlivosť o dieťa môže pomôcť zmierňovať rozdiely v ranom veku. Avšak deti zo znevýhodneného prostredia majú k týmto službám obmedzenejší prístup. V rámci EÚ má len 23 % detí do troch rokov a z chudobných domácností prístup k formálnej starostlivosti o dieťa, v porovnaní so 41 % detí z ostatných domácností. Podobne je to u detí, ktorých matky majú nižšiu úroveň vzdelania, keď je do zariadení poskytujúcich starostlivosť o dieťa prihlásených len 20 % detí v porovnaní so 40 % detí matiek s vysokoškolským vzdelaním.

Odporúčanie týkajúce sa investovania do detí, prijaté vo februári 2013, ako súčasť balíka o sociálnych investíciách (pozri IP/13/125 a MEMO/13/117) vyzýva členské štáty zvýšiť úsilie a zabezpečiť, aby mali všetky rodiny reálny prístup ku kvalitnému predškolskému vzdelávaniu a k starostlivosti o deti. Táto výzva je tiež zohľadnená v navrhovaných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny, určených 13 krajinám. Formálne služby starostlivosti o deti môžu rodičom pomôcť získať a udržať si zamestnanie len vtedy, ak sú cenovo dostupné a kvalitné.

Ďalšie informácie

Štvrťročná správa o stave zamestnanosti a sociálnej situácii

Odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2013

Zamestnanosť mladých ľudí

Balík o sociálnych investíciách

Webová stránka o analýzach v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí

Webová stránka Lászlóa Andora

László Andor na Twitteri

Bezplatný informačný spravodajca

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar