Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 25 czerwca 2013 r.

Kwartalny przegląd zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE: korzyści ze staży oraz najnowsze trendy migracyjne

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego przez Komisję Europejską najnowszego kwartalnego przeglądu zatrudnienia i sytuacji społecznej praca tymczasowa może być dla młodych osób dobrym sposobem na wejście na rynek pracy, szczególnie gdy towarzyszą jej możliwości kształcenia i szkolenia, co często ma miejsce w Niemczech i Austrii. Gdy jednak młodzi pracownicy pracują tymczasowo nie z własnej woli (tak jest np. w Hiszpanii i Polsce), istnieje ryzyko, że trudno im będzie później wydostać się z pułapki niepewnych warunków pracy. Ze względu na coraz bardziej rozbieżne stopy bezrobocia między państwami członkowskimi liczba osób pragnących przenieść się do innego państwa znacznie wzrosła, jednak osoby te wciąż napotykają na pewne przeszkody. Wyniki przeglądu wskazują również na znaczenie wysokiej jakości opieki nad dziećmi w usuwaniu nierówności we wczesnym okresie życia.

László Andor, unijny komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, powiedział: „Kryzys w strefie euro spowodował powrót recesji z katastrofalnymi skutkami społecznymi, zwłaszcza dla państw bardziej oddalonych i dla młodego pokolenia. Wyniki naszej najnowszej analizy potwierdzają jednak, że dzięki przyuczeniu do zawodu czy odbyciu stażu młodym ludziom łatwiej jest znaleźć wartościową pracę. Wszystkie państwa członkowskie powinny zatem jak najszybciej wdrożyć gwarancję dla młodzieży – do końca 2013 r.”

W państwach, w których wskaźnik zatrudnienia osób młodych obniżył się tylko nieznacznie lub też nie obniżył się wcale (np. w Niemczech i Austrii), większości umów o pracę tymczasową towarzyszą możliwości kształcenia lub szkolenia, co dowodzi istnienia w tych państwach sprawnie funkcjonujących systemów przyuczania do zawodu. Takie umowy dające możliwości kształcenia lub szkolenia zazwyczaj obejmują dłuższy okres i nierzadko są odskocznią do stałej pracy. W państwach, w których wskaźnik zatrudnienia osób młodych znacznie się obniżył (np. w Hiszpanii i Polsce), większość młodych pracowników podejmuje pracę tymczasową niedobrowolnie, przy czym takie umowy są krótsze. Świadczy to o segmentacji rynku pracy, na którym pracownicy o długim stażu korzystają z bardzo wysokiego poziomu ochrony, natomiast nowi pracownicy są albo bezrobotni albo pracują tymczasowo przez krótki okres.

Komisja wzywa wszystkie państwa członkowskie do jak najszybszego wdrożenia gwarancji dla młodzieży zaproponowanej przez Komisję w grudniu 2012 r. jako część pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży (zob. IP/12/1311 i MEMO/12/938) i przyjętej przez Radę w kwietniu 2013 r. W ramach gwarancji dla młodzieży młode osoby poniżej 25. roku życia, które nie mogą znaleźć wartościowej pracy, powinny otrzymać propozycję przyuczenia do zawodu, stażu lub dalszego kształcenia w ciągu czterech miesięcy od opuszczenia szkoły lub utraty pracy.

Dnia 2 lipca Komisja zainauguruje w Lipsku europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego, który stanowić będzie forum dla zainteresowanych stron reprezentujących organy rządowe, przedsiębiorców i partnerów społecznych, badaczy oraz pracowników systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, a także przedstawicieli młodzieży. Sojusz pozwoli na zgrupowanie dotychczasowych działań; jego celem będzie również propagowanie korzyści z najlepszych systemów przyuczania do zawodu i sposobów zwiększania tych korzyści.

W opublikowanych przez Komisję dnia 29 maja zaleceniach dla poszczególnych krajów na rok 2013 (zob. IP/13/463) szesnastu państwom członkowskim zalecono skupienie się na reformie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w celu zawarcia w nim większych możliwości uczenia się poprzez praktykę. Komisja zasugerowała siedmiu państwom członkowskim (Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwie, Łotwie, Słowenii i Włochom) wdrożenie dalszych środków w celu zwalczania segmentacji rynku pracy.

Rośnie liczba południowych Europejczyków, którzy chcieliby pracować za granicą

Po spadku mobilności wewnątrzunijnej na początku kryzysu jej poziom nieco się zwiększył w ostatnich latach. Pracownicy z państw członkowskich leżących w Europie Środkowej i Wschodniej nadal stanowią większość osób przenoszących się do innego państwa UE, jednak ich umiejętności często nie są w pełni wykorzystywane – wielu z tych pracowników wykonuje pracę poniżej swoich kwalifikacji. Liczba pracowników przenoszących się z państw członkowskich w Europie Południowej do państw w Europie Północnej wzrasta w szybszym tempie, jednak poziom początkowy jest w tym wypadku niższy. Odsetek osób „zdecydowanie zamierzających” wyemigrować w ciągu najbliższych 12 miesięcy wzrósł ponad dwukrotnie, z 0,5% do 1,2%, tzn. z 2 do 5 mln, przy czym liczba takich osób jest najwyższa w Grecji. Wskaźnik emigracji obywateli UE wzrasta, zwłaszcza w Irlandii, Grecji i Portugalii, natomiast w Hiszpanii czy Włoszech pozostaje on na niskim poziomie. Ogólnie rzecz biorąc wydaje się jednak, że rynek pracy dostosowuje się do warunków kryzysu nie tyle dzięki temu, że ludzie wyjeżdżają ze swojego kraju w celu poszukiwania pracy za granicą, co przez to, że do kraju przyjeżdża mniej migrantów, za to wyjeżdża ich więcej – wracają oni do swojego kraju pochodzenia (dzieje się tak szczególnie w Hiszpanii). Nie zmienia to faktu, że w latach 20072012 wiele młodych osób opuściło swój kraj; sytuację taką odnotowano zwłaszcza na Litwie i Łotwie, a także w Bułgarii, Polsce, Estonii czy Irlandii. Z Włoch, Hiszpanii i Grecji wyjechało natomiast niewiele młodych osób.

W celu ułatwienia mobilności pracowników między państwami członkowskimi Komisja reformuje EURES, ogólnoeuropejską sieć pośrednictwa pracy, która pomaga osobom pragnącym przenieść się do innego państwa w znalezieniu odpowiednich ofert pracy, a pracodawcom umożliwia zlokalizowanie pracowników o wymaganych umiejętnościach (zob. IP/12/1262, MEMO/12/896, MEMO/12/897). Komisja przedstawiła również wniosek w sprawie dyrektywy w celu ułatwienia pracownikom korzystania z ich prawa do swobodnego przepływu (zob.IP/13/372).

Wysokiej jakości opieka nad dziećmi przynosi im długotrwałe korzyści

Z badań naukowych przedstawionych w najnowszym kwartalnym przeglądzie zatrudnienia i sytuacji społecznej wynika, że wysokiej jakości opieka nad dziećmi przynosi im długotrwałe korzyści. Jej pozytywny wpływ jest najsilniejszy w przypadku dzieci w najbardziej niekorzystnej sytuacji – wysokiej jakości opieka może przyczynić się do zmniejszenia nierówności we wczesnym okresie życia. Dzieci w niekorzystnej sytuacji mają jednak ograniczony dostęp do placówek opieki. W całej UE jedynie 23% dzieci poniżej trzeciego roku życia pochodzących z ubogich gospodarstw domowych ma dostęp do formalnej opieki, podczas gdy odsetek ten wynosi 41% w przypadku dzieci z gospodarstw w lepszej sytuacji. Również tylko 20% dzieci, których matka osiągnęła jedynie niski poziom wykształcenia, uczęszcza do placówek opieki – odsetek ten wynosi tymczasem 40% w przypadku dzieci, których matka ma wykształcenie na wysokim poziomie.

W zaleceniu w sprawie inwestowania w dzieci, przyjętym w lutym 2013 r. jako część pakietu dotyczącego inwestycji społecznych (zob. IP/13/125 i MEMO/13/117), wezwano państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków na rzecz zapewnienia wszystkim rodzinom rzeczywistego dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki. Apel ten wystosowano również w zaproponowanych zaleceniach na rok 2013 dla 13 państw. Oferta formalnej opieki nad dziećmi może przyczynić się do podjęcia przez rodziców zatrudnienia i pozostania w nim tylko pod warunkiem, że jest ona przystępna cenowo i odznacza się wysoką jakością.

Dodatkowe informacje

Kwartalny przegląd zatrudnienia i sytuacji społecznej

Zalecenia dla poszczególnych krajów na 2013 r.

Zatrudnienie młodzieży

Pakiet dotyczący inwestycji społecznych

Strona internetowa dotycząca analizy zatrudnienia i sytuacji społecznej

László Andor – strona internetowa komisarza

Komisarz László Andor na Twitterze

Bezpłatny biuletyn informacyjny wysyłany pocztą elektroniczną

Kontakt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar