Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. birželio 25 d., Briuselis

Užimtumas ir socialinė padėtis ES. Ketvirčio apžvalgoje pabrėžiami stažuočių privalumai ir išryškinamos naujausios migracijos tendencijos

Laikinosios darbo sutartys, ypač jei jos susijusios su švietimu ar mokymu, kaip įprasta Vokietijoje ir Austrijoje, gali suteikti jaunuoliams gerų progų įsilieti į darbo rinką, teigiama naujausioje Europos Komisijos užimtumo ir socialinės padėties ketvirčio apžvalgoje. Tačiau jei jauni laikinieji darbuotojai pagal trumpalaikes sutartis dirba ne savo noru (pvz., Ispanijoje ir Lenkijoje), jiems iškyla pavojus ilgam įkliūti į nesaugių darbo sąlygų spąstus. Didėjant valstybių narių užimtumo lygio skirtumams gerokai padaugėjo žmonių, norinčių persikelti į kitą šalį, tačiau jiems vis dar iškyla kliūčių. Apžvalgoje taip pat pabrėžiama, kad nelygybę vaikystėje ypač padeda sumažinti kokybiškos vaiko priežiūros paslaugos.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras aiškino: „Euro krizė sukėlė pakartotinį ekonomikos nuosmukį, atnešusį žlugdančių socialinių pasekmių, kurias ypač junta periferinės šalys ir jaunosios kartos atstovai. Tačiau naujausi mūsų analizės duomenys patvirtina, kad stažuotės ir amatų mokymo programos padeda jaunuoliams susirasti gerą darbą. Tai dar kartą įrodo, kaip svarbu, kad visos valstybės narės iki 2013 m. pabaigos įgyvendintų Jaunimo garantijų iniciatyvą.

Šalyse, kuriose jaunimo užimtumo lygis nepakito ar sumažėjo labai nedaug (pvz., Vokietijoje ir Austrijoje), daugumos jaunų darbuotojų laikinosios sutartys yra susietos su švietimu ar mokymu: tai rodo, kokia stipri šiose šalyse gamybinės praktikos sistema. Šios gamybinės praktikos ir (arba) mokymo sutartys sudaromos ilgesniam laikotarpiui ir dažnai tampa pirmuoju žingsniu sudarant nuolatinę darbo sutartį. Tačiau šalyse, kuriose jaunimo užimtumo lygis labai sumažėjo (pvz., Ispanijoje ir Lenkijoje), dauguma jaunų darbuotojų ne savo noru dirba pagal trumpalaikes sutartis, kurios sudaromos trumpesniam laikotarpiui. Tai atspindi darbo rinkos segmentacijos problemas: seniau dirbantys asmenys naudojasi labai aukšto lygio darbo sauga, o naujokai arba visai neturi darbo, arba dirba pagal laikinąsias trumpalaikes sutartis.

Komisija ragina visas valstybes nares paskubėti įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą, 2012 m. gruodžio mėn. pasiūlytą Komisijos drauge su priemonių rinkiniu Jaunimo užimtumas (žr. IP/12/1311 ir MEMO/12/938) ir Tarybos patvirtintą 2013 m. balandžio mėn. Įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą jaunuoliams iki 25 metų, kurie negali susirasti gero darbo, per keturis mėnesius nuo mokyklos užbaigimo arba darbo netekimo turi būti suteikta galimybė toliau mokytis, atlikti gamybinę praktiką ar stažuotę.

Liepos 2 d. Leipcige Komisija paskelbs Europos gamybinės praktikos aljanso, į kurį susibūrė suinteresuotosios šalys iš valdžios institucijų, verslo ir socialiniai partneriai, profesinio švietimo ir mokymo specialistai bei praktikai, jaunimo atstovai, veiklos pradžią. Aljansas bendrai koordinuos vykdomus veiksmus, informuos apie sėkmingai veikiančių gamybinės praktikos programų naudą ir jų įgyvendinimo būdus bei rengimo metodiką.

2013 m. konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose, kurias Komisija pateikė gegužės 29 d. (žr. IP/13/463), 16 valstybių narių patarta ypatingą dėmesį skirti profesinio mokymo ir švietimo sistemų reformai, įtraukiant į šias sistemas daugiau darbinio mokymo elementų. Komisija rekomendavo septynioms valstybėms narėms (Prancūzijai, Italijai, Latvijai, Lietuvai, Nyderlandams, Ispanijai ir Slovėnijai) toliau įgyvendinti kovos su darbo rinkos segmentacija priemones.

Vis daugiau Pietų Europos gyventojų nori susirasti darbą užsienyje

Judumas ES viduje pastaraisiais metais nežymiai padidėjo po nuosmukio, įvykusio krizės pradžioje. Darbuotojai iš Rytų ir Vidurio Europos valstybių narių iki šiol sudaro į kitą ES šalį persikeliančiųjų daugumą, bet jų įgūdžiai dažnai nepakankamai panaudojami: daug šių darbuotojų dirba darbą, kuriam jų kvalifikacija per aukšta. Darbuotojų, persikeliančių iš pietinių valstybių narių į šiaurines, skaičius didėja greičiau, bet jų iš pradžių buvo mažiau. Žmonių, turinčių tvirtų ketinimų migruoti per artimiausius 12 mėnesių, skaičius išaugo daugiau negu dvigubai, nuo 0,5 proc. iki 1,2 proc., t.y. nuo 2 iki 5 mln.; tokių žmonių daugiausia Graikijoje. Didėjo ir ES gyventojų emigracija, ypač Airijos, Graikijos ir Portugalijos, o Ispanijoje ar Italijoje ji tebėra nedidelė. Vis dėlto žvelgiant į bendrą vaizdą atrodo, kad darbo rinka prisitaikė prie krizės sąlygų ne tiek tuo, kad žmonės palieka savo šalį ir ieško darbo kitoje, kiek tuo, kad mažėja atvykstančių migrantų darbuotojų ir daugėja išvykstančių (grįžtančių iš priimančiosios šalies į savo kilmės šalį); ypač tai matyti Ispanijoje. Tačiau 2007–2012 m. iš savo kilmės šalies, ypač iš Lietuvos ir Latvijos, Bulgarijos, Lenkijos, Estijos ir Airijos, išvyko daug jaunų gyventojų. Iš Italijos, Ispanijos ir Graikijos, priešingai, išvyko gana ribotas jaunų gyventojų skaičius.

Siekdama palengvinti darbuotojų judumą tarp valstybių narių Komisija reformuoja visos Europos darbo vietų paieškos tinklą EURES, kad asmenys, pasirengę persikelti į kitą šalį, lengviau susirastų tinkamas darbo vietas, o darbdaviams būtų lengviau rasti tinkamus įgūdžius turinčių darbuotojų (žr. IP/12/1262, MEMO/12/896, MEMO/12/897). Be to, Komisija pateikė direktyvos pasiūlymą, kad darbuotojams būtų lengviau naudotis laisvo judėjimo teise (žr. IP/13/372).

Kokybiškos vaiko priežiūros paslaugos gali duoti vaikui ilgalaikės naudos

Remiantis moksliniais tyrimais, analizuojamais naujausioje ketvirčio apžvalgoje, kokybiškos vaiko priežiūros paslaugos gali duoti vaikui ilgalaikės naudos. Teigiamas poveikis didžiausias socialiai nuskriaustiems vaikams, tad kokybiškos vaiko priežiūros paslaugos gali padėti sumažinti nelygybę jau vaikystėje. Tačiau vaikai iš socialiai remtinos aplinkos turi prastesnę prieigą prie vaiko priežiūros paslaugų. Visoje ES tik 23 proc. jaunesnių negu trejų metų vaikų, gyvenančių skurdžiose šeimose, turi prieigą prie oficialių vaiko priežiūros paslaugų; kitose šeimose gyvenančių tokių vaikų yra 41 proc. Be to, vaiko priežiūros paslaugomis naudojasi 20 proc. žemesnio išsilavinimo motinų vaikų ir 40 proc. vaikų, kurių motinos turi aukštąjį išsilavinimą.

Rekomendacijoje dėl investicijų į vaikus, priimtoje 2013 m. vasario mėn. kaip socialinių investicijų teisės aktų rinkinio dalis (žr. IP/13/125 ir MEMO/13/117) valstybės narės raginamos aktyviau užtikrinti, kad visoms šeimoms būtų prieinamas kokybiškas vaikų ikimokyklinis ugdymas ir jų priežiūros paslaugos. Šis raginimas kartojamas ir 2013 m. konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose, skirtose 13 šalių. Oficialios vaikų priežiūros paslaugos, jei jos nesunkiai prieinamos ir kokybiškos, gali tik padėti tėvams įsilieti į darbo rinką ir išlikti joje.

Daugiau informacijos

Užimtumo ir socialinės padėties ketvirčio apžvalga

2013 konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos

Jaunimo užimtumas

Socialinių investicijų teisės aktų rinkinys

Užimtumo ir socialinės analizės svetainė

László Andoro svetainė

László Andoro Twitter

El.paštu siunčiamas nemokamas informacinis biuletenis

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd +32 2 299 41 07

Cécile Dubois +32 2 295 18 83


Side Bar