Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 25 юни 2013 г.

Заетост и социално положение в ЕС тримесечeн преглед: предимства на стажовете, последни тенденции в миграцията

Според последния тримесечен преглед на заетостта и социалното положение в ЕС, изготвен от Европейската комисия, временните договори могат да представляват добра възможност за включване на младите хора в работната сила, особено ако те са свързани с образование или обучение (което е обичайна практика в Германия и Австрия). Когато обаче младите работници са на краткосрочни временни договори не по свое желание (например в Испания и Полша), съществува опасност те да попаднат в капана на несигурните условия на работа. Предвид все по-големите разлики в равнищата на безработица между държавите членки броят на хората, които искат да се преместят в друга държава, се е увеличил значително, но те все още срещат пречки за това. В прегледа също така се отбелязва значението на качествените детски заведения за намаляване на неравенствата в най-ранна детска възраст.

Комисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор заяви: „Кризата на еврото доведе до вторична рецесия с опустошителни социални последици, особено за „периферните“ държави и младото поколение. Последният ни анализ обаче потвърждава предимствата на чиракуването и стажовете, които помагат на младите хора да получат качествена работа. Това подчертава неотложността на задачата всички държави членки да приведат в действие схемата „гаранция за младежта“ преди края на 2013 г.“

В държавите, където не се наблюдава спад в равнището на заетостта сред младите хора или той е съвсем лек (например Германия и Австрия), повечето временни договори на младите работници са свързани с образование или обучение, което представлява отражение на утвърдените системи за чиракуване в тези държави. Тези договори за чиракуване/обучение обикновено са с по-дълъг срок и често са трамплин към назначаването на постоянен договор. В страни с голям спад в заетостта сред младите хора обаче (като например Испания и Полша) повечето от младите временни работници са на краткосрочни договори не по свое желание, а срокът на тези договори е по-кратък. Това показва наличието на проблеми, свързани със сегментацията на пазара на труда, като работниците с по-дълъг стаж се ползват с много висока степен на защита на заетостта, а новите работници или са безработни, или се назначават на краткосрочни временни договори.

Комисията призовава всички държави членки спешно да въведат гаранцията за младежта, предложена от Комисията като част от пакет от мерки за младежка заетост през декември 2012 г. (вж. IP/12/1311 и MEMO/12/938) и приета от Съвета през април 2013 г. В рамките на схемата „гаранция за младежта“ на младите хора под 25 години, които не могат да си намерят качествена работа, следва да се предложат възможности за чиракуване, стаж или по-нататъшно образование в срок до четири месеца след като са завършили училище или са изгубили работата си.

На 2 юли в Лайпциг Комисията ще обяви създаването на Европейския алианс за професионална подготовка, който да привлече заинтересовани лица от правителствени органи, частния сектор и социалните партньори, изследователи и практикуващи в сферата на професионалното образование и обучение и представители на младежта. Алиансът ще обедини съществуващите мерки и чрез него ще се популяризират ползите от успешни схеми за чиракуване и начините за тяхното развитие.

В специфичните за всяка държава препоръки от 2013 г., предложени от Комисията на 29 май (вж. IP/13/463), към 16 държави членки се отправя призив да насочат вниманието си към реформирането на професионалното обучение и образование, така че компонентът „учене в процеса на работа“ да бъде застъпен в по-голяма степен. Комисията също така предлага седем държави членки (Франция, Италия, Латвия, Литва, Нидерландия, Испания и Словения) да вземат допълнителни мерки за преодоляване на сегментирането на пазарите на труда.

Повече хора от южна Европа искат да си намерят работа в чужбина

След спада в началото на кризата, през последните години мобилността в ЕС до известна степен се възстанови. Централно- и източноевропейските работници от ЕС все още са най-голямата част от преместващите се в друга държава от ЕС, но техните умения често не се използват в достатъчна степен: много от тях са твърде квалифицирани за работата, която вършат. Броят на работниците, които се преместват от южните към северните държави членки, се увеличава по-бързо, но от по-ниска база. Делът на лицата с „твърди намерения“ да мигрират през следващите 12 месеца се е увеличил повече от двойно — от 0,5 % до 1,2 %, т.е. от 2 до 5 млн., и е най-висок в Гърция. Коефициентът на емиграция сред гражданите на ЕС нараства, особено в Ирландия, Гърция и Португалия, като същевременно остава нисък в Испания и Италия. Независимо от това като цяло изглежда, че пазарът на труда се адаптира към условията на криза не толкова чрез хора, които напускат собствената си страна, за да търсят работа в друга, а чрез намаляване на притока и увеличение на изходящите потоци на работници мигранти (които напускат приемащата страна, за да се приберат у дома), особено в случая с Испания. Съответно масово напускане на граждани се наблюдава сред младото поколение в периода 2007-2012 г., по-специално от Литва и Латвия, както и от България, Полша, Естония и Ирландия. За разлика от това, изходящите потоци на млади граждани от Италия, Испания и Гърция се запазват ограничени.

С цел да се улесни мобилността на работниците между държавите членки, в момента Комисията реформира EURES — мрежата на ЕС за търсене на работа, за да помогне на хората, които са готови да се преместят в друга държава, да установят къде има подходящи свободни работни места за тях, а на работодателите — да намерят работници с необходимата им квалификация (вж. IP/12/1262, MEMO/12/896 и MEMO/12/897). Комисията също така изготви предложение за Директива, така че работниците да могат по-лесно да упражняват правата си на свободно движение (вж. IP/13/372).

От качествените услуги за детски грижи има трайни ползи за децата

Според научното изследване, анализирано в последния тримесечен преглед, от качествените детски заведения има трайни ползи за децата. Положителните въздействия са най-големи за децата в най-неравностойно положение, така че качествените детски заведения могат да помогнат за намаляване на неравенствата в ранна възраст. Децата от семейства в неравностойно положение обаче имат по-ограничен достъп до услуги за детски грижи. В целия ЕС едва 23 % от децата на възраст под три години, които живеят в бедни семейства, имат достъп до официални детски заведения, за разлика от 41 % от децата, които живеят в други семейства. Също така 20 % от децата, чиито майки са с по-ниско образование, са записани в детски заведения, спрямо 40 % от децата с високообразовани майки.

В препоръката относно инвестициите в децата, приета през февруари 2013 г. като част от пакета за социални инвестиции (вж. IP/13/125 и MEMO/13/117), държавите членки се призовават да положат повече усилия, за да гарантират, че всички семейства имат реален достъп до качествено образование и грижи в ранна детска възраст. Този призив е отразен и в предложените специфични за всяка държава препоръки от 2013 г., отправени до 13 държави. Официалните детски заведения могат да помогнат на родителите да си намерят работа и да я запазят, само ако са на достъпни цени и с добро качество.

Допълнителна информация

Тримесечен преглед на трудовата заетост и социалното положение

Специфични за всяка държава препоръки от 2013 г.

Младежка заетост

Пакет за социални инвестиции

Уебстраница „Анализ на заетостта и социалното положение“

Уебсайт на Ласло Андор

Ласло Андор в Twitter

Безплатен електронен бюлетин

За контакти:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar