Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 juni 2013

Bättre tillgång till företagsfinansiering: nu finns strukturfonderna också på EU:s webbplats

Nu blir det lättare för företag runtom i Europa att få tillgång till den finansiering de så väl behöver. EU-kommissionen utökar idag sin gemensamma portal för EU-finansiering till att också omfatta EU:s strukturfonder, dvs. Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Den nya gemensamma portalen lanserades i maj och ger enkel, utförlig och aktuell information om hur företagare och små och medelstora företag kan få tillgång till över 100 miljarder euro i EU-finansiering från olika program för perioden 2007–2013. I och med att strukturfonderna tas med kommer antalet partnerbanker och partnerfonder att fördubblas till över 1 000, och portalen – som redan är en viktig informationskälla för finansiering av små och medelstora företag genom garantier, lån och riskkapital – kommer att bli ännu mer användbar (MEMO/13/606).

Tillgång till finansiering är ett av de mest överhängande problemen för små och medelstora företag i Europa. De två senaste åren har nästan en tredjedel av de företag som ansökt om lån fått avslag eller fått nöja sig med mindre än de hade begärt. Finansieringsutsikterna för småföretag i Europa (EN) bekräftar att företagsklimatet för små och medelstora företag i Europa blir allt sämre och att bankerna i euroområdet har skärpt sina krav på kreditvärdighet. Information och tillgång till EU-finansiering är viktigare för företagen än någonsin tidigare. Strukturfonderna bistår redan små och medelstora företag med cirka 70 miljarder euro under perioden 2007–2013.

Idag hölls en konferens i Bryssel om europeiskt stöd till små och medelstora företag för perioden 2014–2020 där Antonio Tajani, kommissionens vice ordförande och EU-kommissionär för näringsliv och företagande, och Johannes Hahn, EU-kommissionär för regionalpolitiken, deltog. – Den gemensamma portalen för EU-finansiering kommer att hjälpa företagen att snabbt och lätt hitta den finansiering de så väl behöver, kommenterade de. – En av kommissionens främsta prioriteringar är att förenkla och minska de hinder som företagen möter. Att EU:s strukturfonder nu ingår i den gemensamma portalen är en viktig milstolpe. Samtidigt vill vi också uppmuntra medlemsstaterna och regionerna att använda EU:s finansieringsinstrument eftersom de kan förbättra effekterna av sammanhållningspolitiken. De fungerar som katalysatorer för investeringar som kan vara avgörande för att få fart på den europeiska ekonomin igen och skapa nya arbetstillfällen.

IP/13/387 (EN) - MEMO/13/393 - Improving access to finance for SMEs: key to economic recovery

Den nya gemensamma portalen för alla EU-finansieringsinstrument för små och medelstora företag

Information om EU:s finansieringsinstrument

De finansieringsinstrument för små och medelstora företag som ingår i webbplatsen är ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, instrumentet Progress för mikrokrediter, riskdelningsinstrumentet (sjunde ramprogrammet), Europeiska investeringsbankens lån till små och medelstora företag samt nu också medlemsstaternas nationella och regionala operativa program för att genomföra sammanhållningspolitikens mål.

En användarvänlig webbplats för små och medelstora företag

Den gemensamma portalen innehåller detaljerad information om hur företagen kan ansöka om finansiering med stöd från EU, via en av ca 1 000 banker och andra finansinstitut.

Den gemensamma portalen för EU-finansiering gör det möjligt för företagare och företag att hitta skräddarsydd finansiering som motsvarar deras finansiella behov och tar hänsyn till exempelvis företagets storlek, typ av finansiering som söks och investeringsfokus. Portalen finns på de olika EU-språken, bl.a. svenska, och är tillgänglig för alla EU-länder och kandidatländer.

Tillgång till finansiering i regionerna – avgörande för tillväxten

Finansieringsinstrumenten har blivit ett allt viktigare redskap för EU:s sammanhållningspolitik under 2007–2013. I slutet av 2011 hade mer än 3,6 miljarder euro redan investerats i företag genom nästan 68 000 lån, garantier, risk- och aktiekapital och andra finansiella produkter.

I slutet av 2011 hade sammanlagt 484 särskilda fonder för företag (för lån, garantier, aktie- och riskkapital och andra produkter) inrättats i 25 medlemsstater och en samarbetsregion. Under 2007-2014 användes sammanlagt 69,7 miljarder euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden för åtgärder till stöd för små och medelstora företag. Om medlemsstaternas medfinansiering beaktas stiger summan till minst 95,4 miljarder euro. I slutet av december 2012 hade finansieringsinstrumenten för programmet för konkurrenskraft och innovation mobiliserat nästan 13 miljarder euro i garantier och över 2,3 miljarder euro i riskkapital. Mer än 220 000 små och medelstora företag hade redan dragit nytta av programmet i hela Europa. EU-kommissionens vice ordförande Antonio Tajani har bett att budgeten för programmets finansieringsinstrument ska ökas med 19 miljoner euro.

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar