Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 25. junij 2013

Pomoč podjetjem pri dostopu do financiranja EU: enotni portal sedaj vključuje strukturna sklada

Od danes bodo imela podjetja po vsej Evropi lažji dostop do nujno potrebnih sredstev, saj Evropska komisija razširja enotni portal o financiranju EU, ki sedaj vključuje tudi strukturna sklada EU: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski socialni sklad (ESS). Novi enotni portal o financiranju EU, ki je bil uveden pretekli mesec, omogoča enostaven dostop do popolnih in posodobljenih informacij o tem, kako podjetniki in MSP lahko pridobijo preko 100 milijard EUR finančnih sredstev iz različnih programov za obdobje 2007–2013. Današnja razširitev bo podvojila število partnerskih bank in skladov na več kot 1 000, kar bo nadalje izboljšalo pomemben vir informacij za financiranje MSP prek garancij, posojil in tveganega kapitala (MEMO/13/606).

Dostop do financiranja je ena najbolj perečih težav, s katerimi se soočajo MSP v Evropi. V zadnjih dveh letih je bila skoraj tretjina MSP, ki so zaprosila za bančno posojilo, zavrnjena ali pa ji je bilo odobreno manjše posojilo od zahtevanega. Evropski napovednik za finančno poslovanje malih podjetij iz meseca junija potrjuje, da se poslovno okolje za evropske MSP slabša in da so banke iz evroobmočja poostrile kreditne standarde. Informacije o sredstvih EU in dostop do njih so za podjetja bolj pomembni kot kdaj koli prej. Strukturna sklada že zagotavljata pomoč za MSP v višini okoli 70 milijard evrov za obdobje 2007–2013.

Podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani, pristojen za podjetništvo in industrijo, in evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn sta danes v okviru konference z naslovom Evropska podpora MSP za obdobje 2014–2020 v Bruslju dejala: „Enotni portal o financiranju EU bo MSP potrebna sredstva pomagal najti zlahka in hitro. Ena ključnih prednostnih nalog za Komisijo je zmanjšati ovire, s katerimi se srečujejo podjetja. Razširitev enotnega portala z vključitvijo strukturnih skladov EU je pomemben mejnik. Hkrati želimo spodbuditi države članice in regije k uporabi finančnih instrumentov EU, saj ti instrumenti lahko povečajo učinek kohezijske politike. Spodbujajo tudi ključne naložbe, ki so potrebne za pospešitev evropskega gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest.

IP/13/387 - MEMO/13/393 Izboljšanje dostopa MSP do financiranja: ključ do oživitve gospodarstva

Nova enotna dostopna točka do finančnih instrumentov EU za MSP

Informacije o razpoložljivih finančnih instrumentih EU

Finančni instrumenti EU za MSP, ki jih najdemo na spletišču, vključujejo okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (PKI), mikrofinančni instrument Progress, instrument delitve tveganja (FP7), posojila EIB malim in srednjim podjetjem, sedaj pa še nacionalne in regionalne operativne programe držav članic, ki izvajajo cilje kohezijske politike.

Uporabnikom prijazna spletna stran za MSP

Enotni portal zagotavlja podrobne informacije o tem, kako MSP lahko zaprosijo za financiranje, ki ga podpira EU, in sicer pri eni od približno 1000 bank in drugih finančnih institucij.

Enotni portal o financiranju EU podjetnikom in podjetjem omogoča, da poiščejo prilagojeno financiranje v skladu z njihovimi specifičnimi finančnimi potrebami, kot so velikost podjetja ter vrsta finančnih in naložbenih usmeritev. Portal je dostopen v različnih jezikih EU ter za vse države EU in države kandidatke.

Dostop do financiranja v regijah ključnega pomena za ponovno rast

Finančni instrumenti so v obdobju 2007–2013 postali vse pomembnejše orodje izvajanja kohezijske politike EU. Konec leta 2011 je bilo v podjetja vloženih že več kot 3,6 milijarde EUR, in sicer prek skoraj 68 000 posojil, jamstev, tveganega kapitala / lastniških deležev ali drugih finančnih produktov.

Do konca leta 2011 je bilo v 25 državah članicah in v eni regiji čezmejnega sodelovanja vzpostavljenih skupno 484 posebnih skladov za podjetja (posojila, jamstva, lastniški deleži / tvegani kapital in drugo). Na splošno so se v obdobju 2007–2014 za podporo MSP iz skladov ESRR in ESS porabila sredstva v višini 69,7 milijarde EUR oziroma vsaj 95,4 milijarde EUR, če se upošteva še nacionalno sofinanciranje. Do konca decembra 2012 se je s finančnimi instrumenti okvirnega programa za konkurenčnost in inovacije (PKI) zagotovilo skoraj 13 milijard EUR jamstev in več kot 2,3 milijarde evrov tveganega kapitala. Več kot 220 000 MSP po vsej Evropi je že prejelo pomoč iz programa. Podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je zahteval povečanje proračuna za finančne instrumente PKI za 19 milijonov EUR, in sicer za pomoč MSP, ki imajo težave pri dostopanju do finančnih sredstev.

Kontakta:

Carlo Corazza (+32 22951752) @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar