Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 25. juuni 2013

Teeme ettevõtjatele ELi rahastamise kergemini kättesaadavaks: ühtne portaal hõlmab nüüd ka struktuurifonde

Alates tänasest on ELi rahalised vahendid Euroopa ettevõtjatele kergemini kättesaadavad, sest Euroopa Komisjoni ühtne portaal ELi rahastamise kohta hõlmab nüüd ka ELi struktuurifonde: Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfondi (ESF). Eelmisel kuul käivitatud uuest ühtsest portaalist leiab kergesti täielikku ja ajakohastatud teavet selle kohta, kuidas on ettevõtjatel ja VKEdel võimalik kergemini kätte saada 2007.─2013. aasta programmides eraldatud ELi vahendeid, mille maht on üle 100 miljardi euro. Tänane täiendus suurendab partnerpankade ja fondide arvu rohkem kui tuhandeni, pakkudes ühtlasi paremat teavet selle kohta, kuidas VKEdel on võimalik saada rahastamist tagatiste, laenude ja riskikapitali kaudu (MEMO/13/606).

Rahastamise kättesaadavus on üks pakilisemaid probleeme, millega Euroopa VKEd silmitsi seisavad. Viimase kahe aasta jooksul keelduti pangalaenu andmast ligikaudu kolmandikule VKEdest või nad said laenu taotletust vähem. Väljaande European Small Business Finance Outlook kohaselt on Euroopa VKEde ärikeskkond halvenemas ning euroala pangad on krediiditingimusi veelgi karmistanud. Teave ELi rahastamise kohta ning rahastamise kättesaadavus on ettevõtete jaoks olulisem kui kunagi varem. Ajavahemikul 2007─2013 saavad VKEd struktuurifondidest abi ligikaudu 70 miljardi euro väärtuses.

Täna Brüsselis toimuva konverentsi „Euroopa VKEde toetamine ajavahemikul 2014-2020” puhul märkisid Euroopa Komisjoni asepresident ja tööstuse ja ettevõtluse volinik Antonio Tajani ning Euroopa regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn: Ühtne portaal ELi rahastamise kohta aitab VKEdel leida vajaliku rahastamise lihtsalt ja kiiresti. Üks komisjoni olulisemaid prioriteete on lihtsustada ja vähendada takistusi, millega ettevõtja silmitsi seisab. ELi struktuurifondide lisandumine ühtsesse portaali on oluline tähis. Samuti soovime julgustada liikmesriike ja piirkondi kasutama ELi rahalisi vahendeid, kuna need võivad suurendada ühtekuuluvuspoliitika mõju. Need on tõukejõuks oluliste investeeringute käivitamisel, mida on vaja Euroopa majanduse ergutamiseks ja töökohtade loomiseks.”

IP/13/387 - MEMO/13/393 — VKEde rahastamise kättesaadavuse parandamine: võti majanduse taastumiseks

Link VKEdele kättesaadavatele ELi rahastamisvahenditele

Teave olemasolevate ELi rahastamisvahendite kohta

Veebisaidilt leiab teavet VKEdele suunatud järgmiste ELi finantsvahendite kohta: konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm (CIP), Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress”, riskijagamisvahend (FP7), Euroopa Investeerimispanga laenud VKEdele ja nüüd ka liikmesriikide riiklikud ja piirkondlikud rakenduskavad ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide elluviimiseks.

Kasutajasõbralik veebisait VKEdele

Ühtne portaal pakub üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas VKEd saaksid ELi rahastamist taotleda ligikaudu 1000 panga ja muude finantsinstitutsioonide kaudu.

Ühtne portaal ELi rahastamise kohta võimaldab ettevõtjatel leida sobivat rahastamist vastavalt nende konkreetsetele rahalistele vajadustele, näiteks ettevõtte suurus, liik ning investeerimissuund. Portaal on kättesaadav ELi keeltes kõigile liikmes- ja kandidaatriikidele.

Rahastamise kättesaadavus piirkondades võti majanduskasvu taastamiseks

Finantsinstrumendid on muutunud aastatel 2007-2013 ELi ühtekuuluvuspoliitikas aina tähtsamaks. 2011. aasta lõpus oli ettevõtetesse investeeritud üle 3,6 miljardi euro, mida rahastati ligikaudu 68 000 laenu, tagatise, riski- /omakapitali või muude finantstoodete kaudu.

2011. aasta lõpuks oli 25 liikmesriigis ja ühes piiriülese koostöö piirkonnas loodud kokku 484 spetsiaalset rahalist vahendit ettevõtete jaoks (laen, tagatis, oma- /riskikapital ja muu). Ajavahemikul 2007─2014 kasutati VKEde toetamiseks 69,7 miljardit eurot ERDFi ja ESFi vahendeid. Koos riikliku kaasrahastamisega on VKEde toetuseks kasutatud summa aga vähemalt 95,4 miljardit eurot. 2012. aasta detsembri lõpuks moodustasid konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi rahastamisvahenditest antud tagatised peaaegu 13 miljardit eurot ja riskikapital üle 2,3 miljardi euro. Juba praegu on programmist kasu saanud üle 220000 Euroopa VKE. Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani on palunud suurendada konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi rahastamisvahendite eelarvet 19 miljoni euro võrra, et aidata VKEsid, kellel on probleeme rahastamise kättesaadavusega.

Kontaktisikud:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar