Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 25. června 2013

Pomoc podnikům při zajišťování finančních prostředků EU: jednotný portál nyní zahrnuje i strukturální fondy

Ode dneška budou mít podniky v Evropě snazší přístup k tolik potřebným financím. Evropská komise totiž rozšiřuje jednotný finanční portál EU také o strukturální fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a Evropský sociální fond (ESF). Nový jednotný portál věnovaný financování z EU, jehož provoz byl zahájen minulý měsíc, poskytuje přehledné, úplné a aktuální informace o tom, jak mohou podnikatelé a malé a střední podniky získat přístup k více než 100 miliardám EUR z prostředků EU na různé programy na období 2007–2013. Dnešní doplnění zdvojnásobí počet partnerských bank a fondů na více než 1 000 a dále posílí důležité zdroje informací pro financování malých a středních podniků prostřednictvím záruk, půjček a rizikového kapitálu (MEMO/13/606).

Přístup k financím je jedním z nejnaléhavějších problémů malých a středních podniků v Evropě. V posledních dvou letech byly malé a střední podniky, které žádaly o bankovní úvěry, téměř z jedné třetiny odmítnuty nebo nakonec získaly méně, než požadovaly. Z evropského finančního výhledu pro malé podniky (European Small Business Finance Outlook) na tento měsíc vyplývá, že se podnikatelské prostředí pro evropské malé a střední podniky dále zhoršuje a že banky v eurozóně ještě zpřísnily své úvěrové standardy. Informace o financování z prostředků EU a přístup k nim jsou pro podniky důležitější než kdykoliv předtím. Strukturální fondy na období 2007–2013 malým a středním podnikům již zajišťují pomoc v přibližné výši 70 miliard EUR.

Při příležitosti konference nazvané Evropská podpora pro malé a střední podniky na období 2014-2020, která se dnes konala v Bruselu, místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, komisař pro průmysl a podniky, a evropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn k akci uvedli: Jednotný portál věnovaný financování z prostředků EU malým a středním podnikům pomůže snadno a rychle sehnat velmi potřebné financování. Jednou z hlavních priorit Komise je zjednodušit a snížit překážky, jimž podniky čelí. Doplnění strukturálních fondů EU na jednotný portál představuje důležitý mezník. Zároveň bychom také chtěli vyzvat členské státy a regiony, aby finanční nástroje EU využívaly, jelikož tak lze zvýšit dopad politiky soudržnosti. Jsou to katalyzátory klíčových investic, jež jsou nutné pro velmi důležité oživení evropského hospodářství a vytváření pracovních míst.“

IP/13/387 - MEMO/13/393 – Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky: klíč k hospodářské obnově

Nový jednotný portál pro přístup ke všem finančním nástrojům EU pro malé a střední podniky

Informace o dostupných finančních nástrojích EU

Finanční nástroje EU pro malé a střední podniky, na něž se vztahuje tato internetová stránka, zahrnují rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP), facilitu mikrofinancování Progress, nástroj pro sdílení rizik (7. RP), půjčky EIB pro malé a střední podniky a nyní také národní a regionální operační programy provádění cílů politiky soudržnosti v jednotlivých členských státech.

Přehledná internetová stránka pro malé a střední podniky

Jednotný portál poskytuje podrobné informace o tom, jak malé a střední podniky mohou zažádat o finanční prostředky EU prostřednictvím jedné z přibližně 1 000 bank a jiných finančních institucí.

Jednotný portál o financování EU umožňuje podnikatelům a podnikům nalézt financování uzpůsobené jejich konkrétním finančním potřebám, jako je velikost podniku, druh financování a investiční zaměření. Portál je k dispozici v různých jazycích EU a pro všechny státy EU a kandidátské země.

Přístup k financování v regionech – zásadní pro obnovu růstu

Finanční nástroje jsou čím dál významnějším nástrojem realizace politiky soudržnosti EU v období 2007–2013. Na konci roku 2011 se již do podniků investovalo více než 3,6 miliardy EUR v podobě bezmála 68 000 půjček, záruk, rizikového kapitálu/vlastního kapitálu a dalších finančních produktů.

Do konce roku 2011 bylo v 25 členských státech a jednom přeshraničním regionu spolupráce zřízeno celkem 484 zvláštních fondů pro podniky (úvěry, záruky, vlastní/rizikový kapitál a jiné). Celkově bylo v období let 2007 až 2014 na podporu malých a středních podniků věnováno 69,7 miliardy EUR z EFRR a ESF. Přihlédne-li se k vnitrostátnímu spolufinancování, dosahuje tato částka 95,4 miliardy EUR. Do konce prosince 2012 umožnily finanční nástroje programu pro konkurenceschopnost a inovace využít téměř 13 miliard EUR v podobě záruk a více než 2,3 miliardy EUR v podobě rizikového kapitálu. Více než 220 000 malých a středních podniků již tohoto programu využilo v celé Evropě. Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani požádal o navýšení rozpočtu finančních nástrojů CIP o 19 milionů EUR na pomoc malým a středním podnikům, které mají potíže s přístupem k finančním prostředkům.

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza +32 22951752 @ECspokesCorazza

Sara Tironi +32 22990403


Side Bar