Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 28 januari 2013

Bättre vapen i kampen mot våldsbenägen extremism

Hur kan man göra EU bättre rustat för att förebygga våldsbenägen extremism? Sådana frågor ska besvaras vid en högnivåkonferens i Bryssel den 29 januari 2013. Man kommer att bygga på material som tagits fram av experter och rättstillämpare i det nätverk för ökad medvetenhet om radikalisering (RAN) som EU:s kommissionär för inrikes frågor, Cecilia Malmström, inrättade 2011. Strategiförslagen omfattar fortbildning av lokal polis om hur man upptäcker tecken på radikalisering i riktning mot våldsbenägen extremism, och tillhandahållande av program för avradikalisering eller utträde för medlemmar i extremistiska grupper. Genom att sammanföra fältpersonal med förvaltningsmyndigheter, universitet och högskolor och lokala myndigheter ska konferensen föra upp EU:s kamp mot extremismen på en ny nivå.

– Våldsbenägen extremism är ett av de största säkerhetshoten för EU:s befolkning. Det är ett av EU:s största problem för den inre säkerheten, och det ökar dagligen. Terroristhotet har delvis flyttats och utgår nu mindre från organiserade grupper, och snarare från enskilda, som är svårare att spåra och vars handlingar inte kan förutsägas lika lätt. Vi kan lära oss mycket av dem som konkret arbetar med dessa frågor, och deras rekommendationer ger beslutsfattarna viktiga redskap och konkreta uppslag för hur man kan bekämpa extremismen, säger kommissionär Cecilia Malmström.

– Vi kan inte hoppas på att besegra den våldsbenägna extremismen om vi inte samtidigt tar itu med den populistiska och demagogiska propaganda som skapar förutsättningarna för ideologiskt motiverat våld i Europa, tillägger Cecilia Malmström. – Extremister och populistiska krafter har inte haft ett sådant inflytande på våra nationella riksdagar och parlament som de har i dag sedan andra världskriget. Fler europeiska ledare måste tala ut mot den ökande extremismen. Vi måste våga ställa oss upp och försvara våra gemensamma europeiska värden.

De som har bäst förutsättningar att ta itu med den våldsbenägna extremismen är de som har direkt kontakt med sårbara personer eller grupper. Överallt i Europa finns det fältpersonal, forskare, lärare och samhällsledare som försöker identifiera och hjälpa dem som riskera att radikaliseras och begå våldshandlingar. Vid högnivåkonferensen kommer dessa att sammanstråla med inrikes- och justitieministrarna från Belgien, Cypern, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Norge och Sverige, samt med företrädare från många andra länder.

Nätverket för ökad medvetenhet om radikalisering har samlat de viktigaste experterna och rättstillämparna på området i 8 arbetsgrupper som behandlar polisärenden och brottsbekämpning, terrorismoffers röst, internet och sociala medier, förebyggande, avradikalisering, fängelser och villkorliga domar, hälsa, samt interna och externa aspekter. Arbetsgrupperna har tagit fram femton rekommendationer på tre områden: lokala aktörers erfarenheter med förebyggande av våldsbenägen extremism, diasporans roll i förebyggande a våldsbenägen extremism, och kommunikation och motargument via internet.

Diskussionsunderlaget, med förslag till femton konkreta åtgärder, och grupperna arbetsdokument finns online.

Vid konferensen kommer man också att diskutera hur man kan hjälpa terroristoffer som vill dela sina erfarenheter som ett redskap för förebyggande, hur man kan få före detta extremister att dekonstruera våldsbenägna extremistiska utsagor och hur man kan använda PR-företag och filmindustrin för att utveckla motargument och främja alternativa budskap på nätet.

Bakgrund

Terrorismen i alla dess former är en svår utmaning för EU:s inre säkerhet. Förebyggande och hantering av radikalisering hör till huvudmålen i meddelandet om strategin för inre säkerhet som antogs 2010 (IP/10/1535 och MEMO/10/598).

Kommissionen anser att radikalisering bäst hanteras så nära de sårbara individerna och de mest berörda grupperna som möjligt, och skapade därför i september 2011 EU:s nätverk för ökad medvetenhet om radikalisering – RAN (IP/11/1011).

RAN ger stöd till dem som arbetar lokalt, i första ledet, med att bekämpa extremism i EU, och ska underlätta utbyte av erfarenheter och bästa praxis bland dessa.

Media

Högnivåkonferensen äger rum i Bryssel den 29 januari, i Palais d'Egmont, där några av experterna kommer att ställa upp för mediakontakter och intervjuer.

Media kan endast delta efter förhandsregistrering. Registrera er per e-post till Tove Ernst.

Audiovisuellt material från konferensen kommer att finnas på http://ec.europa.eu/avservices/

Länkar

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar