Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Zlepšenie nástrojov proti násilnému extrémizmu

Commission Européenne - IP/13/59   28/01/2013

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SL BG RO

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 28. januára 2013

Zlepšenie nástrojov proti násilnému extrémizmu

Ako zlepšiť nástroje, ktorými sa Európa snaží predchádzať násilnému extrémizmu? Cieľom konferencie na vysokej úrovni konajúcej sa v Bruseli 29. januára 2013 bude poskytnúť odpovede na tieto otázky, pričom sa bude vychádzať z práce odborníkov a pracovníkov siete na zvyšovanie povedomia o radikalizácii (RAN), ktorá začala svoju činnosť v roku 2011 vďaka komisárke EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilii Malmströmovej. Medzi navrhované politické opatrenia patrí odborná príprava miestnej polície na odhalenie známok radikalizácie prechádzajúcej do násilného extrémizmu a vytvorenie programov pre členov extrémistických skupín, ktoré im pomôžu opustiť dané skupiny a upustiť od radikalizácie. Zámerom konferencie bude prostredníctvom prepojenia odborníkov s ministrami a  akademickej obce s miestnymi orgánmi pozdvihnúť úsilie EÚ v boji proti extrémizmu na novú úroveň.

Násilný extrémizmus predstavuje pre bezpečnosť občanov EÚ jednu z najväčších hrozieb. Ide o neustále rastúci a zväčšujúci sa problém vnútornej bezpečnosti. Hrozba terorizmu sa čiastočne presunula z organizovaných skupín na jednotlivcov, ktorých je ťažšie odhaliť a ich konanie sa dá ťažšie predvídať. Od odborníkov z prvej línie sa toho môžeme veľa naučiť a ich odporúčania poskytujú tvorcom politiky dôležité nástroje a konkrétne návrhy v boji proti extrémizmu, vyjadrila sa komisárka Cecilia Malmströmová.

Násilný extrémizmus neporazíme, pokiaľ sa zároveň nebudeme zaoberať aj demagogickými a populistickými propagandami, ktoré kladú základy pre ideologicky motivované násilie v Európe,“ dodala komisárka Malmströmová. "Od konca II. svetovej vojny nemali extrémistické a populistické sily nikdy taký veľký vplyv na národné parlamenty, ako majú dnes. Potrebujeme, aby svoj postoj k narastajúcemu extrémizmu vyjadrilo viac európskych vedúcich predstaviteľov. Musíme nájsť odvahu vzoprieť sa a chrániť naše spoločné európske hodnoty “.

Ľudia majúci najlepšie predpoklady na riešenie problému násilného extrémizmu sú tí, ktorí majú priamy kontakt so zraniteľnými jednotlivcami alebo skupinami. V rámci celej Európy existujú v teréne odborníci, výskumní pracovníci, učitelia a vedúci predstavitelia komunít usilujúci sa identifikovať rizikových jednotlivcov, u ktorých existuje riziko radikalizácie a spáchania násilných činov, a snažia sa im pomôcť. Títo odborníci spolu s ministrami vnútra alebo spravodlivosti z Belgicka, Cypru, Francúzska, Írska, Lotyšska, Nórska, Švédska a Talianska, ako aj s predstaviteľmi viacerých iných krajín spoja svoje sily na konferencii na vysokej úrovni.

Sieť na zvyšovanie povedomia o radikalizácii zoskupuje popredných odborníkov a ľudí z praxe do ôsmich pracovných skupín, ktoré sa zaoberajú prácou polície a presadzovaním práva, výpoveďami obetí terorizmu, internetom a sociálnymi médiami, prevenciou, odstraňovaním radikalizácie, väzenskými a nápravnými službami, zdravím a vnútorným a vonkajším rozmerom problematiky. Pracovné skupiny vypracovali 15 odporúčaní v troch hlavných oblastiach: skúsenosti a znalosti získané miestnymi aktérmi v boji proti násilnému extrémizmu, úloha diaspór v boji proti násilnému extrémizmu a komunikácia a šírenie nenávistných správ prostredníctvom internetu.

Dokument na rokovanie spolu s návrhmi 15 konkrétnych opatrení v danej oblasti, ako aj pracovné dokumenty skupín sú k dispozícii na internete.

Návrhy, o ktorých sa má na konferencii diskutovať, zahŕňajú aj pomoc obetiam terorizmu pri vyrozprávaní ich príbehov, ktoré poslúžia ako silný nástroj v rámci prevencie, zapojenie bývalých extrémistov pri odstraňovaní ideológie násilného extrémizmu, využitie zdrojov spoločností pre vzťah s verejnosťou a filmového priemyslu v rámci boja proti tejto ideológii a pomoc pri šírení účinných alternatívnych správ na internete.

Súvislosti

Terorizmus vo všetkých svojich podobách predstavuje aj naďalej kľúčovú výzvu pre vnútornú bezpečnosť EÚ. Predchádzanie a boj proti radikalizácii patria medzi kľúčové ciele vytýčené v oznámení o stratégii vnútornej bezpečnosti, ktoré bolo prijaté v roku 2010 (IP/10/1535MEMO/10/598).

Keďže Komisia uznáva, že radikalizáciu možno najlepšie utlmiť na úrovni, ktorá je čo najbližšie k najnáchylnejším osobám z najviac ohrozených komunít, zriadila v septembri 2011 európsku sieť na zvyšovanie povedomia o radikalizácii – RAN (IP/11/1011).

RAN podporuje miestnych odborníkov v prvej línii, ktorí sú zapojení do boja proti násilnému extrémizmu v rámci EÚ, a uľahčuje ich vzájomnú výmenu skúseností a osvedčených postupov.

Účasť médií

Konferencia na vysokej úrovni sa uskutoční 29. januára v Bruseli, v Palais d’Egmont, kde budú k dispozícii niektorí odborníci, ktorí sa stretnú s médiami a poskytnú im rozhovor.

Účasť médií je prísne podmienená predbežnou registráciou. V prípade záujmu o registráciu napíšte e-mail Tove Ernst.

Audiovizuálny materiál z konferencie bude možné nájsť na webovej stránke: http://ec.europa.eu/avservices/

Užitočné odkazy

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar

Mon compte

Gérez vos recherches et notifications par email


Aidez-nous à améliorer ce site