Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 28. januára 2013

Zlepšenie nástrojov proti násilnému extrémizmu

Ako zlepšiť nástroje, ktorými sa Európa snaží predchádzať násilnému extrémizmu? Cieľom konferencie na vysokej úrovni konajúcej sa v Bruseli 29. januára 2013 bude poskytnúť odpovede na tieto otázky, pričom sa bude vychádzať z práce odborníkov a pracovníkov siete na zvyšovanie povedomia o radikalizácii (RAN), ktorá začala svoju činnosť v roku 2011 vďaka komisárke EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilii Malmströmovej. Medzi navrhované politické opatrenia patrí odborná príprava miestnej polície na odhalenie známok radikalizácie prechádzajúcej do násilného extrémizmu a vytvorenie programov pre členov extrémistických skupín, ktoré im pomôžu opustiť dané skupiny a upustiť od radikalizácie. Zámerom konferencie bude prostredníctvom prepojenia odborníkov s ministrami a  akademickej obce s miestnymi orgánmi pozdvihnúť úsilie EÚ v boji proti extrémizmu na novú úroveň.

Násilný extrémizmus predstavuje pre bezpečnosť občanov EÚ jednu z najväčších hrozieb. Ide o neustále rastúci a zväčšujúci sa problém vnútornej bezpečnosti. Hrozba terorizmu sa čiastočne presunula z organizovaných skupín na jednotlivcov, ktorých je ťažšie odhaliť a ich konanie sa dá ťažšie predvídať. Od odborníkov z prvej línie sa toho môžeme veľa naučiť a ich odporúčania poskytujú tvorcom politiky dôležité nástroje a konkrétne návrhy v boji proti extrémizmu, vyjadrila sa komisárka Cecilia Malmströmová.

Násilný extrémizmus neporazíme, pokiaľ sa zároveň nebudeme zaoberať aj demagogickými a populistickými propagandami, ktoré kladú základy pre ideologicky motivované násilie v Európe,“ dodala komisárka Malmströmová. "Od konca II. svetovej vojny nemali extrémistické a populistické sily nikdy taký veľký vplyv na národné parlamenty, ako majú dnes. Potrebujeme, aby svoj postoj k narastajúcemu extrémizmu vyjadrilo viac európskych vedúcich predstaviteľov. Musíme nájsť odvahu vzoprieť sa a chrániť naše spoločné európske hodnoty “.

Ľudia majúci najlepšie predpoklady na riešenie problému násilného extrémizmu sú tí, ktorí majú priamy kontakt so zraniteľnými jednotlivcami alebo skupinami. V rámci celej Európy existujú v teréne odborníci, výskumní pracovníci, učitelia a vedúci predstavitelia komunít usilujúci sa identifikovať rizikových jednotlivcov, u ktorých existuje riziko radikalizácie a spáchania násilných činov, a snažia sa im pomôcť. Títo odborníci spolu s ministrami vnútra alebo spravodlivosti z Belgicka, Cypru, Francúzska, Írska, Lotyšska, Nórska, Švédska a Talianska, ako aj s predstaviteľmi viacerých iných krajín spoja svoje sily na konferencii na vysokej úrovni.

Sieť na zvyšovanie povedomia o radikalizácii zoskupuje popredných odborníkov a ľudí z praxe do ôsmich pracovných skupín, ktoré sa zaoberajú prácou polície a presadzovaním práva, výpoveďami obetí terorizmu, internetom a sociálnymi médiami, prevenciou, odstraňovaním radikalizácie, väzenskými a nápravnými službami, zdravím a vnútorným a vonkajším rozmerom problematiky. Pracovné skupiny vypracovali 15 odporúčaní v troch hlavných oblastiach: skúsenosti a znalosti získané miestnymi aktérmi v boji proti násilnému extrémizmu, úloha diaspór v boji proti násilnému extrémizmu a komunikácia a šírenie nenávistných správ prostredníctvom internetu.

Dokument na rokovanie spolu s návrhmi 15 konkrétnych opatrení v danej oblasti, ako aj pracovné dokumenty skupín sú k dispozícii na internete.

Návrhy, o ktorých sa má na konferencii diskutovať, zahŕňajú aj pomoc obetiam terorizmu pri vyrozprávaní ich príbehov, ktoré poslúžia ako silný nástroj v rámci prevencie, zapojenie bývalých extrémistov pri odstraňovaní ideológie násilného extrémizmu, využitie zdrojov spoločností pre vzťah s verejnosťou a filmového priemyslu v rámci boja proti tejto ideológii a pomoc pri šírení účinných alternatívnych správ na internete.

Súvislosti

Terorizmus vo všetkých svojich podobách predstavuje aj naďalej kľúčovú výzvu pre vnútornú bezpečnosť EÚ. Predchádzanie a boj proti radikalizácii patria medzi kľúčové ciele vytýčené v oznámení o stratégii vnútornej bezpečnosti, ktoré bolo prijaté v roku 2010 (IP/10/1535MEMO/10/598).

Keďže Komisia uznáva, že radikalizáciu možno najlepšie utlmiť na úrovni, ktorá je čo najbližšie k najnáchylnejším osobám z najviac ohrozených komunít, zriadila v septembri 2011 európsku sieť na zvyšovanie povedomia o radikalizácii – RAN (IP/11/1011).

RAN podporuje miestnych odborníkov v prvej línii, ktorí sú zapojení do boja proti násilnému extrémizmu v rámci EÚ, a uľahčuje ich vzájomnú výmenu skúseností a osvedčených postupov.

Účasť médií

Konferencia na vysokej úrovni sa uskutoční 29. januára v Bruseli, v Palais d’Egmont, kde budú k dispozícii niektorí odborníci, ktorí sa stretnú s médiami a poskytnú im rozhovor.

Účasť médií je prísne podmienená predbežnou registráciou. V prípade záujmu o registráciu napíšte e-mail Tove Ernst.

Audiovizuálny materiál z konferencie bude možné nájsť na webovej stránke: http://ec.europa.eu/avservices/

Užitočné odkazy

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar