Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 28. tammikuuta 2013

Tehokkaampia toimia väkivaltaisia ääriliikkeitä vastaan

Brysselissä järjestetään 29. tammikuuta 2013 korkean tason konferenssi, jossa pohditaan, miten EU voisi tehostaa toimia väkivaltaisia ääriliikkeitä vastaan. Keskustelujen perustana on sisäasioiden komissaari Cecilia Malmströmin vuonna 2011 perustaman radikalisoitumisen tunnistamista käsittelevän EU:n verkoston asiantuntijoiden tekemä työ. Toimintaehdotuksiin kuuluu mm. paikallispoliisin kouluttaminen havaitsemaan väkivaltaisen radikalisoitumisen merkkejä sekä sopeuttamisohjelmia ääriryhmistä erkaantuville henkilöille. Konferenssilla pyritään kenttätyöntekijöiden, ministerien, tutkijoiden ja paikallisviranomaisten yhteistyön avulla tehostamaan ääriliikkeiden torjuntaa EU:ssa.

”Väkivaltaiset ääriliikkeet ovat yksi suurimmista uhista EU:n kansalaisten turvallisuudelle. Tämä on koko ajan kasvava sisäisen turvallisuuden ongelma. Terroriuhka on jossain määrin siirtynyt järjestäytyneistä ryhmistä yksilöihin, joita on vaikeampi havaita ja joiden toimintaa on vaikeampi ennakoida. Etulinjan ammattilaisilta voidaan oppia paljon, ja heidän suosituksensa tarjoavat konkreettisia ehdotuksia poliittisille päättäjille siitä, miten ääriliikkeitä voidaan torjua,'' totesi komissaari Cecilia Malmström.

''Väkivaltaisia ääriliikkeitä ei voida voittaa puuttumatta myös populistiseen ja demagogiseen propagandaan, joka luo pohjaa ideologiselle väkivallalle Euroopassa," hän lisäsi. "Ääriliikkeillä ja populisteilla on nyt enemmän vaikutusta kansallisiin parlamentteihin kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen. Useampien eurooppalaisten johtajien on ilmaistava vastustuksensa ääriliikkeiden nousulle. Meidän on rohkeasti puolustettava yhteisiä eurooppalaisia arvojamme."

Väkivaltaisiin ääriliikkeisiin voivat parhaiten puuttua ihmiset, joilla on suorat yhteydet riskialttiisiin yksilöihin tai ryhmiin. Kaikkialla Euroopassa on kenttätyöntekijöitä, tutkijoita, opettajia ja yhteisöllisiä johtajia, jotka pyrkivät tunnistamaan ja auttamaan yksilöitä, jotka ovat vaarassa radikalisoitua ja käyttää väkivaltaa. Näiden kenttätyöntekijöiden lisäksi järjestettävään korkean tason konferenssiin osallistuu sisäasiain- tai oikeusministereitä Belgiasta, Kyproksesta, Ranskasta, Irlannista, Italiasta, Latviasta, Norjasta ja Ruotsista. Myös monet muut maat lähettävät sinne edustajansa.

Radikalisoitumisen tunnistamista käsittelevä EU:n verkosto kattaa alan merkittävimmät asiantuntijat ja ammattilaiset. Verkosto on jaettu kahdeksaan työryhmään, joiden aihepiirejä ovat poliisi ja oikeuslaitos, terrorin uhrit, internet ja sosiaalinen media, ehkäisevä työ, radikalisoitumisen vähentäminen, vankilatuomiot ja ehdollinen vapaus, terveys sekä ilmiön sisäinen ja ulkoinen ulottuvuus. Työryhmät ovat laatineet 15 suositusta kolmella keskeisellä alalla, jotka ovat paikallisten toimijoiden kokemustieto väkivaltaisten ääriliikkeiden torjumisesta, maahanmuuttajayhteisöjen rooli väkivaltaisten ääriliikkeiden ehkäisemisessä sekä tiedotus ja ääriliikkeitä hillitsevän sanoman levittäminen internetissä.

Kokousasiakirja, jossa esitellään 15 konkreettista toimintaehdotusta, sekä työryhmien valmisteluasiakirjat ovat luettavissa internetissä.

Konferenssissa käsiteltäviin ehdotuksiin sisältyy muun muassa terrorismin uhrien auttaminen kokemustensa jakamisessa tehokkaana ehkäisykeinona, ääriliikkeiden väkivaltaisen retoriikan purkaminen liikkeiden entisten jäsenten avulla ja suhdetoiminta-alan ja elokuvateollisuuden resurssien hyödyntäminen vastapainona toimivien tarinoiden kehittämisessä ja vaihtoehtoisten sanomien edistämiseksi verkossa.

Tausta

Terrorismi on kaikissa muodoissaan edelleen merkittävä uhka EU:n sisäiselle turvallisuudelle. Radikalisoitumisen ehkäiseminen ja torjunta on määritelty yhdeksi päätavoitteeksi vuonna 2010 annetussa sisäisen turvallisuuden strategiaa koskevassa tiedonannossa (IP/10/1535 ja MEMO/10/598).

Komissio totesi, että radikalisoitumista voidaan parhaiten hillitä siihen altteimmissa yhteisöissä, lähimpänä riskialttiita henkilöitä. Tämän vuoksi komissio perusti syyskuussa 2011 radikalisoitumisen tunnistamista käsittelevän EU:n verkoston (IP/11/1011).

Verkosto tukee paikallisia kenttätyöntekijöitä, jotka osallistuvat väkivaltaisten ääriliikkeiden torjuntaan EU:ssa, ja helpottaa kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa.

Tiedotusvälineet

Korkean tason konferenssi järjestetään 29. tammikuuta Brysselissä Palais d'Egmontissa, jossa osa asiantuntijoista vastaa tiedotusvälineiden kysymyksiin ja antaa haastatteluja.

Tilaisuuteen päästäkseen tiedotusvälineiden on ilmoittauduttava ennakkoon sähköpostiviestillä Tove Ernst.

Konferenssin audiovisuaalimateriaali on saatavissa seuraavassa osoitteessa: http://ec.europa.eu/avservices/

Hyödyllisiä linkkejä

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar