Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 28. ledna 2013

S lepšími nástroji proti násilnému extremismu

Jak vylepšit nástroje, která má Evropa k dispozici pro předcházení násilnému extremismu? Cílem konference na vysoké úrovni v Bruselu konané 29. ledna 2013 je poskytnout na tuto otázku odpověď na základě práce odborníků a praktiků v rámci sítě EU pro zvyšování povědomí o radikalizaci (RAN), kterou iniciovala komisařka EU pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová v roce 2011. Návrhy politických opatření zahrnují školení místních policejních složek, aby mohly lépe odhalovat známky radikalizace vedoucí k násilnému extremismu a zajištění podmínek pro to, aby členové extremistických skupin svých radikálních postojů zanechali a z příslušných organizací či skupin odešli. Konference, na které se společně sejdou pracovníci z terénu s ministry, akademickou obcí a představiteli místních samospráv, tak posouvá úsilí EU proti extremismu na novou úroveň.

Násilný extremismus představuje jednu z největších hrozeb pro bezpečnost občanů Evropské unie. Jedná se o stále narůstající a zvětšující se problém pro vnitřní bezpečnost. Hrozba terorismu se z části přesunula od organizovaných skupin na jednotlivce, které je náročnější odhalit a jejichž činy je obtížnější předvídat. Je možné se hodně naučit od odborníků, kteří působí takříkajíc v první linii, a jejich doporučení představují důležité nástroje a konkrétní návrhy pro tvůrce politiky zabývající se bojem proti extremismu,“ řekla komisařka Cecilia Malmströmová.

Dále uvedla: „Nad násilným extremismem nezvítězíme, jestliže se zároveň nebudeme zabývat populistickou a demagogickou propagandou, které tvoří základ pro ideologicky motivované násilí v Evropě. Nikdy od druhé světové války neměli extrémisté a populistické síly tak velký vliv na národní parlamenty, jako mají dnes. Je nutné, aby více vedoucích představitelů v Evropě vyjadřovalo svůj nesouhlas s nárůstem extremismu. Musíme mít odvahu se těmto silám postavit a chránit naše společné evropské hodnoty.“

Nejlepší předpoklady k řešení problému násilného extremismu mají lidé, kteří jsou v přímém kontaktu s náchylnými jednotlivci nebo skupinami. Po celé Evropě působí pracovníci v terénu, výzkumníci, učitelé a vedoucí různých komunit, kteří se snaží nalézt jednotlivce, u nichž existuje riziko radikalizace a spáchání násilných činů, a snaží se těmto lidem pomoci. V rámci konference na vysoké úrovni spojí tito pracovníci z terénu své síly s ministry vnitra či spravedlnosti Belgie, Francie, Irska, Itálie, Kypru, Lotyšska, Norska a Švédska a se zástupci řady dalších zemí.

V rámci sítě pro zvyšování povědomí o radikalizaci se nejlepší odborníci a praktici zapojili do činnosti osmi pracovních skupin zabývajících se prací policie a prosazováním práva, hlasy obětí terorismu, rolí internetu a sociálních médií, prevencí, vymýcením projevů radikalizace, vězeňskou a probační službou, zdravím a vnitřním a vnějším rozměrem. Pracovní skupiny vypracovaly 15 doporučení ve třech hlavních oblastech: zkušenosti a poznatky získané místními aktéry v oblasti předcházení násilnému extremismu, úloha diaspory při předcházení násilnému extremismu a komunikace a „counter-messaging“ prostřednictvím internetu.

Diskusní dokument obsahující návrhy 15 konkrétních opatření pro práci v terénu a pracovní dokumenty skupin jsou k dispozici na internetu.

Návrhy, které budou projednány na konferenci, rovněž zahrnují pomoc obětem terorismu, sdílení jejich příběhů pro lepší prevenci, zapojení bývalých extremistů, kteří by na příbězích vysvětlovali pozadí extrémního násilí, využití zdrojů PR společností a filmového průmyslu, s jejichž pomocí se vytvoří příběhy proti extrémnímu násilí a po internetu se budou šířit alternativní vzkazy a zprávy s patřičným dopadem.

Souvislosti

Terorismus ve všech svých formách zůstává klíčovým problémem pro vnitřní bezpečnost EU. Prevence a řešení problému radikalizace patří k hlavním cílům stanoveným ve sdělení o strategii vnitřní bezpečnosti přijatém v roce 2010 (IP/10/1535 a MEMO/10/598).

Komise uznává, že rozvoji radikalizace lze nejlépe zamezit na úrovni, která je nejblíže náchylným jedincům v nejpostiženějších komunitách. Proto Komise v září 2011 zahájila činnost sítě EU pro zvyšování povědomí o radikalizaci – RAN (IP/11/1011).

RAN poskytuje podporu odborníkům v terénu, kteří se přímo potýkají s násilným extremismem v celé EU a usnadňuje výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi nimi.

Účast sdělovacích prostředků

Konference na vysoké úrovni se koná 29. ledna v Bruselu v Palais d'Egmont, kde budou moci zástupci médií udělat rozhovor s některými odborníky.

Účast médií je podmíněna předběžnou registrací. Pro registraci prosím kontaktujte e-mailemTove Ernst.

Audiovizuální záznam z konference bude k dispozici na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/avservices/

Užitečné odkazy

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar