Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 21. června 2013

Bude vaše město Evropským zeleným městem roku 2016?

Komise začala hledat Evropské zelené město roku 2016. Cena „Evropské zelené město“ se uděluje městům, která se nejlépe starají o urbanistický rozvoj šetrný k životnímu prostředí. Tato každoročně udělovaná cena má evropská města inspirovat k zavádění opatření, jež mají za cíl učinit z měst atraktivnější a zdravější místa pro život, práci i turistiku, místa, která jsou „vhodná pro život“.

Poprvé se o cenu mohou ucházet všechna evropská města s více než 100 000 obyvateli. Dosud tak mohla učinit pouze města, kde žije 200 000 nebo více obyvatel. Změna znamená, že cena je nyní přístupná více než 400 městům v celé Evropě.

Evropské zelené město přináší četné výhody: čistší životní prostředí, nová pracovní místa a investice a zvýšení cestovního ruchu, přičemž přínosy z pozitivního mezinárodního mediálního pokrytí se projeví četnějším sponzorstvím pro projekty v oblasti životního prostředí.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Cena Evropské zelené město zviditelňuje snahy o zlepšení městského prostředí a podporu udržitelného růstu ve městech. Rád bych využil příležitosti zahájení sedmého ročníku ceny Evropské zelené město pro rok 2016 a vyzval města k účasti, jež by pro ně mohla být příležitostí ke zhodnocení a zviditelnění úspěchů, kterých v oblasti životního prostředí dosáhla. Rovněž může být povzbuzením k plánování udržitelné budoucnosti pro občany.“

Hlavními cíli ceny jsou:

  • vyjádřit uznání městům, která prokazatelně dosahují vysokých environmentálních cílů,

  • povzbudit města k tomu, aby si kladla ambiciózní cíle pro další zlepšování životního prostředí a udržitelný rozvoj, a

  • inspirovat další města novými myšlenkami, nejlepšími postupy a zkušenostmi.

Přihlášky se posuzují podle dvanácti kritérií, mezi něž se řadí: přizpůsobení se změnám klimatu a jejich zmírňování; místní doprava; zelené plochy ve městech respektující udržitelné využívání půdy; příroda a biologická rozmanitost; kvalita vnějšího ovzduší; kvalita akustického prostředí; množství vyprodukovaného odpadu a nakládání s ním; vodní hospodářství; čištění odpadních vod; ekologické inovace a udržitelná zaměstnanost; energetická náročnost; integrované řízení z hlediska ochrany životního prostředí.

Soutěž je otevřena pro členské státy EU, přistupující a kandidátské země (Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Island, Černá Hora, Srbsko a Turecko) a země Evropského hospodářského prostoru. Přihlášky je možné podávat online na adrese www.europeangreencapital.eu. Lhůta pro podávání přihlášek na rok 2016 končí dne 17. října 2013. Titul uděluje evropská porota ve spolupráci se skupinou uznávaných odborníků na různé oblasti životního prostředí. Vítěz bude vyhlášen v červnu 2014.

Souvislosti

Cena „Evropské zelené město“ je výsledkem iniciativy měst s ekologickou vizí. Její koncepce se zrodila dne 15. května 2006 na zasedání v Tallinu (Estonsko) z podnětu bývalého primátora Tallinu pana Jüri Ratase. Na tomto zasedání podepsalo 15 evropských měst spolu s Asociací estonských měst společné memorandum o porozumění týkající se vytvoření této ceny.

V letech 2010 až 2015 tuto cenu získalo postupně šest měst – Stockholm, Hamburk, Vitoria-Gasteiz, Nantes, Kodaň a Bristol. Zelené město roku 2015, Bristol, bylo oznámeno v pátek v Nantes na slavnostním výročním předání ceny.

Evropa se stala v podstatě městskou společností, neboť tři čtvrtiny Evropanů žijí ve větším či menším městě. Řada problémů životního prostředí má kořeny v městském osídlení, ale zároveň jsou to právě města, kde se setkává vůle k řešení těchto problémů s potřebnými inovačními myšlenkami. Soutěž o cenu Evropské zelené město je iniciativou, která má ocenit úsilí měst, pobídnout je k další činnosti a zároveň předvést nejlepší postupy a posílit vzájemnou výměnu zkušeností.

Kromě inspirace pro jiná města může tento prestižní titul přispět ke zlepšení pověsti vítězného města a jeho přitažlivosti jako místa vhodného k návštěvě, v němž se dobře pracuje a žije.

Další informace:

www.europeangreencapital.eu

Facebook: http://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward

Twitter: http://twitter.com/EU_GreenCapital nebo o nás napište

na Twitteru s uvedením @EU_GreenCapital

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar