Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 20 czerwca 2013 r.

Wspólne oświadczenie dotyczące Światowego Dnia Uchodźcy

wydane przez wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa / wiceprzewodniczącą Catherine Ashton, komisarz do spraw wewnętrznych Cecilię Malmström, komisarza ds. rozwoju Andrisa Piebalgsa oraz komisarz ds. współpracy międzynarodowej, pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego Kristalinę Georgievę

„Dziś obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy: dzień, w którym pochylamy się nad kwestią wzbudzającą wzrastające zaniepokojenie społeczności międzynarodowej, ponieważ liczba osób przesiedlonych na całym świecie gwałtownie wzrosła, osiągając nienotowany dotąd poziom. Według Wysokiej Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców liczbę uchodźców szacuje się na więcej niż 46 milionów, ale nie jest możliwe oszacowanie ludzkiego cierpienia, utraconego dzieciństwa czy utraty źródeł utrzymania, co staje się doświadczeniem osób uciekających przed działaniami wojennymi lub w wyniku katastrofy.

W Europie istnieje szczególny powód, dla którego powinniśmy myśleć o uchodźcach i osobach przesiedlonych – teraz, gdy wojna na naszych obrzeżach spowodowała przesiedlenie ponad 6 mln Syryjczyków, z których 1,6 mln to uchodźcy. Oprócz działań politycznych Unia Europejska zapewnia wparcie humanitarne oraz pomoc innego typu na rzecz Syryjczyków dotkniętych konfliktem, zarówno tych, którzy pozostają w Syrii, jak i tych, którzy uciekli z kraju. Świadomi wzrastającego napięcia, któremu poddawane są społeczności goszczące uchodźców w Libanie, Jordanii i Turcji, chcemy im pomóc w opanowaniu problemów związanych z ich napływem. Jak dotąd państwa członkowskie i Komisja Europejska przeznaczyły na wsparcie 840 mln euro. Unia Europejska ogłosiła również ostatnio, że przeznaczy dodatkowy pakiet 400 mln euro na pomoc dla Syryjczyków.

Innym znakiem trwałego zaangażowania Europy w pomoc dla uchodźców jest dzisiejsze przyjęcie ostatniego elementu wspólnego europejskiego systemu azylowego, będącego kulminacją wielu lat pracy, by zapewnić lepsze, bardziej ludzkie traktowanie tych, którzy poszukują ochrony.

Zapewni to lepszy dostęp do procedury azylowej osobom szukającym ochrony; dzięki niemu decyzje dotyczące azylu będą podejmowane w bardziej sprawiedliwy sposób, szybciej, a ich jakość będzie wyższa; zagwarantuje to, że ludzie obawiający się prześladowań nie zostaną wydaleni i narażeni na niebezpieczeństwo oraz zapewni godne i odpowiednie warunki tym, którzy pragną uzyskać schronienie w Europie.

Wspólny system doprowadzi do zniknięcia uderzających różnic w tym, jak rozstrzygane są wnioski o udzielenie azylu w całej UE. Poprawi to warunki materialne przyjmowania osób ubiegających się o azyl i zapewni przyznanie im wspólnych praw procesowych. Środki te bardzo zwiększą wiarygodność i skuteczność europejskiego systemu azylowego.

Nasze nowe przepisy wprowadzają gwarancje dla najbardziej zagrożonych osób, w szczególności dla małoletnich i ofiar tortur lub przemocy; w szczególności przyjmuje się obecnie, że państwa członkowskie powinny podjąć kroki, by unikać zatrzymywania osób ubiegających się o azyl.

W przypadku osób, których wnioski zostały przyjęte, a zatem przyznano im międzynarodową ochronę, nowe przepisy harmonizują korzyści, które przysługują im dzięki uzyskaniu tego statusu, szczególnie w kontekście prawa pobytu i łatwiejszego dostępu do zatrudnienia i opieki zdrowotnej.

Obecnie zmiany te powinny być wdrożone na terytorium Unii w celu zapewnienia, by wspólne standardy były stosowane w praktyce.

Unię Europejską zbudowano na wartościach. Najbardziej cenna z nich jest solidarność wobec tych, którzy mają mniej szczęścia i którzy potrzebują naszej pomocy, by przetrwać i żyć w godności. Dlatego właśnie Unia Europejska będzie nadal liderem społeczności międzynarodowej w zakresie pomocy osobom przesiedlonym na całym świecie i goszczenia tych, którzy szukają ochrony przed prześladowaniami. Osobom ubiegającym się o azyl, którym przysługuje ochrona, powinno się zaofiarować perspektywę godnego życia i szansę włączenia się w życie naszych społeczeństw oraz działania na ich rzecz. Jesteśmy pewni, że nasza wspólna europejska polityka azylowa, którą właśnie uzgodniono, pomoże urzeczywistnić te dążenia”.

Kontakt:

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)


Side Bar