Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 20 czerwca 2013 r.

Wewnętrzny rynek gazu: Komisja wnosi do Trybunału sprawę przeciwko Polsce w związku z regulowanymi cenami gazu dla odbiorców będących przedsiębiorstwami

Komisja podjęła dzisiaj decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z nieprzestrzeganiem przez nią przepisów dotyczących wewnętrznego rynku energii UE. Na mocy dyrektywy gazowej (2009/73/WE) ceny powinny przede wszystkim być kształtowane przez podaż i popyt. Ceny ustalone przez państwo dla odbiorców końcowych innych niż gospodarstwa domowe utrudniają nowym dostawcom gazu wejście na rynek i nie pozwalają konsumentom polskim skorzystać w pełni z tego, co może oferować rynek wewnętrzny.

„Wzajemnie powiązany i przejrzysty europejski rynek energii odgrywa kluczową rolę w osiąganiu wyznaczonych przez nas celów w obszarze energii i klimatu. Konkurencyjne rynki energii będą bowiem oferować obywatelom i przedsiębiorstwom pewne i trwałe dostawy energii po możliwie jak najniższych kosztach” powiedział Günther Oettinger, komisarz UE ds. energii.

Zgodnie z prawodawstwem UE ceny regulowane można stosować tylko w wyjątkowych okolicznościach i nie powinno to stać się główną zasadą przy ustalaniu cen: stosowanie cen regulowanych wymaga spełnienia określonej liczby rygorystycznych warunków, w tym spełnienia wymogu proporcjonalności.

Komisja uważa, że polskie przepisy pod kilkoma istotnymi względami nie spełniają wymogów prawa unijnego, w szczególności:

  • nie wyznaczono w nich ostatecznego terminu stosowania cen regulowanych;

  • polski system stosuje się do wszystkich użytkowników innych niż gospodarstwa domowe, bez względu na ich wielkość i sytuację.

Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w tej kwestii w czerwcu 2009 r. Mimo obfitej wymiany pism z władzami polskimi, która miała miejsce w trakcie trwania procedury, Polska nie dostosowała swojego systemu cen regulowanych do przepisów prawa UE. Komisja podjęła zatem decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału.

Kontekst

Przepisy dotyczące wewnętrznego rynku energii (dyrektywa 2009/73/WE) dają konsumentom swobodę wyboru dostawcy. Celem Europy, jak potwierdzili to szefowie państw lub rządów na posiedzeniu Rady Europejskiej w maju 2013 r., jest stworzenie rzeczywistego europejskiego rynku energii do roku 2014. Inicjatywa ta wzmocni bezpieczeństwo dostaw i zagwarantuje konsumentom szerszy wybór i usługi o możliwie najlepszej jakości. Istnienie konkurencyjnego wewnętrznego rynku energii w UE stanowi najlepszy sposób zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i konkurencyjnych cen energii. Ceny regulowane zakłócają rynki, gdyż nie odpowiadają faktycznemu popytowi i ograniczają skuteczną konkurencję. Ponadto mogą uniemożliwiać nowym podmiotom wejście na rynek. W związku z tym, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości, ceny regulowane można stosować jedynie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia wskazanego celu leżącego w ogólnym interesie gospodarczym, a interwencja ta ma być jasno określona, przejrzysta, pozbawiona cech dyskryminacji i weryfikowalna. Trybunał potwierdził tę zasadę w swoim wyroku w sprawie Federutility i ENEL w 2010 i 2011 r.

Więcej informacji:

Więcej informacji o postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego można znaleźć na stronie.

Informacje na temat pakietu decyzji w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego z czerwca br. zawiera dokument MEMO/13/583.

Ogólne informacje na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera dokument MEMO/12/12.

Contacts :

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar