Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 28 januari 2013

Europeiska dataskyddsdagen 2013: På god väg mot en tillförlitlig och modern dataskyddslagstiftning i EU

Inför den europeiska dataskyddsdagen 2012 för ett år sedan föreslog Europeiska kommissionen en genomgripande reform av EU:s dataskyddsbestämmelser för att anpassa dessa till dagens värld (IP/12/46). Ett år senare har det gjorts betydande framsteg och förhandlingarna om nya bestämmelser går snabbt framåt.

Det finns goda skäl för detta. För att den digitala ekonomin ska kunna blomstra krävs det att det finns ett förtroende. Många människor känner sig inte trygga med att lämna ut sina personuppgifter på internet. Detta innebär att de blir mindre benägna att använda internettjänster och annan teknik. Strikta och tillförlitliga regler som tillämpas på ett konsekvent sätt kommer att göra att databehandlingen blir både säkrare och billigare och att människors förtroende ökar. Ett ökat förtroende leder i sin tur till ökad tillväxt. Enligt vissa uppskattningar skulle EU:s BNP kunna växa med ytterligare 4 % till 2020 om EU vidtar de åtgärder som krävs ör att skapa en modern digital inre marknad.

– Vi lever i en digital värld där personuppgifter har ett enormt ekonomiskt värde. Det är redan möjligt att lokalisera och följa en persons rörelser. Snart kommer sensorer att kunna tala om för telefonen om användaren är ensam eller befinner sig i en grupp, säger vice ordförande Viviane Reding som är EU:s kommissionär med ansvar för rättsliga frågor. Företagen i EU måste se till att dra nytta av dessa nya möjligheter på data- och informationsutbytesområdet och konsumenterna i EU måste kunna navigera säkert på internet i denna digitala tidsålder. En enhetlig och modern EU-dataskyddslagstiftning är exakt vad som behövs för att vi ska kunna skapa förtroende och generera tillväxt på den digitala inre marknaden. Jag arbetar intensivt på att denna reform ska att finnas med i personalföreskrifterna till nästa års dataskyddsdag.

Den 26 oktober 2012 (SPEECH/12/764) och den 18 januari 2013 (SPEECH/13/29), diskuterade EU:s justitieministrar reformförslagen i detalj, bl.a. rätten att bli glömd, böter för organisationer som missbrukar personuppgifter och de kostnader och vinster som de nya bestämmelserna ger för företagen. Den 8 januari 2013 välkomnade Europeiska kommissionen dessutom att Europaparlamentet i sina utkast till betänkanden om reformförslagen (MEMO/13/4) ställde sig positivt till ett starkt uppgiftsskydd i EU. Under det irländska ordförandeskapet kommer man under de kommande månaderna att fortsätta att diskutera dessa frågor i Europaparlamentet och vid ministermötena i rådet.

Bakgrund

Insamling och lagring av personuppgifter är ett viktigt redskap i den digitala tidsåldern. Personuppgifter används av alla sorters företag, från försäkringsbolag och banker till sociala medier och sökmotorer. I en global värld har överföring av data till länder utanför EU blivit en viktig faktor i vardagslivet. Det finns inga gränser på internet och molnbaserade datatjänster betyder att data kan sändas från Berlin till Boston för behandling och därefter lagras i Bangalore.

I Europa anser 74 % att det i allt större utsträckning har blivit naturligt att lämna ut personuppgifter, under det att 72 % av internetanvändarna är oroliga över att de kanske lämnar ut för mycket personuppgifter. De upplever att de inte har fullständig kontroll över sina personuppgifter. Minskat förtroende för internettjänster och internetverktyg leder till minskad tillväxt i den digitala ekonomin och på EU:s digitala inre marknad.

Den 25 januari 2012 föreslog Europeiska kommissionen en genomgripande reform av EU:s dataskyddsbestämmelser från 1995 i syfte att stärka rätten till respekt för privatlivet på internet och främja den digitala ekonomin i EU. Genom kommissionens förslag uppdateras och moderniseras de principer som anges i 1995 års dataskyddsdirektiv för att anpassa dem till den digitala världen. Det rör sig om ett förslag till förordning om en allmän EU-ram för uppgiftsskydd och ett förslag till direktiv om skydd för personuppgifter som behandlas för att förebygga, avslöja, utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder (IP/12/46).

Kommissionens förslag utgör en uppföljning på Europaparlamentets betänkande av Axel Voss (MEMO/11/489) i vilken kommissionen uppmanas att reformera EU:s dataskyddsbestämmelser.

Europaparlamentet förväntas rösta om förslagen i slutet av april 2013. Irland som under sitt ordförandeskap för EU de kommande sex månaderna kommer att vara ordförande för och leda rådets möten, har angett att man kommer att prioritera dataskyddsfrågor och att man arbetar hårt på att nå fram till en politisk överenskommelse om dataskyddsreformen till slutet av ordförandeskapsperioden (dvs. juni 2013).

Mer information

Presspaket: Dataskyddsreformen:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

Europeiska kommissionen – dataskydd:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection

Europaparlamentets betänkande om dataskyddsförordningen:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/922/922387/922387en.pdf

Europaparlamentets betänkande om dataskyddsdirektivet:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/923/923072/923072en.pdf

Webbplats för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor: http://ec.europa.eu/reding

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Follow the Vice-President on Twitter:@VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar