Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 28. januára 2013

Európsky deň ochrany údajov 2013 – plnou parou vpred k spoľahlivým a moderným predpisom EÚ na ochranu údajov

Bolo to práve pred rokom, tesne pred Európskym dňom ochrany údajov 2012, keď Európska komisia navrhla zásadným spôsobom zreformovať predpisy EÚ na ochranu údajov tak, aby boli pripravené na 21. storočie (IP/12/46). O rok neskôr badať výrazný pokrok a rokovania o nových pravidlách sú v plnom prúde.

Dôvod je zrejmý – nevyhnutným predpokladom rozvoja digitálneho hospodárstva je dôvera. Mnohí ľudia nepociťujú dôveru, ak majú v online prostredí poskytnúť svoje osobné údaje. To znamená, že je menej pravdepodobné, že budú využívať online služby a iné technológie. Účinné, spoľahlivé a konzistentne uplatňované pravidlá spôsobia, že spracovanie údajov bude bezpečnejšie, lacnejšie a posilní dôveru ľudí. Dôvera následne posilní rast. Z niektorých odhadov vyplýva, že HDP EÚ by mohol do roku 2020 narásť o ďalšie 4 %, ak by EÚ podnikla potrebné kroky a vytvorila moderný jednotný digitálny trh.

Žijeme v digitálnom svete, v ktorom majú osobné údaje nesmiernu ekonomickú hodnotu. Už teraz je možné sledovať a zaznamenávať polohu a pohyb konkrétnej osoby. Špeciálne senzory budú čoskoro vedieť povedať telefónom, či sú ich používatelia sami alebo sa nachádzajú v dave,“ uviedla podpredsedníčka Komisie a európska komisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová. Európski podnikatelia musia využiť výhody, ktoré toto nové prostredie založené na používaní výpočtovej techniky a zdieľaní informácií prináša, a európski spotrebitelia musia byť schopní bezpečne sa v tomto digitálnom svete pohybovať. Jednotné a moderné právne predpisy Európskej únie na ochranu údajov sú presne to, čo potrebujeme na zabezpečenie dôvery a dosiahnutie rastu na jednotnom digitálnom trhu. Robím všetko pre to, aby bola táto reforma do budúcoročného dňa ochrany údajov schválená.“

V dňoch 26. októbra 2012 (SPEECH/12/764) a 18. januára 2013 (SPEECH/13/29) európski ministri spravodlivosti podrobne diskutovali o reformných návrhoch vrátane práva byť zabudnutý, pokút pre organizácie, ktoré nenáležite nakladajú s osobnými údajmi, a otázky nákladov a prínosov vyplývajúcich z nových pravidiel pre podnikateľov. 8. januára 2013 Európska komisia uvítala silnú podporu, ktorú prísnym pravidlám ochrany údajov v EÚ vyjadril Európsky parlament v návrhoch správ k reformným návrhom (MEMO/13/4). Európsky parlament a ministri stretávajúci sa v rámci Rady EÚ budú v nasledujúcich mesiacoch pokračovať v diskusii na túto tému pod taktovkou írskeho predsedníctva EÚ.

Súvislosti

V digitálnom veku má zhromažďovanie a uchovávanie osobných údajov zásadný význam. Údaje používajú všetky podniky – od poisťovní a bánk až po sociálne médiá a internetové vyhľadávače. V globalizovanom svete sa prenos údajov do tretích krajín stal dôležitým faktorom každodenného života. V online prostredí neexistujú hranice a „cloud computing“ znamená, že údaje môžu byť zasielané z Berlína na spracovanie do Bostonu a uložené môžu byť v Bangalore.

74 % Európanov si myslí, že poskytovanie osobných údajov sa stáva čoraz bežnejšou súčasťou moderného života, no zároveň až 72 % používateľov internetu sa obáva, že o sebe poskytujú až príliš veľa osobných údajov. Majú pocit, že nad týmito údajmi nemajú úplnú kontrolu. Znižovanie dôvery vo vzťahu k online službám a nástrojom spomaľuje rast digitálneho hospodárstva a jednotného európskeho digitálneho trhu.

25. januára 2012 Európska komisia navrhla komplexnú reformu predpisov o ochrane údajov v EÚ z roku 1995 s cieľom posilniť práva na ochranu súkromia v online prostredí a podporiť európske digitálne hospodárstvo. Návrhmi Komisie sa aktualizujú a modernizujú zásady zakotvené v smernici o ochrane údajov z roku 1995, aby zodpovedali požiadavkám digitálneho veku. Ich súčasťou je návrh nariadenia, v ktorom sa stanovuje nový všeobecný rámec EÚ pre ochranu údajov, a návrh smernice o ochrane osobných údajov spracúvaných na účely predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania a na účely súvisiacich justičných činností (IP/12/46).

Návrhy Komisie nadväzujú na správu Európskeho parlamentu, ktorú vypracoval Axel Voss, (MEMO/11/489) a v ktorej bola Komisia vyzvaná, aby uskutočnila reformu európskych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

Očakáva sa, že Európsky parlament bude o návrhoch hlasovať na konci apríla. Írske predsedníctvo EÚ, ktoré bude počas nadchádzajúcich šiestich mesiacov predsedať zasadnutiam Rady a riadiť ich prácu, považuje ochranu údajov za jednu z priorít a vyvíja veľké úsilie v snahe dosiahnuť politickú dohodu o reforme ochrany údajov do skončenia svojho predsedníctva (jún 2013).

Ďalšie informácie

Informácie pre tlač: reforma v oblasti ochrany údajov: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

Európska komisia – ochrana údajov: http://ec.europa.eu/justice/data-protection

Správa Európskeho parlamentu k nariadeniu o ochrane údajov:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/922/922387/922387en.pdf

Správa Európskeho parlamentu k smernici o ochrane údajov:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/923/923072/923072en.pdf

Domovská stránka podpredsedníčky Európskej komisie Viviane Redingovej, komisárky EÚ pre spravodlivosť: http://ec.europa.eu/reding

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Podpredsedníčka Redingová na Twitteri: @VivianeRedingEU

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar